Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintieji paminėjo kun. alt jubil. V. Aleksandravičiaus 30-tą dieną po mirties (2014-04-29)

Paskelbta: 2014-04-29

Balandžio 29 d., 8 val., į mažąją Kristaus Prisikėlimo bažnyčią susirinko gausesnis nei įprastinis būrys tikinčiųjų pasimelsti už  a.a. jub. Vaclovą Aleksandravičių minint 30-tą dieną po jo mirties.


Ta proga šv. Mišias aukojo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo Tomas Trečiokas. Pamoksle klebonas kalbėjo, kad melsdamiesi už mirusiuosius mes tampame viena bendra šeima, ir apgailestavo, kad tik netekę savo artimųjų paprastai įvertiname geriausias jų savybes, kuriomis turime sekti. Priminęs kun. Vaclovo biografijos faktus, klebonas pabrėžė kun. Vaclovo ištikimą tarnystę Kristaus vynuogyne, didelį kuklumą, nuolankumą ir tyrą pilną Dievo meilės širdį.

Baigiantis šv. Mišioms, klebonas pranešė, kad kiekvieno mėnesio 29 d. 8 val. šioje bažnyčioje už a.a. kunigą Vaclovą bus aukojamos šv. Mišios per visus metus, ir pakvietė visus dalyvauti.

Po šv. Mišių prie kukliai gėlėmis ir žvakėmis papuošto kapo Prisikėlimo bažnyčios klebonas, kunigai bei tikintieji sukalbėjo maldą ir sugiedojo „Viešpaties angelą“.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021