Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė parapijoje (2015-06-06)

Paskelbta: 2015-06-08

Devintinių iškilmė prasidėjo birželio 6 d. , šeštadienį, 18.00 val. vakaro šv. Mišiomis, kurioms vadovavo klebonas mons. V.Grigaravičius, koncelebravo vikaras kun. J. Grigonis. 


Homilijoje klebonas pabrėžė, kad Jėzaus įsikūnijimas, Jo tapimas žmogumi, išreiškia Jo solidarumą su žmogumi. Jėzus būdamas Dievu tapo žmogumi, kad per brolybę su mumis apreikštų Dievo meilę, kurią pažino būdamas arti Tėvo. Jėzaus žmogiškumas yra mūsų įdievinimo pagrindas.

Po šv. Mišių, skambant Švč. Marijos litanijai, vyko Eucharistinė procesija su Švč. Sakramentu. Procesijai vadovavo parapijos klebonas V. Grigaravičius , jam talkino vikaras kun. J. Grigonis.

Prie kiekvieno bazilikos viduje įrengto altorėlio klebonas perskaitė visų keturių Evangelijų pagal Matą (Mt 5,1-12), Morkų (Mk 8,1-9), Luką (Lk 22,14-30) ištraukas ir pasakė mąstymus. Mąstymų pagrindinė mintis – Jėzus visada minioje. Jis rūpinasi ja mokydamas, gydydamas, maitindamas. Liepdamas mokiniams pamaitinti minią, Jėzus kviečia bendrystei. Mes ne tik turime sekti Jėzų, bet turime dalintis tuo, ką turime. Taip kaip mokiniai turėjo tik penkis kepalėlius duonos ir dvi žuvis pasidalino su kitais, taip ir mes turime dalinti meile ir gailestingumu. (Išsamiau homiliją skaityti  >>>)

Jėzus paliko tobuliausią dovaną – patį save Eucharistijoje. Ši dovana nėra praeitis, ji yra visada dabar. Šį vakarą Jis eina su mumis, pirma mūsų ir mes sekame Jį, vadinasi trokštame būti perkeisti, tapti tokiais kaip Jis. 

Tad kuo dažniau adoruokime Jį Švč. Sakramente ir džiaugsmingai liudykime bei dalinkimės su kitais tuo ką turime geriausio savyje. 

Iškilmė baigta palaiminimu su Švenčiausiuoju Sakramentu.

Pastoracinės tarybos narė B. Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021