Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Didysis šeštadienis. Velyknaktis. Kristaus prisikėlimas (2013-03-31)

Paskelbta: 2013-04-02

 

Visą šeštadienį iš dangaus dribo ir dribo snaigės, užklodamos žemę storu sniego sluoksniu. Tuo tarpu pavasaris atkakliai kovojo su užsitęsusia žiema. Gamta tarsi atspindėjo sumišusius laukimo jausmus širdyje. Kristus nužudytas, guli negyvas kape. Ar prisikėlęs įžengs į tavo širdį, ar priimsi Jį ir įtikėjęs į šį stebuklą, patikėsi Jam savo gyvenimą, rūpesčius, nerimą ir skausmą?!

Visą dieną bažnyčioje tikintieji budėjo prie Kristaus kapo, kai kurie laukė  prie klausyklos, kad paskutinę dieną galėtų per atgailą išvalyti širdį nuo susikaupusių  dulkių, priimti Kristų į švarius sielos namus.

 19.30 val., kaip ir kiekvieną Tridienio vakarą, klebonas mons. V. Grigaravičius paaiškino velyknakčio pamaldų prasmę ir tvarką, ragino visus tikinčiuosius aktyviai dalyvauti  pamaldose ir aukos liturgijoje.

 Šis vakaras susideda iš keturių daliu: žiburių, žodžio, Krikšto ir aukos liturgijos.

Pirmoje dalyje klebonas lydimas parapijos kunigų, patarnautojų, tikinčiųjų šventoriuje atliko ugnies šventinimo apeigas,  įžiebdamas  velykinę žvakę. 

Žvakė įnešama į bažnyčia, pakeliui kunigai uždegė tikinčiųjų žvakes. Tris kartus klebonas galingu balsu giedojo: „Kristus mums šviečia“, Sugrįžus prie altoriaus monsinjoras  užgiedojo velykinį šlovinimą.

 Po  to šeimų, parapijos jaunimo, pastoracinės tarybos atstovai skaitė septynis skaitinius iš Senojo Testamento ir epistolę iš šv. apašt. Pauliaus laiško romiečiams.

Klebonui užgiedojus ir „ Jaunystės“ chorui  pritarus galingai nuskambėjo „Aleliuja!“

Po psalmės ir Evangelijos (Mk 16,1) monsinjoras  perskaitė Kauno arkivyskupo metropolito S.Tamkevičiaus  SJ ir augziliaro vyskupo K. Kėvalo velykinį sveikimą (išsamiau žr.>)

Toliau sekė Krikšto liturgija,  kurios metų vyko vandens šventinimas ir Krikšto pažadų atnaujinimas bei Aukos liturgija.

Šv. Velykų, prisikėlimo rytas išaušo nuostabiai ramus. Skambant giesmei „Linksma diena mums nušvito“,  kunigų, patarnautojų, parapijos jaunimo, tikinčiųjų procesija su Švč. Sakramentu, kurį nešė klebonas, tris kartus apėjo bažnyčią.

 Šv. Velykų ryto iškilmingoms  Mišioms paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje vadovavo  parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, koncelebravo parapijos kunigai: prof. dr. R. Pukenis, alt. kun. V. Lenktaitis, kun. A. Akelaitis ir kun. T. Trečiokas, o mažojoje bažnyčioje -  kun. N. Šmerauskas ir kun. V. Kudirka.

Vakaro šv. Mišiose kun. A. Akelaitis kalbėjo, kad įtikėti Kristaus prisikėlimu neįmanoma per vienerias ar keletą Mišių, tai ilgas procesas. Reikia apie tai mąstyti. Ar plaunate indus, ar skutate bulves, ar šiaip kokį darbą dirbate džiaugsmingai sušukite: „Kristaus prisikėlė! Aleliuja!“

Ir dar padeda pajusti Kristaus artumą kun. Algirdo išsakyta malda po Šv. Komunijos: „Jėzau, Tu aplankei mane. Aš myliu Tave, pasilik manyje!“

Mielasis Jėzau, mūsų parapijos kunigai padarė viską, kad atsinaujintume, įtikėtume ir suprastume, jog nuo Tavęs atsiskyrę mes nieko negalime, esame visiškai niekas, tik pilkos beveidės būtybės.

Viešpatie Jėzaus Kristau suteik stiprybės, kantrybės, ištvermės ir išminties ne tik mūsų parapijos kunigams, bet ir visiems dvasiškiams, besirūpinantiems žmonių sielų išganymu parodantiems kelią iš blogio pasaulio į laisvą gėrio pasaulį.

 B.Vasylienė

 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021