Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kun. R. Grigo knygos "Benamės svajos“ pristatymas. Meilės Dievui ir Tėvynei pamoka (2015-02-01)

Paskelbta: 2015-02-03

Vasario pirmąją Kauno Kristaus prisikėlimo bažnyčios konferencijų salėje susirinkusieji žaliakalniečiai, miesto gyventojai po Šv. Mišių rinkosi į tradicinę valandą „TU ANT ŽALIO KALNO GYVENI“,kur dalyvavo sakraliame susitikime su kunigu Robertu Grigu. Bendruomenės centro „Žaliakalnio aušra“ pirmininkė Regina Markevičienė atvertė ką tik išleistą knygą „Benamės svajos“. Pasirinkusi 13 eilėraščių iš naujosios knygos ir perskaičiuosi eiles, kreipėsi į autorių, klausdama, kodėl knyga pasirodė tik dabar?

Kodėl dabar?

Kunigo Roberto Grigo kūryba žinoma jau nuo 1975 metų. Eilėraščius rašė Rasūno, Skaidrūno, Rūtauto slapyvardžiais. 1985 metais Vytauto Andziulio pogrindžio spaustuvėje „ab“ išleido rinkinius Iš dūžtančios Galeros, Kelias Lietuvon, Katakombų gėlės, Marijos ašara. Rinkinys Benamės svajos pirmą kartą išleistas 1985 t. p. pogrindžio spaustuvėje. Sovietmečiu savilaidoje platinta knyga Rekrūto atsiminimai , du jos leidimai išleisti Lietuvai atgavus nepriklausomybę.


Kunigas Robertas Grigas jau paauglystėje įsitraukė į pogrindžio sąlygomis prasidėjusį katalikišką patriotinį Eucharistijos bičiulių sąjūdį, platino savilaidos spaudą. Studijuodamas Vilniuje, aktyviai dalyvavo Lietuvos laisvės lygos veikloje, bendradarbiavo leidžiant pogrindžio žurnalą „Vytis“. Patyrė persekiojimų, represijų. Tačiau tautiniai įsitikinimai, ankstyvas kovos už laisvę, tikėjimą suvokimas, aplinka, kurioje užaugo, neleido taikstytis su tuomet patiriama prievarta... Robertas Grigas pasirenka kitą kelią – kunigystę, mokosi pogrindžio kunigų seminarijoje ir 1987 metais tuometinis Kaišiadorių vyskupas Vincentas Sladkevičius suteikė kunigystės šventinimus.

Kunigas Robertas Grigas susitikime šiltai ir nuoširdžiai kalbėjo apie nuostabaus gamtos grožio Dzūkijos kraštą, kuriame užaugo, šeimą, kuri subrandino doros, darnos, tikėjimo pradus.

Pasakojimą apie kelią į šiandieną, į knygos gimimą, kunigas R.Grigas tęsė skaitydamas eilėraščius iš knygos, kuriai atsirasti padėjo mažas stebuklas – auka: vienos klausytojos. per Marijos radiją išgirstos skaitomos kunigo eilės paskatino paraginti kunigą sudėti knygon, išleisti. Aukotoja, knygos mecenatė nepanoro būti įvardinta, jos auka, kaip ir dailininkės Gražinos Didelytės iliustracijos knygoje – paslapty...

Knygos pavadinimas „Benamės svajos“ – kaip sakė kunigas R. Grigas, nuo ankstumės teisingumo, laisvės, nepriklausomybės siekis - neturėjo namų, bet turėjo sielą. Ir jos – svajos, kažkada įsibūtina, įsikūnija...


Apie naująją knygą ir kunigą Robertą Grigą – nepaprastai jautrią, iškilią asmenybę kalbėjo Nacionalinės premijos laureatė, poetė Elena Aldona Puišytė. Skaitydama tekstą iš būsimos recenzijos apie knygą, A. Puišytė įvardino, kad joje glūdi nepaprasta egzistencijos gelmė, o pats poetas pasirenka poeziją, kurią paverčia fakelu dainiaus kankles. Poezijos branduolys - išsakytos mintys apie tremtį, okupaciją, atgimimą, tikėjimą – Dievą –Tėvynę. Poetė E.A. Puišytė knygos sutiktuves pavadino Meilės Dievui ir Tėvynei pamoka.

Šią pamoką Žaliakalnio šventovėje pratęsė A.Kačanausko muzikos mokyklos mokytojų ir mokinių parengtas koncertas. Mokytojų Astos Krištaponienės, Almonos Lavrinavičienės , Elenos Muntrimienės, Ritos Juknevičienės, Eglės Čekanavičienės, Paulės Galinienės ir kt. paruošti mokiniai Patricija Pugžlytė, Dovydas Liepa, Miglė Armonavičiūtė, Urtė Raudytė, Rusnė Rimaitė atliko kūrinius fortepijonui, violončelei, balsui.

Pirmosios tokios pamokos eilės Dievui, Laisvei, Lietuvai palydėtos skaitytojams, o rengėjai – bendruomenės centras „Žaliakalnio aušra“, Lietuvos universitetų moterų asociacija (LUMA) dėkingi bažnyčiai, kas sekmadienį atveriančiai duris susitikimams, kurie nukelia palaimingoms valandoms, apmąstymams – kas mes šiandien ir kodėl – dabar?

                                       Dalia Poškienė, LUMA prezidentė


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021