Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Marijos legiono veikla žiemos metu (2012-01-06)

Paskelbta: 2012-01-11

 

Pastoviai kiekvieną dieną po 2 val. adoravome Švč. Sakramentą mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje. Baigiantis adoracijai, 15.00 val., Jėzaus Gailestingumo vainikėlio ir kitų maldų pravedimas susirinkusiems tikintiesiems mažoje bažnyčioje.

Pravesti pokalbiai sunkiai vaikščiojantiems parapijiečiams jų namuose, raginant juos priimti Švč. Sakramentą, atlikti išpažintį, norintiems kviečiame kunigą į namus.

Adoravome prie Švč. Sakramento Švč. Sakramento koplyčioje, dalyvavome šv. Mišiose.
Pastoviai rūpintasi trijų vaikučių dalyvavimu Pirmos Komunijos paruošiamuosiuose užsiėmimuose.

Alfa kursų mokslai Švč. Mergelės Ėmimo į dangų bažnyčioje, Trečio amžiaus universiteto Teologijos fakultete.

Gausus dalyvavimas atlaiduose, piligriminėse kelionėse į Šiluvą, Aušros Vartus. Šių kelionių metu platinta religinė literatūra, vesti pokalbiai tikintiesiems ir abejojantiems tikėjimo, maldos galios bei kt. aspektais.

Marijos legiono pirmininkė K. Jasilionienė  mokymuose

Dalyvavimas rekolekcijose, Gyvųjų akmenų atsinaujinimo dienose, Jonitų, Marijonų rengiamose paskaitose, o taip pat M. Legiono renginiuose.

Pradedant Pal. Jurgio Matulaičio metus, dalyvauta J. Matulaičio vienuolyne rekolekcijose ir iškilmėje užbaigiant Dievo Gailestingumo metus Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje.

Aplankyta nemažai problemiškai sergančių ligonių, juos raginant atsiversti, priimti krikštą ir kitus sakramentus.

Vyko kantrūs ir pastovūs pokalbiai su tikėjimo nepraradusiais, tačiau nutolusiais nuo jo. Tokie pokalbiai davė vaisius - ne vienas iš jų, po daugelio metų, priėjo išpažinties, priėmė sakramentus.

Dažnai, mūsų legionierių, žmonės prašo už juos pasimelsti. Tai buvo daroma adoracijų metu, mūsų kassavaitinių susirinkimų metu. Gruodžio mėnesį, šermenyse vienos velionio dukros prašymu, aktyviai įsijungus visiems dalyvavusiems, buvo pravesta Rožinio, Jėzaus Gailestingumo vainikėlio ir kitos maldos už mirusį.

Dalyvauta vizitacijose Gerojo Ganytojo, Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijų Marijos legionuose.
Viena iš legionierių pastoviai dalyvauja parapijos pastoracinės tarybos veikloje.

                                      Marijos legiono pirmininkė Kristina Jasilionienė


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021