Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šventojoje Žemėje ....(2014-11-22)

Paskelbta: 2014-12-03

Kas nesvajoja aplankyti Šventąją Žemę? Sambūrio senjorų, jų artimųjų ir bičiulių svajonė išsipildė, ten apsilankėme lapkričio 15 – 22 dienomis. Šiai piligriminei kelionei ruošėmės daugiau kaip pusmetį. Juk tai nepaprasta kelionė, tai kelionė ten, apie ką skaitėme Šventajame Rašte, kur keliauja tūkstančiai piligrimų iš viso pasaulio.

Ir mes, daugiau kaip trys dešimtys piligrimų, lydimi klebono mons. Vytauto Grigaravičiaus, „Excursus“ direktorės Daivos Strolienės , gidės Larisos savaitę keliavome Jėzaus Kristaus gyvenimo ir kančios keliais. Cezarėja, Haifa, Nazaretas, Galilėjos jūra, Tabcha, Kafernaumas, Jordano upė, Betliejus, Jeruzalė, Alyvų kalnas,Getsemanės sodai,Golgotos kalnas, Raudų siena, Marijos Apreiškimo bazilika, Šv. Grota, Piemenėlių laukas, Užmigimo bažnyčia, Paskutinės vakarienės menė, Viešpaties Kapo bažnyčia ir dar ne viena bažnyčia ir šventa vieta , kur įmintos Viešpaties pėdos, kur girdėtas Jo žodis...Buvome sujaudinti apsilankę memoriale žydų genocido aukoms, pabuvojome Kumrane, kur buvo rasti pirmieji krikščioniškieji rankraščiai, kūno atgaivą pajutome Negyvojoje jūroje, paskutinę kelionės dieną praleidomeTel Avive, Jafoje.


Kiekvieną kelionės dieną pradėdavome ir baigdavome malda, kiekvieną dieną kurioje nors bažnyčioje klebonas mons. Vytautas Grigaravičius aukojo šv. Mišias, klausėme Dievo Žodžio....

Pamatyta , išgirsta labai daug. Kiekviena valanda buvo kupina pažinimo, susikaupimo , įsiklausymo, jaudulio. Kokios mintys aplankė baigiantis kelionei, dalinasi mūsų sambūrio narės piligrimės .

Vida Petkevičienė: “Ką galima rasti Izraelyje? Žiūrint ko ieškai. Šioje kelionėje patyriau daugiau negu tikėjausi. Vaizduotėje įstrigę Biblijos vaizdai, kaip Jordanas , Alyvų sodas, Golgotos kalnas ir kiti - ten visai kitokie. Mano tikslas buvo atgaivinti pasitikėjimą Dievu, iš arti pamatyti Kristaus gyvenimo ir kančios kelią, suprasti Jo aukos prasmę ne tik visam pasauliui, bet ir man. Einant, matant ir liečiant kančios kelią, jaučiau savo gyvenimo kryžiaus svorį. Dieve, duok man jį dar nešti, pasunkink ar palengvink, bet dar neatimk iš manęs. Aš pasitikiu Tavimi, Viešpatie, ir nešiu savo kryžių ...“

Stasė Bracevičienė: “Ilgai svajojau apie kelionę į Šventąją Žemę...Esu dvasiškai pakylėta. Įspūdžių daug, širdimi pažinau Kristaus gyvenimo ir kančios kelią ...Dėkoju Dievui už šią kelionę.“

Irena Sadukaitė:“ Tai buvo pirma mano piligriminė kelionė ir aš prieš ją šiek tiek bijojau, ar sugebėsiu pajausti širdimi ir suprasti taip nutolusią krikščionybės istoriją, apie kurią buvau daug skaičiusi. Tai buvo graži , prasminga ir turininga kelionė, privertusi atsiplėšti nuo kasdienybės, užmiršti mažus savo namus, smulkius vargus ir rūpesčius. Tai buvo kelionė, kurioje sustiprinau ir praturtinau savo tikėjimą, kartu su piligrimais lankydama krikščionims brangias vietas, giedodama, klausydama klebono homilijų, pamąstymų ir pamokymų. Norėčiau ten dar kartą pabuvoti.“

Nijolė Dapkienė: “Šventoji Žemė...Su kiekviena diena skverbėmės į dviejų tūkstančių metų praeitį, sekėme Jėzaus gyvenimo, Jo darbų, Jo didžiosios misijos įgyvendinimo link. Kiekviena diena buvo vis kitokia, vis kiti ir jausmai...Tai pagarbus susidomėjimas Jėzaus gimimo vieta, toliaregiški Jo pranašavimai ir mums sunkiai suvokiami stebuklai /deja/. O labiausiai, kas visą laiką jaudina, žadina geruosius jausmus – tai noras būti nors kruopele panašia į Viešpatį...Mūsų kelionė - pamatyti, pažinti...

Tačiau be klebono mons.Vytauto Grigaravičiaus raginimo nuoširdžiai maldai bei kasdieninei sąžinės sąskaitai, be prasmingų pamokslų, manyčiau, mes nebūtume atsivėrę atsinaujinimui. Ne kartą šv. Mišių metu mačiau ašaras piligrimų akyse. Visi troškome būti dvasinėje ramybėje, gyventi santarvėje, būti jautresni, dvasingesni...Ačiū, Dieve, kad esi...“

Danutė Masaitienė:“ Esu nuoširdžiausiai dėkinga Viešpačiui Dievui, kad galėjau išvykti į šią nuostabią kelioną ir ją ištverti / dėl sveikatos/. Sužavėjo, sujaudino mane Izraelyje viskas: Kristaus gyvenimo ir kančios keliai, bažnyčios, didinga gamta – uolos ,dykumos, kalnai. Didžiausią įspūdį paliko Betliejus - Kristaus gimimo vieta ir Jordano upė. Dėkoju visiems mus šioje kelionėje globojusiems...“.

Lili Kristina Čepauskienė: “Džiaugiuosi, kad galėjau aplankyti Šventąją Žemę, eiti Dievo keliais, kurie aprašyti Biblijoje. Ši kelionė man padėjo geriau ir giliau suprasti Evangeliją, pajusti Kristaus artumą.“

Išties, per trumpą laiką labai daug pažinta, pamatyta, išjausta, prisiliesta... Tai sunku išsakyti žodžiais. Ši kelionė, manyčiau, kiekvienam išliks širdyje, davė daug peno ne vienadieniam pamąstymui.

Visi džiaugiamės, kai iš mūsų piligrimų būrio susibūrė balsingieji , repetuodavo vakarais ir giedodavo šv. Mišių metu.O kai jauniausioji kelionės dalyvė Justina Orlovskytė pravirkdydavo fleitą – reikėjo išgirsti... Daug žinių mums suteikė gidė Larisa, lydėjusi visos kelionės metu.

Šios kelionės piligrimai dėkingi klebonui mons. Vytautui Grigaravičiui už žodį ir rūpestį, globą, kantrybę ir sutelkimą. Širdingiausia padėka kelionių organizatoriaus „Excursus“ direktorei Daivai Strolienei, kuri mus lydėjo , rūpinosi kiekvienu, aiškino ir visą laiką buvo kantri , atidi ir artima. Kas norite aplankyti Šventąją Žemę – pasitikėkite „Excursus“. Tai ne reklama, tai patirtis, kad viską pamatysite apie ką svajojote, kad jumis bus pasirūpinta.

Ir pabaigai - dar viena mintelė. Daugelio paklausiau, ar nenorėtumėte sugrįžti į Šventąją Žemę? Atsakymai vienareikšmiai:“ Norėčiau, labai norėčiau...“

                                                                       Rima Lipšienė


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021