Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Džiugi iškilmė parapijoje (2012-07-07)

Paskelbta: 2012-07-09

 

Liepos 6 d., švenčiant Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, į Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčią skubėjo Imanto ir Zitos giminės, draugai, pažįstami ir nemažas būrys parapijiečių.

Bandydamas nuslėpti jaudulį, prieš altorių stoviniavo jau dešimt metų kunigams patarnaujantis visiems gerai pažįstamas zakristijonas Imantas. Netrukus, skambant vargonų ir saksofono garsams, raudonu kilimu žengė jo širdį pavergusi, į tėčio parankę įsikabinusi šviesiaplaukė Zita.

Šv. Mišioms vadovavo ir Santuokos sakramentą teikė mons. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo prelatas prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas, kun. teol. dr. Kęstutis Kėvalas, vikarai kun. Nerijus Šmerauskas ir kun. Tomas Trečiokas.

Homilijoje prelatas V. S. Vaičiūnas sakė: „Gyvenimas pareikalaus didžios atsakomybės vienas kitam. Laikas nuo laiko pasitikrinkite, ar ištesėjote Bažnyčios akivaizdoje duotus pažadus. Mokėkite atleisti, užjausti, visada atsiremti vienas į kitą kaip į gyvąjį Dievo paveikslą.

Jūsų pasiryžimas būti kartu Dievo tautos akivaizdoje nėra kažkokia pasaka, iliuzija, bet dabartinė esatis, kuri tęsis visą gyvenimą. Tai atsakomybė vienas kitam, tautai, pagaliau visai civilizacijai.

Tegul nebūna Kristus retas svečias jūsų gyvenime, raskite bent keletą sekundžių kasdien kreiptis į Jį. Tegul Viešpats bus jūsų gyvenimo stiprybė ir atrama, tegul kiekvienam būna gera su jumis bendrauti. Matydami jūsų santarvę ir gerus darbus, kiti galės garbinti Viešpatį danguje“.

Po jaudinančios Santuokos sakramento teikimo ceremonijos, kurios metu ne vienas nubraukė ašarą, parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, tarsi dešimt Dievo įsakymų palinkėjęs jauniesiems, perskaitė ir įteikė Jo Šventenybės Popiežiaus Benedikto XVI  specialų Apaštališkąjį  palaiminimą jauniesiems.

Ceremoniją papuošė maestro Danguolės Beinarytės atliekamos giesmės, skambantys vargonai, persipynę su saksofono garsais. Vėliau – sveikinimai, linkėjimai, žvilgsnis iš bažnyčios terasos į Kauną, vaišės.

Iš visos širdies linkime, kad ši santuoka būtų tvirta, neišardoma, papuošta vaikučių balsais.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021