Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sutvirtinimo sakramentas Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2007-12-14)

Paskelbta: 2007-12-17

 

Kai parapijoje padaugėja jaunimo, prie klausyklų nusidriekia jų eilutės, o bažnyčią papuošia plazdantys balandžiai, visiems aišku – artėja Sutvirtinimo sakramento šventė.

Ši šventė įvyko gruodžio 14 d. 18 val.. Visi sutvirtinamieji susijaudinę, priekinėse eilėse sėdėdami, laukė šv. Mišių pradžios. Jų vadovai ses. Irena Romaškaitė ir zakristijonas Imantas Mieliulis dar kartą priminė kaip ir kur stovėti, pakvietė rimčiai ir susikaupimui.

Nuskamba varpas ir iškilminga procesija artėja prie altoriaus. Procesijoje dalyvauja vyskupas Jonas Ivanauskas, mons. Adolfas Grušas, mūsų parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius ir patarnautojai. Presbiteriją puošia didžiulė iš raudonų žiedų padaryta aukštai iškelta širdis.

Vyskupas Jonas Ivanauskas šv. Mišių pradžioje pakvietė visus melstis už sutvirtinamuosius, kad juos visą gyvenimą lydėtų gyvas, brandus ir sąmoningas tikėjimas.
            Homiliją vyskupas Jonas Ivanauskas pradeda malda į Šventąją Dvasią: „Ateik Šventoji Dvasia, pripildyk savo tikinčiųjų širdis ir įžiebk meilės ugnį“ sakydamas: „Taip mes kreipiamės į Šventąją Dvasią, prašydami, kad ji nužengtų ant jūsų ir pripildytų jūsų širdis Dievo meilės“.
            Ir tai labai svarbu, nes be Dievo žmogus nieko negali. Bendravimas su Dievu yra abipusis, kaip ir tarp žmonių. Jei vienas šypsosi, liečia, kalbina kitą, o jis neatsiliepia, tai bendravimo nebus. Santykis su Dievu grindžiamas tomis pačiomis taisyklėmis.
           Didelis pavojus tyko – pagunda pasijusti Dievu. Žaltys sugundė žmogų, įžiebė jame troškimą tapti Dievu, taip iki šiol tas tęsiasi. Žmogus nuolat gundomas tapti žvaigžde, svaiginantis galia, valdžia. Bet tai laikina, labai greitai praeinantys dalykai, po to ateina nusivylimas, depresija.
          Nebūnant laisvu žmogumi, neįmanoma pamilti nei Dievo, nei vienas kito. Gyvenimas be galo brangi dovana, kad ją galėtume lengvai prarasti. Tikėjimas į Dievą yra kelias į prasmingą ,laimingą, į teisingą, pilnavertį gyvenimą.
           Toliau vyskupas kvietė jaunimą įsijungti į parapijos gyvenimą, kvietė į Švč. M.Marijos apsireiškimo jubiliejų Šiluvoje, ypač rugsėjo 7 d., kai bus Jaunimo šventė.

Baigdamas kreipėsi į tėvelius, sakydamas, kad jų tikėjimas labai svarbus vaikams. Auginant vaikus, svarbu duoti ne materialias vertybes, o duoti gebėjimą kurti savo gyvenimą, gebėjimą priimti ir pažinti žmones, džiaugtis gyvenimu. Palinkėjo išmintingai naudoti talentus ir pakvietė melstis bei prašyti Šventosios Dvasios, kad apdovanotų gyvu tikėjimu, kad į Dievo šypseną, Jo ištiestas rankas, meilę atsilieptume visu gyvenimu, visa savo esybe.
Po Sutvirtinimo sakramento suteikimo tęsėsi šv. Mišios.

Baigdamas šv. Mišias vyskupas pasveikino jaunimą sąmoningai papildžiusius krikščionių gretas, palinkėjo neprarasti tikėjimo, sutikti daug gerų žmonių, mylėti Dievą ir artimuosius, gražaus pabendravimo prie šventinio stalo.
Turėkim vilties, kad daugumą palietė Šventoji dvasia ir nuoširdūs vyskupo žodžiai. Galbūt mūsų krikščioniškąją šeimą sąmoningai papildė 48 jaunuoliai.

Sveikiname juos, laukiame ir tikimės, kad jie bus dažni svečiai mūsų bendruomenėje.

                                                   Birutė Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021