Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sutvirtinimo sakramentas Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2013-05-02)

Paskelbta: 2013-05-03

 

Gegužės 2 d. 18.00 val.  Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.

Sutvirtinimo sakramentą priėmė 34 jaunuoliai ir suaugę tikintieji, tarp jų 7 jaunuoliai iš P. Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro.

Eucharistijos šventimui vadovavo ir Sutvirtinimo sakramentą teikė Kauno vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas, koncelebravo kurijos kancleris mons. bažn. t. lic. Adolfas Grušas, parapijos vikarai kun. Nerijus Šmerauskas ir Tomas Trečiokas,   altarista kun. Vaclovas Aleksandravičius.

Sutvirtinimas – tai krikščioniškos brandos sakramentas. Jis atbaigia Krikšto malonę ir palieka dvasinį antspaudą sutvirtinamojo sieloje. Šventoji  Dvasia įgalina krikščionį žodžiu, pavyzdžiu, gerais darbais ir visu gyvenimu liudyti Kristų kitiems žmonėms ir tapti Kristaus „draugais“.

Sutvirtinamieji šiam sakramentui ruošėsi visus mokslo metus, jau nuo 2012 m. spalio pradžios, vadovaujami  Kristaus Prisikėlimo  parapijos katechetės ses. Irenos.   Pirmiausia jaunuoliai dalyvavo „Alfa“ kurse, kurio tikslas buvo ne tik supažindinti su krikščioniškojo gyvenimo pagrindais, bet padėti žmogui sąmoningai priimti Kristų į savo gyvenimą, Jo siunčiamą Šventąją Dvasią ir įsijungti į parapijos bendruomenę.  Parapijos katechetei „Alfa" kurse talkino „Gyvųjų Akmenų“ bendruomenės nariai ir jų jaunieji talkininkai „Dievo armija“. Sutvirtinamieji dalyvavo lytiškumo ugdymo vienos dienos rekolekcijose, sekmadieniais per šv. Mišias skaitydavo Žodžio liturgijos skaitinius, giedodavo.

Sutvirtinimo sakramento teikimo šv. Mišiose sutvirtinamieji aktyviai dalyvavo apeigose: skaitė skaitinius, bendruomeninę maldą, nešė Aukojimo liturgijai skirtas atnašas.

Pasibaigus šv. Mišioms sutvirtinamieji padėkojo vyskupui K. Kėvalui už Sutvirtinimo sakramento teikimą ir jiems buvo įteikti Sutvirtinimo sakramento liudijimai.  

Tėvų, artimųjų, draugų  sveikinimai ir bendra  nuotrauka prisiminimui. 

Parapijos katechetė ses. Irena

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021