Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Didysis Velykų tridienis. Didysis penktadienis (2014-04-18)

Paskelbta: 2014-04-19

Didyjį penktadienį parapijos kunigai nuo ankstyvo ryto pakaitomis budėjo bažnyčioje patarnaudami tikintiesiems, klausydami išpažinčių.


Prieš Kristaus Kančios  pamaldas klebonas mons. V. Grigaravičius pravedė katechezę ir  supažindino  su pamaldų tvarka.

Kristaus Kančios pamaldas sudaro keturios dalys: Žodžio liturgija, Kryžiaus pagarbinimas, šv. Komunija ir procesija į Kristaus kapą. Klebonas apie kiekvieną  dalį trumpai papasakojo ir kvietė išgyventi šio vakaro įvykį - Kristaus kančią ir mirtį.

18 val. pamaldoms vadovavo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius.

Pamokslą sakė parapijos vikaras kun. T.Trečiokas. Pamokslo pagrindinė tema - kančia. Jėzus Kristus, kaip ir žmogus, norėjo išvengti kančios, bet jis mylėjo Tėvą ir žmogų. Kai susiduri su kančia, melsk Dievą, kad Jis būtų kartu su tavimi. Baimė užvaldo kai bijai kančios. iki kančios apaštalai nemylėjo Jėzaus, nes jie pabėgo. Po Prisikėlimo jie pradeda mylėti Jį, nes jie nebebijojo kančios ir visi mirė kančioje. Jėzus Kristus mus taip pat moko mylėti nebijant kančios ir tai yra meilė iki mirties. Jei žmogus bijo kančios yra normalu, tik  klausimas, ar ta baimė valdo žmogaus gyvenimą. Kai kenti beprotišką kančią, klausk savęs: "Dėl ko!?“- šiuo kausimu  baigė pamokslą  kun. T. Trečiokas.

Po visuotinės maldos diakonas V. Šidlauskas iškilmingai atnešė kryžių. Kai kryžius buvo atidengtas visi sugiedojo himną šv.Kryžiui.

Pamaldos baigėsi monstrancijos pernešimu į Kristaus kapą.

Po pamaldų dalis tikinčiųjų išskubėjo prie  Įgulos bažnyčios, kad galėtų dalyvauti Kryžiaus kelio procesijoje.


 
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021