Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Gavėnios rekolekcijos ir Viešpaties Kančios sekmadienis parapijoje (2013-03-24)

Paskelbta: 2013-03-25

 

Gavėnios rekolekcijos parapijoje vyko kovo 22-24 dienomis.  Jas vedė mūsų parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, kun. Tomas Trečiokas, kun. Virginijus Lenktaitis, kun. Vincas Kudirka ir kun. Algirdas Akelaitis. Taip pat į  rekolekcijas buvo pakviestas  svečias iš Panevėžio vyskupijos – teol. m. dr. Gediminas Jankūnas, Krekanavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bazilikos klebonas. Svečias  šeštadienį 16 val. vedė konferenciją bei 18 val. aukojo šv. Mišias.

Kovo 22 d. pavakare, 17.15 val., Kryžiaus kelio apmąstymu, kuriam vadovavo klebonas, prasidėjo Gavėnios rekolekcijos parapijos bendruomenei.

Šv. Mišios buvo aukojamos įprasta tvarka ir jų metu kunigų nuoširdžiai sakytos homilijos padėjo parapijiečiams parengti širdis Velykų džiaugsmui.

18 val. kun. Tomas Trečiokas aukojo šv. Mišias.   Pagrindinė jo sakytos homilijos mintis – tai žmogaus baimė numirti be Dievo. Kun. Tomas linkėjo visą gyvenimą laikytis už  Dievo rankos, o ne  tik mirties akivaizdoje prisiminti Jį.

Kovo 23 d. 8 val. rekolekcijas tęsė kun. Virginijus Lenktaitis. Jis aukojo šv. Mišias, koncelebruojant  klebonui. Homilijoje kun. V. Lenktaitis kalbėjo, kad Bažnyčia, primindama žmogaus laikinumą, nepastovumą, ragina per atgailą apvalyti sielą, išvaduoti ją iš nuodėmės nelaisvės. Kunigas akcentavo, kad Dievas klaidas dovanoja, kai ir mes nuoširdžia malda atleidžiame  kitam žmogui įžeidimus ir  skriaudas.

9 val. šv. Mišias aukojo vikaras kun. Tomas Trečiokas. Pagrindinė jo homilijos mintis – kryžiaus prasmė žmogaus gyvenime. Jis kalbėjo, kad tie, kurie vengia savo kryžiaus, dažnai patiria vienišumą, todėl palinkėjo nebijoti atsakomybės ir kryžiaus, nes tik tada būsime mylimi, įvertinti, sulauksime dėmesio ir pagarbos.

16 val. konferencijų salėje kun. Nerijus Šmerauskas susirinkusiems tikintiesiems pristatė teol. m. dr. kun. Gediminą Jankūną, Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bazilikos kleboną. Kunigas  G. Jankūnas pakvietė pamąstyti Jėzaus kelią į Golgotos viršūnę pagal popiežiaus Benedikto XVI  knygą „Jėzus iš Nazareto“. Svečias kalbėjo apie  Verbų sekmadienio prasmę ir apie tai, kaip Jėzų šiame kelyje lydėję į Jeruzalę žmonės suprato, kad Jis  yra tikrasis karalius ir  išpranašautas Dovydo sūnus ir kaip Jį priėmė išsigandusi Jeruzalė. Teol. m. dr. kun. Gediminas Jankūnas savo konferenciją perteikė nepaprastai įdomiai, gyvai ir su  vaizdingais dabarties palyginimais bei aktualijomis.

17 val. bažnyčioje vyko Švč. Sakramento adoracija.

18 val. šv. Mišioms vadovavo dr. kun. G. Jankūnas, koncelebravo kun. Nerijus Šmerauskas ir altarista kun. Vaclovas Aleksandravičius. Homilijoje dr. G. Jankūnas tęsė mąstymą apie Jėzaus atvykimą į Jeruzalę, į šventyklą, kuri yra pagrindinis Jo tikslas, jo taikinys.  Šiandien Prisikėlęs Kristus tampa mūsų šventykla, kur visas pasaulis gali garbinti Dievą. Tegu šv. Velykų Rytas priartina mus prie mylinčio Dievo!

Verbų sekmadienį 8 val. mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje šv. Mišioms vadovavo kun. Virginijus Lenktaitis, koncelebravo kun. Nerijus Šmerauskas. Po verbų pašventinimo, minint  Jėzaus įžengimą į Jeruzalę, buvo einama iškilminga procesija aplink bažnyčią. Homilijoje kun. Virginijus išskyrė ir apibūdino tris žmonių grupes pagal jų požiūrį į Jėzų Kristų.

9. 30 val. šv. Mišias aukojo kun. Vincas Kudirka. Homilijoje jis pabrėžė Kristaus kančios prasmę ir ją sugretino su žmogaus kančia. Kunigas akcentavo, kad Jėzus visada pasitikėjo savo dangiškuoju Tėvu, o mes dažniausiai Jį pamirštame.

Labai gausus tikinčiųjų būrys susirinko į 11 val. Sumos šv. Mišias. Joms vadovavo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo rezidentas kan. Robertas Pukenis ir altarista jubil. Vaclovas Aleksandravičius. 

 Šv. Mišių liturgiją giesmėmis praturtino „Jaunystės“ choras, vadovaujamas vargonininkės Danguolės Beinarytės. Pašventinus verbas, didžiulė kunigų, patarnautojų, vėliavų nešėjų, jaunimo ir vaikų procesija su  palmių šakelėmis rankose, apeidama bažnyčią, pašlovino giesme Jėzaus įžengimą į Jeruzalę.

 Homilijoje klebonas sakė, kad Kristaus kančia, mirtis ir prisikėlimas akivaizdžiai parodo glaudų ryšį tarp meilės, kančios, mirties  ir šlovės. Dievo akyse garbę ir šlovę galime pelnyti tik iš meilės nuolankiai vykdydami Jo valią, kuri nusakoma Dekalogo įsakymais.

12.30 val. šv. Mišias, skirtas vaikams,  koncelebravo vikaras Tomas Trečiokas. Parapijos vaikų, besiruošiančiųjų  Pirmajai Komunijai,  choras kartu su vadovu vargonininku Ramūnu Baranausku savo nuostabiomis  giesmėmis  pakylėjo širdis lig dangaus.  Homilijoje kun. Tomas kalbėjo apie vieną didžiausių pagundų – vengti kančios. Kun. Tomas kvietė pažvelgti į savo gyvenimą ir savo norus ir jausmus sutapatinti su Dievo valia, nes pasaulio išganymas ateina per žmogaus atsakomybę. Žmogaus pašaukimas – ateiti prie Dievo su ypatinga meile, su dėkingumu už gyvenimą, todėl prie to turime pratinti ir savo vaikus.

17.30 val., kaip jau tapo  įprasta per Gavėnią, kun. Algirdas Akelaitis su jaunimo grupe giedojo Graudžius verksmus.

18 val. skirtomis jaunimui šv. Mišiomis, kurias aukojo rezidentas kun. Algirdas,  savotiškai buvo sudėlioti visi Gavėnios pabaigos taškai. „Šiandien pasiekėme Gavėnios kelio tikslą – įžengėme į Jeruzalę. Jėzus nuolankiai ant asilaičio ateina pas mus, į mūsų širdis. Su džiaugsmu priimkime Jį, šlovinkime, dėkokime ir garbinkime,“ –  pakvietė kunigas Algirdas ir primygtinai paragino pasirūpinti bent mažyte šakele verbos, kurią šį vakarą būtinai turime laikyti rankose.

Žodžio liturgijoje kun. Algirdas  perskaitė Kristaus kančią taip, kad neįmanoma buvo į ją neįsigyventi, neįsivaizduoti. Todėl tapo suprantama, jog po šios Evangelijos tegalėjo būti tyla, nes jokie žodžiai, jokie pamokslai buvo nebereikalingi. Šv. Mišios baigėsi Švč. Sakramento pagarbinimo procesija, į kurią su Verbų šakelėmis rankose buvo paraginti įsijungti visi tikintieji.

Dėkojame visiems kunigams, kurie nuoširdžiai mus vedė Gavėnios keliu ir šiomis rekolekcijų dienomis padėjo parengti širdis susitikimui su Prisikėlusiu Kristumi.


 D. Starkutė ir B. Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021