Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Padėkos šv. Mišios ir kun. V. Aleksandravičiaus kunigystės 70-metis parapijoje (2012-12-09)

Paskelbta: 2012-12-10

Gruodžio  9 d. 11 val. paminklinėje  Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje šv. Mišių aukai vadovavo  Kauno arkivyskupijos augziliaras, vyskupas dr.  Kęstutis Kėvalas. „Tikrai mums Viešpats stebuklą padarė, mus aptvindė linksmybe“, - džiugiai skambėjo šios dienos  atliepiamoji psalmė (Ps 126), kai prie altoriaus visus laimindamas tvirtu žingsniu žengė vyskupas K. Kėvalas.

Kartu prie  altoriaus  koncelebruoti šv. Mišių atėjo vikaras kun. Nerijus Šmerauskas ir į jo rankas įsikibęs altarista jubil. Vaclovas Aleksandravičius, šiomis dienomis  švenčiantis 70 metų  kunigystės jubiliejų.

Įžangoje vyskupas kalbėjo, kad šios dienos Šv. Rašto liturgija kalba apie kelią, kuris driekiasi per mūsų širdis ir veda į Viešpaties namus.

Šiandien su jauduliu stoviu jūsų akivaizdoje. Viešpats skyrė man labai atsakingas pareigas, todėl prašau jūsų maldos, kartu meldžiuosi ir prašau, kad Viešpats apipiltų jus malonėmis, kaip apipylė kun. Vaclovą, kuris švenčia  gražų kunigystės 70 metų jubiliejų. Kartu su juo dėkokime Dievui už jo gyvenimą ir kartu melskimės už save ir savo šeimas.

Homilijoje vyskupas kalbėjo, kad Evangelijoje minimi vadovai, vyriausieji dvasininkai, į kuriuos kažkada buvo žiūrima su pagarba, o štai šiandien jie mums nieko nereiškia.  Nuostabu, kad didžiūnai nuėjo į pražūtį, o Jono Krikštytojo žodžiai aktualūs ir šiandien.  Advento metu jo balsas kviečia taisyti Viešpačiui kelią, ištiesinti jam takus. Jis kviečia atgailai ir skelbia nuodėmių atleidimą.  Jonas kviesdamas užpildyti slėnius, tarsi kviečia pažvelgti  į savo širdies gelmes, ar ten viskas išlyginta, ištiesinta? Ar paruoštas kelias Viešpačio atėjimui? Ar esu pasiruošęs Šv. Kalėdų dieną minėti ne tik Kristaus Gimimą, bet išgyventi Jo artumą, Jo esybę mano širdyje?

 Šiandien minime kun. Vaclovo Aleksandravičius 70 metų tarnystės Viešpačiui jubiliejų. Jis buvo tarsi tas tyruose šaukiantis balsas, nes sovietmetis nebuvo palankus metas Dievo Žodžio skelbimui. Vyskupas trumpai papasakojo turiningą, spalvingą, kartu sudėtingą kunigo Vaclovo biografiją. Tai nuostabi Dievo dovana, už kurią dėkojame ir meldžiamės, kad gerasis Dievas ir toliau globotų ir laimintų jį.

Baigdamas vyskupas kalbėjo, kad kiekvienas mūsų savo aplinkoje esame  tarsi Jonai Krikštytojai, todėl turime jausti pareigą  kviesti žmones į atgailą, kad kiekvienas išgyventų Kristaus  artumą ir tuomet visi galėsime linksmai švęsti Šv. Kalėdas.

Pasibaigus šv. Mišioms  sveikinimo žodžius tarė parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, pastoracinės tarybos nariai, Sumos choro  atstovai.

Po palaiminimo vyskupas Kęstutis padėkojo parapijos  klebonui, kunigams, pastoracinės tarybos nariams,  bendruomenei.

„Būkite visi palaiminti ir pasveikinti. Tegul Viešpats lydi jus visus ir apdovanoja savo malone bei  džiaugsmu“. 

 

                      Pastoracinės tarybos narė  Birutė Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021