Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Konferencija „Aš ir Bažnyčios misija“ (2014-11-13)

Paskelbta: 2014-11-14

Lapkričio 13 d. Kristaus Prisikėlimo parapijoje vyko konferencija  „Aš ir Bažnyčios misija“, kuri buvo skirta parapijos pastoracinės tarybos nariams ir parapijos aktyvui švenčiant bažnyčios jubiliejų.

Parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius pasveikino aktyviausius  parapijos bendruomenės narius susirinkusius  į konferenciją ir pakvietė teol lic. kun Artūrą Kazlauską pravesti konferenciją. 


Lektorius savo paskaitą pradėjo bendra malda. Pristatydamas šiuolaikinės Bažnyčios misiją, kun. Artūras Kazlauskas pasidalino mintimis iš Popiežiaus Pranciškaus laiško „Evangelii gaudium“, kuriame Popiežius kviečia Bažnyčią atsinaujinimui. Lektorius kalbėjo: „Dar Jonas Paulius II, lankydamasis Lietuvoje, išreiškė savo mintis apie sovietmečio metu sužeistas žmonių širdis ir kaip joms reikia gydymo. Bedieviškoji dvasingumo propaganda darė savo darbą. Mes visi esame atsakingi už Jėzaus dvasios palaikymą ir skleidimą šiame pasaulyje.“

Toliau lektorius kalbėjo apie žmogaus misiją pasaulyje, apie tai, kas yra žmogus, kokia jo sukūrimo esmė, koks žmogaus santykis su kitu žmogumi, koks yra jo santykis su Dievu. „Turėdami šalia savęs kitą žmogų, turėtume jį priimti kaip dovaną, o ne kaip problemą. Jėzus yra tapęs žmogumi, kad parodytų kaip būti žmogumi. Norėdami jais būti, mes turime gauti pavyzdį, nes iš savęs to negalime padaryti. Negalime būti mažiau nei žmogumi. Dievas yra gėris, bet siekdami gėrio negalime išpuikti, mėgindami patys tapti dievais, nes tuo pažeminam Dievą ir pažeminam save.


Taigi, norėdami išsaugoti savo žmogišką orumą turime siekti tobulumo. Būti tobulu, tai reiškia būti savimi, būti tuo, kuo privalau būti – geru tėvu, gera motina, gera močiute, geru kataliku. Aukščiausias žmogaus pašaukimas ir uždavinys tapti pagalba kitam žmogui. Tol kol mes pagelbstim vieni kitiems, tol mes atliekam savo pašaukimo pareigas. Mes nuolatos turime mokytis būti žmogumi.Taigi, ir pagelbėti taip pat turime mokytis. Štai kodėl mes dalyvaujame liturgijoje, kuri ir yra Dievo tarnavimas žmogui. Neįmanoma niekaip kitaip išmokti tarnauti, kaip tik tarnaujant. Ir todėl, kai dalyvaujame liturgijoje, mes mokomės tarnavimo meno. O tarnavimo menas geriausiai yra parodytas Evangelijoje pagal Joną, kai Jėzus plauna mokiniams kojas. Esmė tame, kad išmoksime tarnauti žvelgdami į kitą, kaip į didesnį ir svarbesnį už save.

Apaštalas Paulius sakė, kad siektume ne savo naudos, bet kitų ir kitus laikytume svarbesniais už save. Dievas Jėzaus asmenyje rodo, kad į žmogų žiūri, kaip į svarbesnįjį, todėl išsižada savęs, užmiršta save, kad tik mums būtų geriau. Mes taip pat turėtume taip elgtis, jei esame Dievo sekėjai. Popiežius Pranciškus primena, kad tai turėtų būti Bažnyčios strategija, Bažnyčios kasdienybė, Bažnyčios esencija.

Šiandieninei Bažnyčiai reikia ne tiek skelbėjų, kiek liudytojų. Esminis šiandieninio krikščionio siekis – yra asmeniškai susitikti Kristų, nes tikėjimas tai ir yra asmeniškas susitikimas su Kristumi. Jis yra būtinas. Popiežius Pranciškus rašo, kad reikia palikti patogų gyvenimo būdą ir išeiti į gyvą susitikimą su Jėzumi. Mums turi būti nepatogu matant alkanus ir skurde skęstančius šalia mūsų esančius žmones. Prisiminkime Jėzaus kvietimą – „Ką padarėt vienam iš mažiausiųjų brolių – tą man padarėte“.

Pasak Popiežiaus, turime nešti Evangeliją duonos pavidalu, bet kad jos užtektume, turime duoti ne tik duonos, bet ir arklą – kad mokėtume ją užsiauginti. Negali būti nė vieno, kuris nenorėtų gyventi ir dirbti vardan kito. Turime išmokti išnaudoti savo laiką kito žmogaus gėriui, kad būtume patys reikalingi, bendraujantys ir nevieniši. Esame atsakingi už savo Bažnyčią.

Tad linkiu ir jums, Prisikėlimo parapijos žmonės, išgirsti Popiežiaus Pranciškaus kvietimą tapti dar plačiau atvertų parapijos durų namais, kad galėtume liudyti Jėzaus Dvasią“ – baigdamas konferenciją kvietė kun. Artūras Kazlauskas.

Klebonas mons. Vytautas Grigaravičius padėkojo lektoriui ir pakvietė visus su naujai pakylėta dvasia švęsti Eucharistiją.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021