Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Marijos legiono veikla 2012 metais (2013-01-05)

Paskelbta: 2013-02-07

 

Pastovus dalyvavimas  Švč. Sakramento adoracijoje  mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, po adoracijos  pal. J. Matulaičio  litanijos, Gailestingumo vainikėlio ir kitų maldų pravedimas susirinkusiems tikintiesiems mažoje bažnyčioje. (Dalyvaudavo apie 10 - 15 žmonių, jų tarpe buvo ir moksleivių).

Ligonių ir likimo nuskriaustųjų parapijiečių lankymas ir kvietimas melstis, pasitikėti maldos galia, Šventąja Dvasia ir Švč. M. Marijos globa.

Palaimintojo J.Matulaičio metais savarankiškai studijavome literatūrą apie pal. J. Matulaitį.

Pravesti pokalbiai sunkiai vaikščiojantiems parapijiečiams jų namuose, raginant juos priimti Švč. Sakramentą, atlikti išpažintį, norintiems kviečiame kunigą į namus.

Adoravome prie Švč. Sakramento Švč. Sakramento koplyčioje, dalyvavome šv. Mišiose.

Alfa kursų mokslai su ses. vienuolėmis benediktinėmis.

Dalyvavome  atlaiduose, piligriminėse kelionėse į Šiluvą, Aušros Vartus, Žemaičių Kalvariją, Krekenavą. Šių kelionių metu  buvo platinta religinė literatūra, vesti pokalbiai tikintiesiems ir abejojantiems tikėjimo, maldos galios bei kt. aspektais.

Dalyvavome rekolekcijose Marijampolėje, Girionyse, Jonitų, Marijonų rengiamose paskaitose, o taip pat M. Legiono renginiuose.

Dalyvavome Žemaitijos   Marijos legiono šventėje Panų kalne. 

Dalyvavome  mirusių pagerbimo paminėjime Eigulių kapinėse.

Dalyvavome vizitacijose Gerojo Ganytojo, Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijose.

Aplankyta nemažai problemiškai sergančių ligonių, juos raginant priimti Sakramentus.

Vyko  ir šiuo metu vyksta pastovūs pokalbiai su tikėjimo nepraradusiais, tačiau nutolusiais nuo jo. Tokie pokalbiai duoda  vaisius - ne vienas iš jų, po daugelio metų, priėjo išpažinties, priėmė sakramentus.  Štai keletas pavydžių:

Jauna šeimai pavyko įrodyti, kad vaikams krikštas yra būtinas. Ir jie pakrikštijo savo vaikelius. 

Septyniasdešimtmetis, užaugęs tremtyje, krikštytas, nori tikėti į Dievą, bet nežino kaip? Su Dievo palaiminimu viskas įmanoma, nenuleidžiame rankų, tikime, kad pasisieks ir švęsime Pirmos Komunijos šventę.

Devynerių metų mergaitė paprašė ją pagloboti ir pasirūpinti pirmos šv. Komunijos pamokėlėmis, kadangi jos  šeima  dėl didelio  užimtumo, mažai laiko skirdavo dvasiniams dalykams, Bažnyčiai.  Praėjus pusei metų mergaitei ir jos tėvams buvo didelė šventė, mergaitė priėmė pirmą  Šv. Komuniją, tėvai atliko išpažintį, priėmė Sakramentus.


                              Marijos legiono narė  Anastazija MitkuvienėĮ viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021