Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Iškilmingai paminėtas Kristaus Prisikėlimo parapijos altaristo jub. kun. Vaclovo Aleksandravičiaus jubiliejus (2011-12-11)

Paskelbta: 2011-12-12

 

Gruodžio 11 d. Sumos šv. Mišiose buvo iškilmingai pasveikintas Kristaus Prisikėlimo parapijos altarista jubil. kun. Vaclovas Aleksandravičius. Šv. Mišioms vadovavo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, konselebravo jubil. kun. Vaclovas Aleksandravičius, vikaras kun. Nerijus Šmerauskas ir diakonas Giedrius Maskolaitis, patarnavo ministrantai.

 

Monsinjoras skelbdamas šv. Mišių intencijas, nepagailėjo gražių sveikinimo žodžių jubiliatui kun. V. Aleksandravičiui, švenčiančiam trigubą šventę: 69-erių metų Kunigystės, 95-erių gyvenimo bei 30-ies metų tarnystės Kristaus Prisikėlimo parapijoje jubiliejus.  

Klebono homilija šį, trečią, Advento sekmadienį buvo skirta kunigystei, šiandien gyvenimo keliamiems iššūkiams Bažnyčiai, jos tarnams. 

Monsinjoras prisiminė sunkų sovietmetį mūsų tautai, kai Bažnyčia buvo izoliuojama  nuo visuomenės. Kunigams buvo sudaromi sovietinės valdžios dirbtiniai sunkumui  bendrauti su  tikinčiaisiais: kalėdoti, krikštyti, tuokti, ruošti vaikus sakramentams. Ne vienas kunigas nukentėjo, sąžiningai atlikdamas savo pašaukimo tarnystės pareigas.  

Ir šiandien Bažnyčia yra puolama, bet kitokiais būdais. Su žiburiu ieškoma kunigų klaidų, kad galėtų per žiniasklaidą apkaltinti visą Bažnyčią.

Monsinjoras dar kartą pasidžiaugė jubiliatu, jo ištikima tarnyste, kvietė melstis ne tik už jį, bet ir už visus kunigus, ypač pašaukimus kunigystei bei  vienuoliškam gyvenimui. 

Šiandien Kauno kunigų seminarijoje vos aštuoniolika klierikų. Ateityje gali atsitikti taip, kad vienam kunigui, net mieste, teks aptarnauti keletą parapijų, kaip dabar  yra provincijos parapijoje. Įsivaizduokite, ateinate į bažnyčią laidotuvių, krikštynų, sutuoktuvių ar kitų patarnavimų klausimais, o kunigo nėra...

Mūsų kraštas yra katalikiškas ir be kunigo mes negalime apsieiti, todėl turime nuolat ir nuolat melstis už juos, padėti jiems užkirsti kelią įvairiausiems išpuoliams ir, kaip tikintieji, apginti Bažnyčią. 

Atminkite, kad kiekvienas kunigas medžiasi už tikinčiuosius, o parapijos klebonas per Sumą, aukodamas šv. Mišių auką, meldžiasi  už savo parapijiečius. Kiekvieną rytą, vos atsikėlęs, jis padaro kryžiaus ženklą į visas keturias puses, taip laimindamas parapijiečius.

Baigdamas klebonas dar kartą pakvietė nepaliaujamai melstis, išsaugoti tvirtą tikėjimą, neskubėti vienas kitą smerkti. Taip mes tapsime tvirta, vieninga bendruomene. Kas sekmadienį vykstantys renginiai taip pat skirti vardan jūsų vienybės.  

Baigiantis šv. Mišioms visos bendruomenės vardu Pastoracinės tarybos nariai pasveikino jubiliatą ir įteikė baltų rožių puokštę.

Po to monsinjoras paprašė, kad susirinkusius laimintų pats jubiliatas, kuris tvirtu balsu ir plačiu kryžiaus ženklu laimino visus.

 B.Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021