Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Tradicija tęsiama: Fatimos Dievo Motina su TFP asociacijos nariais vėl lankosi Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje (2014-08-29)

Paskelbta: 2014-09-01

Rugpjūčio 29 d. sulaukėme senų gerų draugų – TFP (“Tradition, Family, Property” – Tradicija,Šeima, Nuosavybė) asociacijos narių, kurie kasmet nuo Nepriklausomybės atkūrimo aplanko Lietuvą atlydėdami pas mus Fatimos Dievo Motinos statulą. Šios tarptautinės katalikiškos organizacijos, 1960 m. įsteigtos Brazilijoje profesoriaus Plinio Correa de Oliveira, šiandienė misija – įspėti visuomenę dėl pasaulyje vykstančių destrukcinių procesų, kurie kelia grėsmę tradicijai, šeimai, nuosavybei. Jos nariai gina krikščioniškąsias vertybes skaitydami paskaitas, platindami knygas, o visų pirma prašydami Dangaus Motinos – Švč. Mergelės Marijos pagalbos ir užtarimo.


Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje dešimtą kartą svečiavosi vyrai iš Vokietijos, Kolumbijos, Prancūzijos, Italijos, Argentinos, Brazilijos, Pietų Afrikos ir Amerikos, suteikdami mums nuostabią progą prisiliesti prie Dievo Motinos, patirti Jos užtarimą, padėkoti už malones.

Penktadienio pavakare, 17.30 val., parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius prie bažnyčios durų pasitiko raudonomis skraistėmis pasipuošusius garbingus svečius, nešančius Fatimos Dievo Motinos statulą, bei jų palydą su vėliavomis ir transparantu "Mater Lithuaniae ora pro nobis" (Lietuvos Motina, melski už mus). Uždėjęs Švč. M. Marijai dėl kelionės nuimtą karūną ir rožinį, monsinjoras nuvedė visus į presbiteriją, kur buvo papuošta vieta mūsų garbingiausiai viešniai – Fatimos Dievo Motinai.

Pamaldos prasidėjo giedant Švč. Mergelės Marijos litaniją. 18 val. šv. Mišias aukojo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Jam koncelebravo su dideliu džiaugsmu sutiktas buvęs mūsų vikaras Nerijus Šmerauskas, pastaruoju metu atliekantis kunigo tarnystę Kanadoje.

Mišių pradžioje mons. padėkojo svečiams už jų prasmingą veiklą ir pakvietė visus kartu melstis, o ypač prašyti Dievo Motinos globos naujų mokslo metų proga čia susirinkusiems vaikams. Homilijoje mons. kalbėjo apie tai, kad mes, kaip ir Marija, visada pasitikėtume Dievo valia, jai atsiduotume. Šv. Mišių pabaigoje klebonas pakvietė visus vaikus prie altoriaus ir atskirai kiekvienam suteikė palaiminimą.

Po Mišių tikintieji ėjo prie Fatimos Marijos statulos: dėkinga širdimi norėjo priglusti prie mūsų dangiškosios Motinos kojų, pabučiuoti, išsakyti savo maldas, rūpesčius, prašymus, padėkas, pabūti su Ja tyloje.

Išeinančius iš bažnyčios tikinčiuosius TFP nariai apdovanojo 2014-2015 m. kalendoriumi, kuriame primenama Fatimos žinia, kur Marija nurodo būdą šiandienos problemoms spręsti. Jame buvo ir lankstinukas, raginantis užsisakyti lietuvių kalba išleistas krikščioniškąją kultūrą ginančias knygas bei stebuklingąjį medalikėlį.

Apie 20 val. būrelis tikinčiųjų išlydėjo Fatimos Dievo Motiną ir garbingus svečius į Šiluvą, kur jie rugpjūčio 31 d. rengėsi dalyvauti tradicinėje Padėkos už laisvę eisenoje.

Šiai asociacijai Lietuva ypač dėkinga už pagalbą kovojant dėl nepriklausomybės, nes 1990 m. ji organizavo akciją, kurios metu per 120 dienų 26 valstybėse surinko 5,3 milijonų reikalaujančių mums laisvės žmonių parašų ir įteikė juos Rusijos prezidentui M. Gorbačiovui. Tai buvo beprecedentis įvykis, net įtrauktas į Gineso rekordų knygą.

Nuoširdžiai dėkojame TFP nariams už jų nepailstamą kovą saugant krikščioniškąsias vertybes, už svarų indėlį ginant mūsų tautos laisvę ir rodomą katalikiško gyvenimo būdo pavyzdį. Fotografijos Ričardo Šaknio ir Aldonos Narušienės.

 Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021