Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kovo 11-osios minėjimas parapijoje (2012-03-11)

Paskelbta: 2012-03-12

 

Kovo 11 d. iškilmingoms Sumos šv. Mišioms vadovavo  Marijos radijo direktorius, teol. dr. kun. Kęstutis Kėvalas, koncelebravo   mūsų parapijos altarista jub. Vaclovas Aleksandravičius, dvasininkus lydėjo  patarnautojai ir   liturginiais rūbais pasipuošęs parapijos jaunimas.

 

Šv. Mišių pradžioje teol. dr. kun.  K. Kėvalas pasveikino susirinkusius šventės proga ir paskelbė intencijas – Padėką Dievui už drąsą žmonių, prieš 22 metus paskelbusių Lietuvos Nepriklausomos valstybės atkūrimo aktą, ir už mirusį Kauno arkikatedros bazilikos vargonininką, choro vadovą, Lietuvos religinės muzikos kūrėją Pranciškų Beinarį bei jo žmoną. 

Homilijos metu, komentuodamas Evangelijoje (Jn 2, 13-25) minimą išskirtinį Jėzaus poelgį, kun. K. Kėvalas pateikė paralelę, kad ir mes turime savo širdyse  sukurti  tą šventumo „sacrum” troškulį Dievui ir tėvynei. Paminėjęs šiandienius Lietuvos skaudulius, vis dėlto kunigas sakė žvelgiąs į ateitį optimistiškai: „Mes esame didvyrių tauta, išlaikiusi savo kalbą, religiją, kultūrą, papročius,  ir už laisvės dovaną turime būti dėkingi Dievui“.

Baigdamas homiliją, Marijos radijo direktorius atkreipė dėmesį, kad  šiandien parapijoje vieši Marijos radijo darbuotojai, ir pakvietė po Mišių jiems išsakyti savo nuomonę, pageidavimus ir kartu paremti šį katalikišką radiją, kuris gyvuoja tik geradarių paaukotomis  lėšomis.

Prieš palaiminimą visos parapijos vardu Pastoracinės tarybos narė Rima Lipšienė pasveikino vargonininkę, kompozitorę, Sumos choro vadovę Danguolę Beinarytę, kurią Kauno m. taryba  Kovo 11-osios proga už nuopelnus miestui apdovanojo II laipsnio Santakos garbės ženklu.

Šis sveikinimas mūsų maestro buvo palydėtas  plojimais. Suteikus palaiminimą buvo sugiedotas Lietuvos himnas.

Po šv. Mišių paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną į Šventovės konferencijų salę susirinko gražus kauniečių būrys, kuriems norėjosi kartu pabūti šią brangią kiekvienam lietuviui dieną. Pabūti ir prisiminti visus, kurie kovojo, atidavė savo gyvenimą už tautos laisvę, pagerbti juos ir pasidžiaugti, kad mes gyvename laisvoje Lietuvoje bei pasiklausyti  koncerto „Dainuoju Lietuvai”.

Susirinkusius su švente pasveikino Marijos radijo programų direktorius kunigas teologijos daktaras Kęstutis Kėvalas. Jis priminė  Sąjūdžio metus, Baltijos kelią, Sausio 13-ąją, kada visa tauta buvo  labai susivienijusi,  o didžiausia  jos jėga slypėjo maldoje, dainoje. Tuo mes nustebinome visą pasaulį.

Valandos koncertą padovanojo Kauno mišrus choras „Gimtinė“, jo vadovas Rimantas Vaičekonis.  Daugelio dainų  autorius Bernardas Brazdžionis, o kompozitorius – Rimantas Vaičekonis. Neatsitiktinai, juk  Bernardas Brazdžionis – tautos šauklys. Koncerto vedančioji Margarita Vaičekonienė poezijos posmais  pavedėjo Lietuvos keliais.

 Jau trečią kartą pagyvenusių žmonių sambūris „Senjorai“ kartu su „Gimtinės“ choru  pilna to žodžio prasme švenčia Kovo 11-ąją. 

Po koncerto  visi susėdome  prie bendro  kuklių vaišių stalo. Jį palaimino vikaras kun. Nerijus Šmerauskas po šv. Mišių atskubėjęs pasveikinti su švente, pasidžiaugdamas bendryste, palinkėdamas  prasmingos ne tik šios dienos.Ypač buvo nudžiuginti susirinkusieji, kai į popietę atėjo mūsų parapijos jaunų šeimų būrelio nariai su savo atžalomis. Sesė Ramutė pakvietė visus susikabinti rankomis ir sukalbėti maldą už Tėvynę Lietuvą. Tai buvo   prasminga, šventiška, net graudu, tai priminė Baltijos kelią, Sąjūdžio metus.

 

Kai „Gimtinės“ choro vadovo Rimanto Vaičekonio  rankose  pravirko armonika, abejingų neliko.Už tai jiems tariame nuoširdų „ačiū”! 

Visi darniai traukėme tautiškas dainas: ir graudžias, ir linksmas. Kaip nepasidžiaugti Nepriklausomybės atkūrimo  diena?  Argi mūsų tautos dainos ne kaip gražiausios giesmės, su kuriomis mes ištvėrėme ir okupaciją, su kuriomis   ir Laisvės kelią pasiekėme

 Kristaus Prisikėlimo parapijos informacijaĮ viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021