Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Būrelio "Jėzaus bičiuliai" spektaklis "Jėzus pas Pilotą" (2011-04-17)

Paskelbta: 2011-04-21

Vis labiau artėjame prie Dievo gailestingumo didžiosios iškilmės - Velykų. Joje mes švenčiame tai, kad Dievas pamilo pasaulį ir atidavė Vienatinį savo Sūnų, kad mes gyventume amžinai. Velykos – tai Kristaus Pascha – perėjimas. Perėjimas iš gyvenimo į mirtį, iš mirties vėl į gyvenimą.
Savo kančia, mirtimi ir prisikėlimu Kristus išgelbėjo mus iš pačio didžiausio blogio, kurį patiriame – iš nuodėmės ir mirties. Šią didžią dovaną mes gauname veltui, be jokių mūsų nuopelnų, kaip gyvenimą ir visa kas brangiausia gyvenime: kitus žmones, šią žemę, amžinybę, mes gauname iš Dievo malonės.
Baigiantis gavėniai ir įžengiant į Didžiąją savaitę, Kauno Kristaus prisikėlimo parapija švenčia Dievo gailestingumo savaitę. Parapijiečiai ir kiti šventovės lankytojai kviečiami įsijungti į turtingą Dievo gailestingumą nušviečiančią ir skelbiančią programą.
Į šią programą įsijungia ir sakramentams besirengiantys vaikai bei jų tėveliai. Katechetė ses. Irena Romaškaitė Susitaikinimo ir Eucharistijos sakramentams besiruošiančius vaikus plačiai supažindino su Dievo Gailestingumo slėpiniu. Apie Dievo gailestingumo atsiradimą ir jo raidą Lietuvoje bei mūsų parapijoje vykstančius renginius buvo supažindinti ir sakramentams besirengiančių vaikų tėvai.
Būrelio „Jėzaus bičiuliai“ vaikai, padedami dailininkės - dizainerės Rūtos Karalienės ir muzikos mokytojos Birutės Palskienės, parengė trumpą vaidinimą „Jėzus pas Pilotą“. Tai lyg iliustracija ištraukos iš Evangelijos pagal Joną. Būrelio vaikams šis vaidinimas padėjo įsigilinti į situaciją, aprašomą evangelijoje, į toje situacijoje veikiančius asmenis. Vaidinimo pabaigoje vaikai sugiedojo giesmę „Eini Tu į kalną Golgotos“, kurią parengė kartu su muzikos vadove Birute.
Nors spektaklis nebuvo ilgas, bet parengtas gana profesionaliai, derėjo Senojo ir Naujojo testamentų ištraukos, į kurias įsijausti padėjo vykusiai parinkta muzika. Istorinį foną padėjo atkurti negausios, bet labai simboliškos dekoracijos ir „aktorių“ rūbai.
Šis vaidinimas buvo parodytas Pirmajai Komunijai besirengiantiems vaikams neatsitiktinai Verbų sekmadienį. Jėzaus teismo scena Evangelijoje pagal Joną yra centrinė Kristaus kančios scena. Būtent joje išryškėja, kas yra tikrasis Visatos valdovas, kuris valdo visa savo begaliniu gailestingumu ir meile.
                                        Ses. Birutė Matusevičiūtė
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021