Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Piligriminė kelionė į Lurdą – kelionė į save... (2010-08-12)

Paskelbta: 2010-08-16

 

Rugpjūčio 2-12 dienomis kartu su Kauno Kristaus Prisikėlimo ir Šiaulių šv. Jurgio parapijų maldininkais lankėmės Lurde ir Arse. Kadangi šios piligriminės kelionės maršrutas driekėsi ir per Paryžiaus miestą, turėjome progą apžiūrėti Dievo Motinos katedrą, kurioje saugomas erškėčių vainikas, šv. Kryžiaus dalelė ir vinis, kuriuo, kaip tikima, buvo kalamas Jėzus.
Kilome į Eifelio bokštą, grožėjomės vakarine miesto panorama, plaukiodami Senos upe. Daug kam įstrigo malda Monmartro Švč. Jėzaus Širdies katedroje prie išsatyto Švč. Sakramento.

Rytojaus dieną Luaros slėnyje apžiūrėjome Šamboro pilį. Ši pilis, turinti daugiau kaip keturis šimtus kambarių, buvo pastatyta kaip karaliaus Pranciškaus I medžioklės rezidencija. Manoma, kad prie jos projekto įgyvendinimo savo genialią ranką yra pridėjęs ir žymusis Leonardo da Vinci.

Pasiekę Lurdą, Dangiškajai Užtarėjai išsakėme savo prašymus, padėkas ir maldavimus. Marija visada rodo mums kelią ir savo pavyzdžiu suteikia jėgų eiti pašaukimo keliu. Todėl čia, šioje šventoje vietoje, labiausiai ir įstrigo pasitikėjimo ir nuoširdumo kupinos žmonių akys, lūpos, rankos, lyg liepsna, kilusios link Aukščiausiojo Sosto, atspindėdamos atsidavimą Jo valiai ir didžią šlovę. Vakare, drauge su daugiau kaip dešimt tūkstančių kitų maldininkų, dalyvavome įspūdingoje žvakių procesijoje, skirtoje Marijos garbei. Kitą dieną apmąstėme Kryžiaus kelią, vaikščiojome šventosios Bernadetos gyvenimo takais, aplankėme jos muziejų.

Labai įsiminė Arsas, mažas Prancūzijos kaimelis, kuriame apaštalavo šventasis Jonas Marija Vianėjus. Šio parapijos klebono gyvenimas- pati veiksmingiausia katechezė. Todėl tyli malda prie jo relikvijų ypač sustiprino ryžtą siekti kunigystės. Ši asmenybė pasižymėjo ne herojiškais darbais ar žygdarbiais, bet nuoširdumu ir kunigiškuoju uolumu. Jonas Marija Vianėjus gimė 1786 metais. Tai buvo ketvirtas vaikas šeimoje iš šešių. Sulaukęs trylikos metų, tvarte, nes tuo metu Prancūzijoje vyko Bažnyčios persekiojimas, priėmė Pirmąją Komuniją. Būdamas 32 metų, sunkiai baigs kunigų seminariją, paskiriamas Arso klebonu.

Atvykęs į parapiją, pirmiausia aplankė visus parapijiečius, susipažino su jų vargais ir džiaugsmais. Matydamas problemas, siekdamas išmelsti savo ganomiesiems atsivertimo, ryžosi griežtai askezei: valgė labai mažai, miegojo praktiškai ant žemės, reguliariai plakdavosi. Popiežius Jonas Paulius II pelnytai jį yra pavadinęs „klausyklos kankiniu“, kadangi gyvenimo pabaigoje šis kunigas kasdien praleisdavo klausykloje po septyniolika valandų, ir taip kasmet išklausydavo apie 80000-100000 išpažinčių. Popiežius Benediktas XVI šventąjį Arso kleboną paskelbė visų kunigų globėju.

Dar viena svarbi šios piligriminės kelionės stotelė- nedidelis Vezlė miestelis, žymus šv. Marijos Magdalietės bazilika. Nuo viduramžių tai piligrimystės vieta, nes bazilikoje saugomos šios šventosios relikvijos.

Vokietijos miestelyje Baden-Badene nusiplovę kelionės dulkes, ankstyvą rugpjūčio 12-osios rytą grįžome į Kauną.
Ši kelionė išskirtinė tuo, kad joje nebuvo matomų kelio ženklų. Tai kelionė į save. Jos metu kiekvienas piligrimas pajuto Dievo numatytosios dvasingumo pedagogikos grožį ir džiaugsmą.

Už galimybę vykti į šią piligriminę kelionę esame dėkingi Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui ir Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonui monsinjorui Vytautui Grigaravičiui.

                                                         Klierikas Nerijus Pipiras

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021