Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pamaldos už Lietuvą Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2015 02 14 - 2015 02 16)

Paskelbta: 2015-02-17

Kauno arkivyskupijos I dekanato nepertraukiama 40 val. Švč. Sakramento adoracija, dėkojant Dievui už 25-erius Lietuvos Nepriklausomybės metus,  prasidėjo M.V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje vasario 14 d. 18 val. šv. Mišiomis. Šv. Mišių liturgijai vadovavo parapijos klebonas mons. V.Grigaravičius, koncelebravo kun. V. Lenktaitis. 


Klebonas šv. Mišių pradžioje kalbėjo: „Šiandien pradedame nepertraukiama 40 val. Švč. Sakramento adoraciją, kuri baigsis vasario 16 d. 16 val. Kviečiu ateiti pagarbinti Švč. Sakramentą, tegul kiekvieno malda būna padėka Viešpačiui už suteiktą sveikatą, meilę artimui, už galimybę gyventi mūsų laisvoje Lietuvoje.

Šiandien kviečiu melstis už Ukrainą, kur liejasi kraujas, žūsta žmonės, taip pat kviečiu melstis už Lietuvos jaunimą, kuris susirinko į „Žalgirio“ areną švęsti „Valentino dienos kitaip“. Jaunimas, kuris dalyvauja renginyje „Žalgirio“ arenoje, ir po renginio turės galimybę atvykti pas mus, adoruoti Švč. Sakramentą bei pasikelti į terasą pamatyti Kauno nakties metu.“

Homilijoje mons. V. Grigaravičius kvietė prašyti „Viešpaties malonių pajusti didžiausią šv. Mišių aukos stebuklą“, sakydamas: „Per šį stebuklą apvalykime savo sielas nuo nuodėmės raupsų, ištieskime pagalbos ranką ir tiems, kuriuos nuodėmės atstūmė nuo Dievo, padėkime jiems tapti švariems Dievo akivaizdoje. Dievas gelbsti žmones per žmones. Atminkime, jog Kristus veikia pasaulyje per kiekvieną iš mūsų, per mūsų nuoširdumą, per mūsų meilę, per mūsų pasiaukojančius darbus.“

Adoracijos koordinatorė Marijos radijo administratorė ir Kristaus Prisikėlimo parapijos pastoracinės tarybos narė Staselė Raščiuvienė daug širdies įdėjo rūpindamasi, kad dienos ir nakties valandomis adoracija vyktų sklandžiai.

Pirmosios įsipareigojo adoruoti parapijos Marijos legionierės, kurios pakvietė rožinio maldai. Adoruotojai keitė vieni kitus: pabūti vienumoje su Jėzumi, sušildyti sužvarbusias sielas (ir kūnus!) Jo meilės spinduliais atėjo I dekanato šeimos centro atstovai, dekanato jaunimas, šeimos, vienuolės, pavieniai Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintieji.

Adoracijos metu iš bazilikos vidurnaktį, 7 val. 14 val. ir vakare 19 valandą buvo Marijos radijo transliuojama rožinio malda.

Vasario 15 d. nuo 15.00 iki 18.00 val. Kristaus Prisikėlimo Bazilikoje bendroje maldoje ir giesmėmis jungėsi Arkikatedros, Gerojo Ganytojo, Šv. Juozapo (Vilijampolės), Kristaus Prisikėlimo, Šv. Kryžiaus (Karmelitų), Šv. Mikalojaus (Benediktinių), Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų), Šventosios Dvasios (Šilainių), Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) tikybos mokytojai, katechetai. Pabudėti prie Švč. Sakramento norėjo ir „Saulės“ gimnazijos mokiniai, Prisikėlimo bei Petrašiūnų parapijos Pirmajai Komunijai besiruošiantys vaikai.

Po vakarinių šv. Mišių nuo 19 val. iki 7 val. ryto Marijos radijas tiesiogiai transliavo Švenčiausiojo Sakramento adoraciją.

19 val. Žemaičių Kalvarijos kalnus giedojo kan. relig. mgr., teol. lic. Andriejus Sabaliauskas ir Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo bazilikos jaunimo choras. Po suplikacijų seserys benediktinės nakties programą pradėjo giedodamos Valandų liturgijos naktinę maldą.

Vyskupas Kęstutis Kėvalas pateikė mąstymą apie žmogaus laisvę ir išsakė šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II mintis iš veikalo „Mintis ir tapatybė“ apie laisvės pranašumus ir tikėjimo laisvę. Jis kalbėjo, kad žmogus pagal Dievo paveikslą sukurtas laisvas ir pakviestas į Jo bendrystę. Šiandien mūsų tauta išgyvena didelį iššūkį: tapę išoriškai laisvi, esame trapūs. Jėzus dovanoja mums sugebėjimą tapti tikrai laisviems, nes tik pažindami Kristų galime būti laisvi, ir tokį gyvenimą vadiname Dievo malone. Vasario 16-oji, Tautinė giesmė perkeitė mūsų kraštą ir suteikė galimybę tapti panašiais į Dievą. Jis kvietė šią naktį dėkoti ir melstis, kad Dievas sustiprintų mūsų širdyse laisvės troškimą. Mąstymą vyskupas baigė žodžiais: „Viešpatie Jėzau Kristau, Gyvojo Dievo Sūnau, dėkojame tau už duotą laisvę, už duotą pavyzdį. Tu parodei, kad žmogus pajėgus laikytis laisvės. Tu pažadinai ištisus būrius brolių ir seserų stoti į kovą prieš priespaudą. Jų laisvės liudijimas tapo naujo gyvenimo pradžia. Mes atiduodame į Tavo rankas savo Tėvynę, kad globotum ir saugotum ją. Meldžiame, Viešpatie, kad mūsų gyvenimas taptų giesme, kuri trykštų iš širdies. Mes norime būti mylimu vaiku. Stiprink ir duok mūsų gyvenimui laisvės ir ištikimybės polėkį. Atiduodame į Tavo rankas save ir savo Tėvynę, Tau, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius.“
Vyskupo mintims apmąstyti intarpuose erdvę suteikė mūsų garsaus operos solisto Liudo Mikalausko atliekamos giesmės, kvieste kviesdamos „Dieve, arčiau tavęs....“

Naktinė programa šildė širdis nuostabiomis giesmėmis, kurias Viešpačiui, radijo klausytojams ir mažam adoruotojų būreliui dovanojo talentingi Kauno valstybinio muzikinio teatro solistai Mindaugas Zimkus, Rita Preikšaitė, Tomas Ladiga, akompaniatoriai Rūta Blaškytė ir Ramūnas Ramanauskas.

Solistų giesmes keitė Šv. Rašto ištraukos, skaitomos Marijos radijo direktoriaus Gintaro Blužo, Viliaus Kaminsko, Tomo Ladigos, bei rožinio malda. Keturių rožinio maldos dalių slėpinius vedė ištikimi Marijos radijo talkininkai kun. Darius Vasiliauskas, diakonas Benas Ulevičius, kun. Tomas Pilch OFM Cap, mons. Vytautas Grigaravičius.

Trečią valandą ryto Marijos radijo prezidentė Egidija Vaicekauskienė kartu su vyru Kęstučiu vadovavo Gailestingumo vainikėlio maldai, po kurios aktorė Inesa Pauliulytė skaitė šv. Faustinos laiškus.

Prieš penktą ryto giedoti Marijos valandų į baziliką sugūžėjo Marijos radijo klausytojams gerai pažįstamas laidų vedėjas, Skriaudžių parapijos klebonas Arūnas Simonavičius su giesmininkų grupe.

Po dr. lektorės Bronės Gudaitytės vedamos „Dvasinės ekologijos“ laidos, Dievo žodį perskaitė kun. Gintaras Blužas, o homiliją, skirtą Vasario 16-ajai, pasakė mon. Vytautas Grigaravičius.

Tiesioginė Švenčiausiojo Sakramento adoracijos transliacija buvo baigta po rožinio maldos.


Vasario 16 d., švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, 10 val. bazilikoje buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios už Lietuvą ir jos žmones.

Šv. Mišių liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ , koncelebravo vyskupas Kęstutis Kėvalas, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, prefektas kun. Kęstutis Genys bei dvasios tėvas kun. br. Severinas Arminas Holocheris, taip pat kun. Nerijus Šmerauskas, kun. Julius Grigonis, kun. Kazimieras Ambrasas SJ, kun. Nerijus Pipiras bei kun. Virginijus Lenktaitis. Asistą rengė Kauno kunigų seminarijos klierikai.

Savo homilijoje švenčiančiai bendruomenei vyskupas Kęstutis Kėvalas ragino atrasti laisvę kaip bendrystei įpareigojančią dovaną, už ją nuolat dėkoti. Vyskupas kartu išryškino ir klaidingo laisvės suvokimo riziką: ja negalima manipuliuoti, nes taip prasideda individo ir visos visuomenės griūtis.

Pasibaigus šv. Mišioms, kurias transliavo Marijos radijas ir kuriose dalyvavo miesto vadovai, visuomenės veikėjai, gausus būrys įvairių jaunimo organizacijų atstovų, buvo sugiedotas Lietuvos Respublikos valstybės himnas.

Po šv. Mišių iki 16 val buvo toliau tęsiama Švenčiausiojo Sakramento adoracija, skirta maldai už Lietuvą: prie Švenčiausiojo Sakramento klaupėsi, tyloje garbino ir dėkojo dekanato Carito žmonės, parapijos Pagyvenusių žmonių sambūrio nariai.

16 val. bazilikoje prasidėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtas tradicinis renginys, kurį globoja parapijos klebonas mons. V.Grigaravičius, o remia Pastoracinės tarybos narys V. Bancevičius.

Šiais jubiliejiniais metais kauniečiai buvo pakviesti pasiklausyti Kauno kultūros centro „Tautos namai“ vyrų choro „ Perkūnas“, vadovaujamo meno vadovo Romaldo Misiukevičiaus, koncerto, kurį vedė Zenonas Šalna.

Koncerte dalyvavo visų mylimas bei gerbiamas solistas Liudas Mikalauskas. Chorui „Perkūnas“ ir solistui L. Mikalauskui teko garbė pirmiesiems koncertuoti po Kristaus Prisikėlimo bazilikos skliautais.

Skambėjusios lietuvių liaudies dainos, ištraukos iš operų žavėjo ir šildė gausiai susirinkusius tikinčiuosius, kurie atsidėkojo katutėmis bei gėlėmis.

Pamaldos už Lietuvą baigėsi 18 val. šv. Mišiomis, kurias aukojo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius. Šv. Mišių metu taip pat giedojo vyrų choras „Perkūnas“.Kristaus Prisikėlimo parapijos informacijaĮ viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021