Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Didysis Velykų tridienis parapijoje. Didysis ketvirtadienis (2012-03-28)

Paskelbta: 2013-03-29

 

Didžiojo ketvirtadienio Paskutinės vakarienės Mišios prasidėjo iškilminga procesija – patarnautojų, dvylikos vyrų ir parapijos kunigų, skambant Eucharistinei giesmei, atėjo prie altoriaus.

 Šv. Mišioms vadovavo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, koncelebravo alt. jubil. kun. V. Aleksandravičius, prof. kan. Kun. R. Pukenis, alt. kun. V. Lenktaitis, kun. T. Trečiokas, kun. A. Akelaitis, kun. V. Kudirka.

Homiliją sakė kun. A. Akelaitis. Jis kalbėjo, kad Did. ketvirtadienį varpai užgavėja ir jie neskambės iki šeštadienio  vakarinių  pamaldų. Bažnyčiose – tylos laikas.

 Ką reiškia šis Velykų tridienis?  Didysis ketvirtadienis, Didysis penktadienis ir Velykos, šios trys liturgijos viršūnės, sudaro vieno slėpinio, mūsų atpirkimo slėpinio, tris atskirus tarpsnius.

Per Paskutinę  vakarienę Jėzus įsteigė Eucharistiją ir šios malonės akivaizdoje mes dažnai neištveriame, nesuvokiame, liekame abejingi Tam, kuris už mus atidavė savo gyvybę. Numazgojęs mokiniams kojas, Jėzus tarė mokiniams: „Aš jums daviau pavyzdį, kad ir jūs darytumėte, kaip aš jums darau“ (Jn 13,15).

 Tą vakarą Jėzus duonos ir vyno pavidalu paliko visą save ir švęsdami Eucharistiją per kunigo rankas mes priimame Jį į save,  į savo kūną, kad taptume viena su Juo.

Kun. Algirdas ragino melsti Dievą, kad Jis sukeltų susižavėjimą Eucharistine duona, kad įkvėptų mumyse tą džiaugsmą, kaip vaikams, kurie dar gerai nesuprasdami, su jauduliu artinasi priimti Pirmąją Komuniją. Tegul Jėzus atnaujina mūsų  Bažnyčią.

Po homilijos klebonas mazgojo kojas dvylikai vyrų.  Skambėjo psalmės atliekamos parapijos choro ir maestro D. Beinarytės.

Toliau sekė šv. Mišių įprastinės dalys.

Po šv. Mišių giedant himnui „Kūno paslaptį“, kryžnešiui einant priekyje, patarnautojams kleketuojant ir smilkant, Švč. Sakramentas per bažnyčią buvo nešamas  į garbinimo altorių.

Pasibaigus  Didžiojo ketvirtadienio pamaldoms dalis tikinčiųjų liko adoruoti prie Švč.  Sakramento.

     B. Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021