Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Visų Šventųjų ir Vėlinių akimirkos (2007-11-02)

Paskelbta: 2007-11-06

     Pergalė sunaikino mirtį! 
              Kurgi, mirtie, tavoji pergalė? 
              Kurgi, mirtie, tavasis geluonis? (1Kor 15,55)

Šie šv. Pauliaus žodžiai pasakyti prieš du tūkstantmečius metų teikia vilties ir sustiprina šiandien tuos, kurie tiki Jėzaus prisikėlimu, kurie tiki Jo žodžiais: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, neragaus mirties per amžius“ (Jn 11,25-26).

Apie tai bylojo kiekviena šių dviejų dienų – Visų Šventųjų ir Vėlinių akimirka. Artimųjų lankymas kapinėse, iškilmingos šv. Mišios, nuoširdūs homilijos žodžiai, kviečiantys maldomis vienytis su mūsų artimaisiais, iškeliavusiais anapusybėn. 
Šias dienas pamaldos vyko sekmadienio tvarka, o 16 val. buvo giedamas Rožinis.

Visų Šventųjų iškilmėje, 18 val. šv. Mišios baigėsi maldavimų procesija, o Vėlinių dieną tokia procesija vyko Eigulių kapinėse. Procesijoms vadovavo klebonas monsinjoras V. Grigaravičius. 

 Kapinėse prie centrinių vartų procesijai išsirikiavo apie dvidešimt parapijiečių.
         Pirmoji stotis ir pirmieji maldavimai už popiežius, vyskupus, kunigus, kurie pašaukti rūpintis žmonių sielomis. 
         Kitoje stotelėje – maldavimai už tėvus, senelius, prosenelius, kurie pirmieji parodė pažinimo kelią pas Dievą .
        Trečioje stotelėje – maldavimai už brolius, seseris, artimuosius, kuriuos gal būt, gyviems esant įskaudinome, įžeidėme, nepadėjome sunkią valandą. 
        Ketvirtoje stotelėje – maldavimai už visus tuos, kurie ilsisi šiose kapinėse ir tuos, kurie palaidoti mūsų parapijoje.
        Vėlinės baigėsi iškilmingomis 18 val. šv. Mišiomis, kurioms vadovavo monsinjoras V.Grigaravičius, drauge konselebravo parapijos kunigai V. Brusokas ir J. Grigonis.

Homilijoje klebonas kvietė mirusius prisiminti ne tik tokiomis progomis, bet nuolat melstis už juos, daug svarbiau išeinančiam padėti peržengti nežinomybės slenkstį, apsupti jį šiluma ir dėmesiu, švelnia globa.

                                                                                 Birutė Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021