Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapija atsisveikino su alt. jubil. kun. Vaclovu Aleksandravičiumi (2014-03-31)

Paskelbta: 2014-04-01

Paskutinę kovo dieną, pirmadienį, į mūsų Dangiškojo Tėvo glėbį palydėjome a.a. altaristą jubil. kunigą Vaclovą Aleksandravičių, 33 metus ištikimai ištarnavusį Kristaus Prisikėlimo parapijos vynuogyne ir meiliai bei pagarbiai visų vadinamą Tėveliu.


Kovo 29 d. per vakarines šv. Mišias išgirsta žinia apie Tėvelio mirtį daugeliui buvo netikėta, nes jį buvo įpratę matyti Paminklinėje bažnyčioje sekmadieniais per Sumą ar kasdien vakarais koncelebruojant šv. Mišias. Nors ir būdamas garbingo amžiaus, jis prieš metus dar uoliai patarnaudavo tikintiesiems klausykloje.

Trečiojo Gavėnios sekmadienio rytą velionis buvo pašarvotas mažojoje Prisikėlimo bažnytėlėje, kurioje kelios kartos tikinčiųjų klausėsi jo skelbiamo Dievo žodžio, pamokslų, per jo rankas stiprinosi Dievo teikiamomis malonėmis ir buvo laiminami.
Užbaigęs žemiškąją kelionę, ilsėjosi jis ramus ir orus, su kunigiškais rūbais, toks kasdieniškas, nepasikeitusia veido išraiška, o prieš jo karstą ant stalelio padėtas Šv. Raštas, taurė ir juos apgaubianti violetinė stula bylojo garbingai atliktą įsipareigojimą skelbti Evangeliją ir tarsi kvietė naujam pašaukimui...

Išgirdę liūdnąją naujieną, pavieniai tikintieji, kunigai, seserys, parapijos institucijų, pastoracinės tarybos nariai nepaliaujamai ėjo atiduoti paskutinės pagarbos savo kunigui bei tyloje pasimelsti. 14.30 val. prie velionio budėjo ir už jį meldėsi, kalbėdamos Gailestingumo vainikėlį ir Rožinį, būrelis Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos bei Carito moterų. Nuo 16. 30 val. bažnyčios choristai už mirusįjį giedojo Švč. Jėzaus Vardo rožinį.

18 val. parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius aukojo šv. Mišias už kun. Vaclovą Aleksandravičių. Homilijos pradžioje mons. pakvietė visus melstis ne tik už kunigą Vaclovą, bet ypač prašyti Dievo naujų pašaukimų, nes kunigų vis mažėja. Peržvelgdamas kunigo Vaclovo gyvenimą, klebonas jautriai ir nuoširdžiai, su sūniška meile kalbėjo apie kunigo, kuris buvo ir jo dvasios tėvas, būdingus bruožus, minėdamas jo asketiškumą, kuklumą, pareigingumą, uolumą, tvirtą charakterį bei ištikimą tarnystę, ypatingą Eucharistijos meilę (išsamiau žr.>>>)

Pirmadienį 7 val. šv. Mišias už velionį kunigą Vaclovą aukojo kun. Algirdas Akelaitis. Per homiliją kun. Algirdas pastebėjo, kad Gavėnioje kunigo Vaclovo gyvenimas yra mums visiems gražus liudijimas.

8 val. už kunigą Vaclovą šv. Mišias aukojo  Kauno  arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.  Homiliją sakė  arkivyskupas, tardamas prasmingą atsisveikinimo žodį vienam seniausių savo arkivyskupijos kunigų.

Pasibaigus šv. Mišioms, Marijos legiono ir Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos narės kalbėjo Švč. M. Marijos rožinį, po kurio sekė tylios parapijiečių padėkos ir atsisveikinimo maldos. 13. 30 val. Sumos choro grupė pradėjo giedoti Švč. Jėzaus Vardo rožinį už mirusius, kurį klausydamiesi kartu meldėsi susirinkę į laidotuves parapijiečiai. O jų bažnyčioje vis gausėjo...

Atsisveikinti su kunigu Vaclovu ir aukoti už jį laidotuvių šv. Mišių atvyko Kauno arkivyskupijos augziliaras, generalvikaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, kurijos kancleris mons. bažn. t. lic. Adolfas Grušas, prel. prof. habil. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, 12 kunigų ir 3 diakonai.

Uždarius karstą, 15 val. prasidėjo šv. Mišios, kurioms vadovavo ir homiliją pasakė vyskupas Kęstutis Kėvalas.

„Su džiaugsmu atiduodame Dievui kunigą Vaclovą, kuris teisėtai gali tarti kaip Jėzus: ‚Atlikta!‘“ – pradėjo homiliją vyskupas. Jis kalbėjo, kad kiekvienos laidotuvės tam tikra prasme nukelia mus į dramatišką tikrovę, kuri nesant tikėjimo sunkiai pakeliama. Šv. Raštas kviečia paversti gyvenimą tokiu, kad būtų galima sakyti: „Atlikta!“ Kunigo gyvenimas ir pašaukimo užduotis – sekti Kristų net mirties valandą. Laimingas, kuris gali su šiuo žodžiu iškeliauti. Toliau vyskupas trumpai apžvelgė kunigo Vaclovo biografiją, sakydamas, kad paskyrimų gausa yra gyvas vaizdas, kaip kunigas Vaclovas stengėsi patarnauti tikintiesiems, kad jis visą gyvenimą buvo kaip karys ten, kur labiausiai jo reikėjo, niekur neįsikūrė, tarsi Kristus buvo piligrimas. Vyskupas Kęstutis išskyrė tris būdingiausias kunigo Vaclovo savybes: tai rūpestį jam pavestų žmonių sielomis, subtilų humoro jausmą ir ypatingą pareigingumą, rodantį, kaip reikia ruoštis ir maldoje laukti šv. Mišių. „Kunigas Vaclovas – kunigiško gyvenimo pavyzdys. Štai kodėl jis buvo apdovanotas gražiu amžiumi. Išlydėdami jį į Dangiškojo Tėvo namus, melskimės, kad ir mes būtume sustiprinti tos malonės, kaip ir kunigas Vaclovas,“ – baigė homiliją vyskupas Kęstutis.

Gausiai susirinkusių parapijiečių būrys tarsi patvirtino vyskupo žodžius, kad kun. Vaclovo žemiškoji misija buvo atlikta gerai, kad jo nešta Evangelijos žinios sėkla sudygo žmonių širdyse ir duoda vaisių...

Po šv. Mišių įvyko laidotuvių apeigų ceremonija, kuriai taip pat vadovavo vyskupas Kęstutis Kėvalas. Laidotuvės baigėsi visų giedama „Marija, Marija, skaisčiausia lelija...“

Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios altarista jubiliatas kunigas Vaclovas Aleksandravičius buvo palaidotas mažosios Prisikėlimo bažnyčios šventoriuje. Ten, kur labiausiai mėgo vaikštinėti su rožiniu rankose ir malda širdyje...

Dėkojame Tau, mielas kunige, už parodytą krikščioniško gyvenimo pavyzdį, ištikimą tarnystę ir įdiegtą širdyse tikėjimą. Būdamas Dievo akivaizdoje užtark mus pas Dievą ir toliau melskis.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021