aktualu
parapija
šventovė
mažoji bažnyčia
adoracija
sakramentai
ekskursijos
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

Užsisakykite
    
   
   
   
       
   
 
 
 

SEKMADIENIO SKELBIMAI

2018-10-14


  • Spalio 15 d. Bažnyčia mini mergelę, Bažnyčios mokytoją, šv. Jėzaus Teresę (Avilietę), spalio 18 d. - evangelistą šv. Luką.
  • Primename, kad spalio 20 d., trečiąjį mėnesio penktadienį, mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje vyksta 24 val. Švč. Sakramento adoracija. Pradžia 8.30 val., pabaiga - kitos dienos, šeštadienio rytą, 8.00 val. Kviečiame adoruoti Švč. Sakramentą.
  • Spalio 18 d., ketvirtadienis, yra ES kovos su prekyba žmonėmis diena. Šia proga Šventos Mortos iniciatyvinė grupė organizuoja renginį, tema: „Vaikų dingimo sąsajos su prekyba žmonėmis“, kuris vyks Kauno Įgulos bažnyčioje 16.30 val. Dalyvauja ir situaciją pristato prokuratūros, policijos, Bažnyčios atstovai, socialinis darbuotojas. Kviečiame dalyvauti.
  • Spalio 21 d., kitą sekmadienį, 11.00 val.  šv. Mišiose dėkosime Šventajam Tėvui už jo vizitą Lietuvoje. Lapkričio 28-29 d. padėkoti Šventajam Tėvui yra galimybė ir Romoje. Tomis dienomis Popiežiškoji šv. Kazimiero lietuvių kolegija švęs savo įkūrimo 70-metį ir visi Lietuvos ganytojai drauge su kolegijos rektoriumi, dabar ten studijuojančiais ir anksčiau studijavusiais kunigais susiburs, kad padėkotų Šventajam Tėvui už apaštališkojo vizito metu gautas malones. Audiencijoje su Popiežiumi ir šv. Mišiose Didžiojoje Švč. Marijos bazilikoje kviečiami dalyvauti ir piligrimai iš Lietuvos.
  • Spalio 21 d. – Misijų sekmadienis. Aukos bus renkamos misijų veiklai paremti.
  • Lapkričio 4 d., sekmadienį, po 18.00 val. šv. Mišių Šiaulių vyskupo E. Bartulio 2019 metų kalendoriaus „Dievo meilės pergalė" pristatymas. Kalendorius galite įsigyti kioskelyje.
  • Lietuvos vyskupų pranešimas dėl visuotinių atlaidų įprastinėmis sąlygomis suteikimo visiems tikintiesiems, kurie Lietuvoje pamaldžiai melsis Dievo Gailestingumo vainikėlio malda. „Visuotiniai atlaidai įprastomis sąlygomis (sakramentine išpažintimi, Eucharistine komunija ir malda Vyriausiojo Pontifiko intencija) suteikiami tam tikinčiajam, kuris su nuoširdžia atgaila bei skatinamas meilės Lietuvos teritorijoje esančioje bažnyčioje ar oratorijoje pamaldžiai melsis Dievo Gailestingumo vainikėlio malda prieš viešai išstatytą arba tabernakulyje saugomą Švenčiausiąjį Eucharistijos Sakramentą. Lygiai taip pat visuotiniai atlaidai įprastomis sąlygomis, išskyrus atvejus, nurodytus Atlaidų sąvado Nr. 24 ir 25, suteikiami tiems tikintiesiems, kurie dėl ligos (ar kitos pateisinamos priežasties) negalėtų išeiti iš savo namų, bet su pasitikėjimu ir nuoširdžiai, tiek trokšdami Gailestingumo sau, tiek pasiruošę dalytis juo su kitais, melstųsi Dievo Gailestingumo vainikėlio malda.
  • Mieli tikintieji, Šv. Kalėdoms bus sukurti nauji 3 vitražai bazilikos langams. Kviečiame ir Jus savo vardine auka prisidėti prie šio sakralaus darbo puošiant šią baziliką.
  • Kviečiame įsigyti žurnalus „Artuma“, „Kelionė su Bernardinais“, „Ta pati“, leidinį „Magnificat“, meditacinę knygelę "Žodis tarp mūsų“, Šv. Raštą, laikraščius XXI amžių ir „Prisikėlimą“.
  • Marijos radijas - krikščioniškas balsas jūsų namuose.  Kviečiame tikinčiuosius klausytis Marijos radijo laidų.
 

 

   
    spacer      
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015
   
Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią