Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Vikaras kun. Vincas Kudirka atsisveikino su parapijiečiais (2010-08-01)

Paskelbta: 2010-08-03

 

Rugpjūčio 1 d. 9.30 val. Kristaus Prisikėlimo parapijos kun. vikaras Vincas Kudirka aukojo iškilmingas šv. Mišias Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje.

Kauno arkivyskupo metropolito S.Tamkevičiaus SJ dekretu kun. Vincas Kudirka yra siunčiamas studijuoti Romos popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje.

Baigiantis šv. Mišioms parapijos klebonas dekanas mons. V.Grigaravičius pranešė, kad šiandien atsisveikiname su vienerius metus mūsų parapijoje dirbusiu kun. Vincu Kudirka.

Klebonas padėkojo kun. Vincui už nuoširdžią tarnystę, palinkėjo Švč. Mergelės Marijos globos, Viešpaties palaimos bei neišsenkančios stiprybės studijose.

Parapijos jaunimas ir pastoracinės tarybos nariai įteikė gėlių bei prisiminimo dovanėlę.

                                                                             A.  Narušienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021