Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Jaunimui skirtos gavėnios rekolekcijos

Paskelbta: 2007-03-28

Vasario 24 d., pirmąjį gavėnios šeštadienį, kai lauke nuo šalčio braškėjo tvoros, Kauno Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios rūsyje vyko I Dekanato jaunimo gavėnios rekolekcijos. Jas inicijavo Prisikėlimo jaunimas, o pravesti pakvietė savo ganytoją Arkivyskupą Sigitą Tamkevičių SJ. Jis mielai sutiko. Gal kam atrodytų, kad tai daroma per anksti – dar net neįpusėjo gavėnia, tačiau šių rekolekcijų tikslas buvo – pasiruošti tinkamai praleisti gavėnią, nes tik nuo to priklauso tikras Velykų džiaugsmas.

Buvo tikėtasi, kad jaunimo ateis nedaug, na, apie 20-30. Kodėl? Aplinkui siautėjo gripo epidemija, lauke buvo begalo šalta ir trečia – juk tai savaitgalis... Tačiau, mūsų nustebimui, susirinko jaunimo virš 100 iš Karmelitų, Petrašiūnų, Šilainių, Šv.Antano, Garliavos, Aleksoto ir, žinoma, Prisikėlimo parapijų. Mūsų buvo daug ir tai smagu...

Susikaupimas prasidėjo mūsų Viešpaties šlovinimu, kurį pravedė Petrašiūnų ir Šv.Antano parapijų jaunimas. Atėjus į mūsų tarpą Arkivyskupui, su dėkingumu jam paplojome. Pradžioje ganytojas pasidomėjo, kas iš jaunimo pirmą kartą dalyvauja tokio pobūdžio rekolekcijose, o po to visus tėviškai pamokino, koks turėtų būti mūsų nusiteikimas ir kas iš viso tai yra. Po šio svarbaus įvado pasimeldėme ir susėdome klausyti konferencijos. Buvo kalbama apie tris svarbiausius tikslus, kurių ypatingai aistringai siekia jaunimas – apie laisvę, tiesą ir meilę; kelius ir būdus, klaidas, nepasisekimus ir nusivylimus, džiaugsmus ir triumfą, siekiant šių vertybių.

Arkivyskupo išsakytoms mintims apmąstyti bei Jėzų Kristų Švenčiausiame Sakramente pagarbinti, buvo skirta valandos adoracija. Giedojome, mąstėme, tylėjome...

Mūsų tarpe jautėsi nuoširdi vienybė, susiklausymas, pagarba... Laikas greit pralėkė ir mūsų laukė tai, ko jaunimas be galo laukia – agapė. Arkivyskupui palaiminus maistą, prasidėjo nuoširdus tarpusavio bendravimas – vienas kitą vaišinome, vienas kitam patarnavome ir kartu susipažinome. Pasipildė tikinčių draugų ratas...

Pasibaigus gana ilgai agapei, sotūs ir džiaugsmingi, vėl rinkomės į konferencijų salę. Šį kartą buvo kalbama apie sūnaus palaidūno sugrįžimą namo - apie išpažintį, t.y. drąsą pasakyti tiesą apie save, o tai išlaisvina mūsų širdis... Konferencija buvo tikrai įtikinama, nes Arkivyskupas išsakė nemaža pavyzdžių iš savo gyvenimo, o tuo negali netikėti...

Betarpiškai po konferencijos prasidėjo Arkivyskupo atsakymai į jaunimo klausimus, kurie buvo sudėti į tam skirtą pašto dėžutę. Nesitikėjom, kad tiek daug bus klausimų, ir dar tokių rimtų, pvz.: kodėl sėdėjote „cypėje“?, ar sunku kunigams gyventi be moters meilės?, kaip jaunimui aktyviai dalyvauti politikoje?, kaip atpažinti savo pašaukimą?, ar dažnai einate išpažinties? ir t.t. Ganytojas su didžiu dėmesiu ir pagarba kiekvienam klausiančiajam atsakinėjo beveik pusantros valandos...

Rekolekcijas vainikavo šv.Mišių auka jaukioj, šiltoj koplyčioj... Jas koncelebravo Arkivyskupas S.Tamkevičius ir Prisikėlimo parapijos klebonas teol lic. kun.V. Grigaravičius. Šlovinome, dėkojome, vienijomės su Viešpačiu... Buvo gera ir smagu, nes jautėmės esantys visi kartu.

Padėkojus Arkivyskupui už jo buvimą su mumis, visų laukė staigmena – kelionė ne liftu, bet nuosavomis kojomis ant bažnyčios stogo. Buvo įspūdinga, nes mus pasitiko romantiškai besileidžianti saulė... Paganėm akis, pravėdinom galvas ir visi keliavome savais gyvenimo keliais...

Prisikėlimo parapijos jaunimo vadovė
ses. Loreta Ilekytė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021