Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Didysis Velykų tridienis parapijoje. Didysis penktadienis (2013-03-29)

Paskelbta: 2013-03-30

 

Visą dieną tyloje, be jokių simbolių ant altoriaus, klausyklose budėjo kunigai, laukdami tikinčiųjų. Būreliais arba pavieniui žmonės būriavosi prie klausyklos, kiti suklupę prie Švč. Sakramento tyliai išsakė Kristui savo rūpesčius, atvėrė Jam širdį.

Didžiojo penktadienio Kristaus  Kančios  pamaldos prasidėjo 18 val. „Šį vakarą Gavėnios kelionė pasiekė kulminaciją, Jėzus leidosi būti suimtas, išjuoktas, apspjaudytas, kitaip tariant, leido išsilieti pačiomis bjauriausiomis patyčiomis, kurios slypi žmogaus nuodėmingoje širdyje“, - šiais  žodžiais parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius apibūdino ano meto penktadienį.

Kuklus būrelis patarnautojų  procesijoje atlydėjo kleboną prie altoriaus, kuris kryžiumi atsigulęs pagarbino Viešpatį.

Žodžio liturgijoje buvo skaitoma Kristaus kančia pagal Joną, kuri prasideda nuo Jėzaus suėmimo,  skirtingai nei Evangelijoje pagal Luką, prasidedanti nuo Paskutinės vakarienės su mokiniais.

Homilijoje monsinjoras V. Grigaravičius  kalbėjo, jog Jėzus leido pasireikšti visoms slypinčioms nuodėmėms, kad savo mirtimi atpirktų jas, išvaduotų žmogaus sielą iš tamsybių pasaulio (išsamiau sk.>)

Po homilijos buvo giedama visuotinė malda ir po jos prie altoriaus patarnautojai atnešė šydu pridengtą kryžių. Klebonas  giedodamas: „Štai kryžiaus medis...“ jį nudengė. Tylomis pagarbinamas  kryžius. Po to sekė priekaištai, himnas  šv. Kryžiui,  malda „Tėve mūsų“, Šv. Komunija, ir monstrancija  su Švenčiausiuoju, giedant‚ „Verkite, Dievo angelai šventieji“, buvo pernešama į Kristaus kapą.

Pasibaigus  pamaldoms  kryžius buvo padėtas prieš altorių, kad tikintieji, galėtų pagarbinti, prisiliesti ir pajusti Viešpaties artumą.

Po pamaldų  visi parapijos kunigai ir  dalis tikinčiųjų išskubėjo prie šv.  ark. Mykolo bažnyčios, nuo kurios prasidėjo  Didžiojo penktadienio Kryžiaus kelio procesija.

B.Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021