Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sutvirtinimo sakramentas Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2015-05-30)

Paskelbta: 2015-06-01

Gegužės 30 d. 18 val. Kristaus Prisikėlimo parapija šventė jaunųjų parapijiečių Sutvirtinimo sakramentą. M.V.J. Kristaus Prisikėlimo  baziliką užpildė jų artimieji ir parapijiečiai, panorę dalyvauti šioje reikšmingoje iškilmėje.

Eucharistijos šventimui vadovavo J.E. arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius SJ, koncelebravo kunigas R. Grigas ir Kristaus Prisikėlimo bazilikoje dirbantys kunigai: klebonas mons. V. Grigaravičius, vikarai kun. J. Grigonis ir kun. V. Lenktaitis, kun. A. Akelaitis.


Sutvirtinimas - tai krikščioniškos brandos sakramentas. Jis atbaigia Krikšto malonę ir palieka dvasinį atspaudą sutvirtinamojo sieloje, dar giliau įskiepija dieviškoje įsūnystėje. Šventoji Dvasia, kuri išliejama jaunam krikščioniui, dar tvirčiau jį suvienija su Kristumi, Bažnyčia, įgalina ir įpareigoja dalintis su kitais žmonėmis ir liudyti savo tikėjimą žodžiu, pavyzdžiu, gerais darbais ir visu gyvenimu.

Dėl šio sakramento svarbos ir iš jo išplaukiančios pareigos dalintis tikėjimu su kitais, jaunuoliai turi pasiruošti ir labai sąmoningai priimti Šventąją Dvasią ir jos vadovavimą savo gyvenime, todėl 37 jaunuoliai ir suaugę, pareiškę norą priimti Sutvirtinimo sakramentą, jam ruošėsi daugiau nei pusę metų.

Pirmiausia jaunuoliai dalyvavo Alfa kurse, kurio tikslas paskelbti žmogui pačias pagrindines, kerigmines krikščioniškojo tikėjimo tiesas, padėti asmeniškai priimti Kristų ir jo siunčiamą Šventąją Dvasią į savo gyvenimą, įsijungti į parapijos bendruomenę, suvokti liturgijos svarbą krikščioniško tikėjimo augimui, išmokti įsipareigoti savo bendruomenei. Baigus Alfa kursą, jaunuoliai toliau gilinosi į tikėjimo tiesas, buvo raginami skaityti Šventąjį Raštą, aktyviai dalyvauti liturgijoje.

Sutvirtinamieji dalyvavo: lytiškumo ugdymo rekolekcijose „Skirtingi, bet vienodai vertingi”, parapijos atsinaujinimo dienoje, gavėnios rekolekcijose “Pašaukimai”, verbų sekmadienį iškilmingoje procesijoje apmąstė Kryžiaus kelio slėpinį, sekmadieniais kartu su parapijiečiais sutvirtinamieji švęsdavo Eucharistiją: skaitė skaitinius, giedojo.

Arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ homilijoje pabrėžė didžiulę svarbą per visą gyvenimą išlaikyti artimą ryšį ir ištikimybę mus mylinčiam Dievui Tėvui ir mūsų Atpirkėjui Jėzui Kristui. Kadangi kiekvienas žmogus gyvenime patiria daug išbandymų ir pagundų pasukti ne tuo keliu, kuriuo jį veda Dievas, mums visiems reikalinga Dievo malonė ir pagalba. Šventoji Dvasia ir yra ta Dovana, kuri nuolat gyvena mumyse ir gali mums padėti bet kokioje situacijoje. Kiekvienas krikščionis tai turi prisiminti ir tuo gyventi.

Po homilijos buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. 


Aukojimo liturgijos metu prie altoriaus buvo nešamos krikščioniškam ugdymui skirtos dovanos: knyga Ginny L. Yttrup „Žodžiai” ir kita metodinė medžiaga, padėsianti sakramentams besiruošiantiems vaikams ir jaunimui augti tikėjimo kelyje.  Svarbiausia šv. Mišių atnaša - duona ir vynas, perkeičiamas į Dievo Sūnaus Kūną ir Kraują, visiems jį priimantiems tampantis amžinojo gyvenimo priežastimi.

Pasibaigus šv. Mišioms, sutvirtintiesiems buvo įteikti Sutvirtinimo sakramento liudijimai. Sutvirtintieji padėkojo arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui už tai, kad dažnai kartu su Kristaus Prisikėlimo parapijos tikinčiaisiais ir bazilikos svečiais švenčia Eucharistiją ir, kad per jo, vyskupo, rankas gavo Šventąją Dvasią ir jos dovanas.

Viliamės ir tikime, kad šie jauni krikščionys taps pilnaverčiais Kristaus Bažnyčios nariais ir sėkmingai prisidės prie Dievo Karalystės augimo savo laikmečio žmonių širdyse.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021