Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Gavėnios rekolekcijos parapijoje (2011-04-08)

Paskelbta: 2011-04-18

Balandžio 8-10 d ir 15 d. mūsų parapijoje vyko Gavėnios susikaupimo dienos, kurioms šiais metais vadovavo Marijos radijo direktorius teol dr. kun. Kęstutis Kėvalas.
Balandžio 8 d., penktadienį, rekolekcijos prasidėjo Kryžiaus keliu.
18 val., giedant Šventosios Dvasios himną, aukoti šv. Mišias išėjo teol. dr. kun. Kęstutis Kevalas kartu su kan. dr. Robertu Pukeniu ir alt. jub. Vaclovu Aleksandravičiumi.Rekolekcijų vadovas teol. dr. kun. Kęstutis Kėvalas pabrėžė, kad Gavėnios rekolekcijos skirtos sustiprinti mūsų krikščioniškos dvasios pamatus, paruošti savo sielas Velykoms. Pagrindinė homilijos mintis – mums reikia dvasinių ginklų, kad išlaikytume gyvenimo bandymus, sutvirtintume tikėjimą, taptume tikrais krikščionimis. Jis su komentarais pateikė 10 patarimų, kaip stiprinti krikščionišką dvasią.
Balandžio 9 d., 18 val., šv. Mišias aukojo rekolekcijų vadovas teol. dr. kun. Kęstutis Kėvalas. Jam koncelebravo kan. bažn. ir civ. teisės dr., italų teisės dr. teol. lic. Robertas Pukenis ir alt. jub. Vaclovas Aleksandravičius. Per homiliją rekolekcijų vadovas kalbėjo apie tai, kaip išgyventi Dievo artumą, pateikdamas 10 Dievo patirčių ir palinkėdamas kiekvienam išgyventi Dievo artumą per savo asmeninę patirtį.
Balandžio 10 d., 8 val., šv. Mišias aukojo rekolekcijų vadovas teol. dr. kun. Kęstutis Kėvalas. Homiliją kunigas pradėjo atkreipdamas dėmesį į tai, kad Jėzus, kaip ir mes būdamas žmogus, perėjo žemiškojo gyvenimo kelią priimdamas visas patirtis. Mes visą laiką susiduriame su aibe problemų, kurių egzistavimas ir mokėjimas jas priimti taip pat turi prasmę ir savo vertę. Kunigas pateikė keturis patarimus, kurie padeda spręsti problemas. Rekolekcijų vadovas palinkėjo priimti gyvenimą tokį, koks jis yra, nuolat ieškoti Dievo valios ir ją vykdyti, nenusivilti, praktikuoti savęs atidavimą, ugdytis meilėje ir būti atviriems Dievo veikimui.
9.30 val. šv. Mišias aukojo kan. dr. kun. Robertas Pukenis, o homiliją sakė rekolekcijų vadovas teol. dr. kun. Kęstutis Kėvalas. Pagrindinė homilijos mintis – Dievo garbinimas ir atsidavimas Jo valiai. Dievas mus myli kiekvieną akimirką. Kai suprantame, kad mano gyvenimas yra Dievo dovana, kai suvokiame, kad už tai turime Jam visiškai atsiduoti, tik tada mumyse apsigyvena Šventoji Dvasia, kuri padeda pasitikėti, paklusti Dievo valiai. Geriausias atsidavimo Dievui pavyzdys – Jėzus, todėl ir mes, kaip ir Jis Alyvų sode, turėtume melstis: „Tėve, jei ši liga, ši nelaimė, ši kančia yra reikalinga, tegul būna Tavo valia, o ne mano!“ Kunigas pastebėjo, kad atsiduoti Dievui neleidžia mūsų puikybė, tačiau jei mirties valandą pavyks ištarti frazę „Viešpatie, aš esu visas/a Tavo“, įvyks mūsų Viešpaties garbinimo, atsidavimo Jam kulminacija.11.00 val. šv. Mišias aukojo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, o homiliją sakė rekolekcijų vadovas. Pagrindinė pamokslo mintis – koks turi būti mūsų tikėjimas? Tikėjimo sėklą gauname per krikštą, tačiau jei tikėjimo neugdysime, nelavinsime, galime jį prarasti. Rekolekcijų vadovas pateikė 10 patarimų, kaip išsaugoti, išsiugdyti tikėjimą, kaip jo neišbarstyti. „Jei turėsime tikėjimo jėgą, per mus Kristus darys stebuklingus darbus,“ – baigė pamokslą kun. Kęstutis.
12.30 val. šv. Mišioms vadovavo kun. Nerijus Šmerauskas. Šios Mišios skirtos vaikams, todėl rekolekcijų vadovas pirmiausiai kreipėsi į juos, ir jų tėvelius, sakydamas, kad jie ką tik klausėsi jiems skirto Dievo laiško, to laiško, kuris pas žmones ateina kasdien. Šventas Raštas – tai Dievo kalbėjimas man.
Kunigas kalbėjo, kad Dievas guodžia nemirtingumu ir kad žmogus laimės amžinybę per meilę Dievui, artimui, gerus darbus kitiems, tarnavimą, Dievo valios vykdymą. Primindamas Jėzaus padarytą stebuklą apie Lozoriaus prikėlimą, kunigas Kęstutis pastebėjo, kad dabar nevyksta tokie stebuklai tikriausiai todėl, kad mes netikime. Tačiau prieš 20 metų Lietuvoje įvyko stebuklas: mūsų tauta buvo Dievo prikelta iš tamsos! Mes turime džiaugtis, tą džiaugsmą palaikyti ir skleisti kitiems. Krikščionys įpareigoti neprarasti vilties, bet dalytis ja su kitais. Jėzus kiekvieno mūsų klausia: „Ar tiki?“ Jei tiki, pradeda dėtis nuostabūs dalykai. Homiliją kunigas baigė palinkėjimu: „Tegu Evangelijos skaitymas bus įkvėpimas tikėjimui, vilčiai, meilei, gyvenimui ir Dievui“.
Greitai prabėgo Gavėnios susikaupimo dienos mūsų parapijoje. Ypač esame dėkingi rekolekcijų vadovui teol. dr. kun. Kęstučiui Kėvalui už dvasią stiprinančias ir atgaivinančias mintis, už tikėjimo pamokas ir gausius naudingus patarimus, kurie, tikimės, padės mūsų bendruomenės nariams ne tik nauja dvasia sutikti džiaugsmingą Prisikėlimo šventę, bet ir brandins tikėjimą, suteiks jėgų savo gyvenimu liudyti Kristų. (Išsamai apie rekolekcijų homilijas skaitykite parapijos laikraštyje Prisikėlimas Nr. 101)
                                                Birutė Vasylienė
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021