Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

2014 - 2015 m. (pirmojo pusmečio) Kristaus Prisikėlimo parapijos Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos veikla (2015-06-01)

Paskelbta: 2015-06-22

Draugijos veikloje dalyvauja 22 nariai: Danutė Bagdonavičienė, Regimantas Bagdonavičius, Julija Balčiūnienė, Teresė Baronaitė, Vladislava Bartosevičienė, Ona Borisevičienė, Teresė Jasiulionienė, Zofija Kulinkevičienė, Elena Mockienė, Stasė Onusaitytė, Dalė Starkutė, Stanislava Špokienė, Silvija Ūsienė, Birutė Vasylienė, Janina Vizgirdienė, Janina Zakarauskienė, Aldona Žemaitienė, taip pat įsitraukusios į veiklą ir dalyvaujančios susitikimuose Genovaitė Alminienė, Zita Mačiulaitienė, Danutė Ševeliovienė, Antanina Šimkūnienė, Antanina Višinskienė.

Draugijos nariai veiklą grindė per Eucharistiją, adoraciją, per asmeninę ir bendruomeninę maldą, rekolekcijas, bendruomenės susibūrimus, per piligrimines keliones į atlaidus ir dvasiškai stiprinosi per pokalbius su dvasios vadovu kun. Algirdu Akelaičiu.
Visi draugijos nariai puoselėja pamaldumą Švč. Mergelei ir kasdiene malda jungiasi į Gyvąjį rožinį melsdamiesi Šv. Tėvo bei parapijos intencijomis. Pirmadieniais – ketvirtadieniais, 17. 30 val., prieš šv. Mišias (išskyrus vasaros mėnesius) draugijos narės meldžiasi rožinio malda už parapiją. Ypač pasišventusiai šią misiją atlieka Genutė Alminienė, Elena Mockienė, Danutė Ševeliovienė. 2014 m. lapkritį ir gruodį šią mūsų maldą skyrėme padėkoti Dievui už parapiją Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios kertinio akmens pašventinimo 80-mečio bei konsekracijos 10-mečio jubiliejų proga.

Beveik visi draugijos nariai kasdien švenčia Eucharistiją, daugelis moterų yra įsipareigojusios adoruoti Švč. Sakramentą Mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, pagal išgales (dauguma mūsų yra vyresnio amžiaus) dalyvauja gegužinėse, birželinėse pamaldose, spalio mėn. jungėsi į rožinio maldą bažnyčioje.

2014 m. rugsėjo mėn. 7 ir 14 d. draugijos nariai turėjo nuostabią galimybę pasimelsti Švč. M. Marijos gimimo atlaiduose Šiluvoje, į kur bažnyčia organizavo piligriminę kelionę autobusu. 2014 m. lapkričio 29 d. bažnyčios jubiliejaus proga dalyvavome parapijos atsinaujinimo dienoje ir bendruomenei savo draugiją pristatėme surengę viktoriną apie Šiluvos žinią pasauliui. 2014 m. gruodžio mėn. 5-6 d. 7 draugijos narės sėmėsi dvasinių jėgų Advento rekolekcijose, jau antrus metus iš eilės surengtose Birštone. 2015 m. kovo 22 d. dalyvavome parapijos Gavėnios rekolekcijose „Pašaukimai“, kurios buvo vedamos netradiciniu būdu – kartu su liudijimais ir agape. Tai buvo dar viena galimybė atsinaujinti širdimi ir patirti bendrystės džiaugsmą.

Draugijos nariai aktyviai dalyvauja bažnyčios bendruomenės gyvenime: Regimantas yra procesijų dalyvis, Genovaitė padeda palaikyti švarą bažnyčioje, dvi Danutės ir Elena yra karitietės, Birutė, Teresė, Vladislova ir Dalė lanko Šventojo Rašto būrelį, Zofija ir Teresė yra giesmininkės, Birutė ir Dalė – Pastoracinės tarybos narės ir Šventojo Rašto skaitovės. 2014 m. gruodžio mėnesį jubiliejiniu medaliu „Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčia 1934-2004-2014“ buvo apdovanotos šios draugijos narės:
- Genovaitė Alminienė – už aktyvų dalyvavimą Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos veikloje;
- Elena Mockienė – už ilgametę ir uolią tarnystę parapijos Caritas veikloje;
- Dalė Starkutė – už pagalbą išleidžiant knygą „Kristaus Prisikėlimo parapija“ ir laikraščio „Prisikėlimas“ redagavimą;
- Danutė Ševeliovienė – už ilgametę ir uolią tarnystę parapijos Caritas veikloje;- Birutė Vasylienė – už aktyvią nuoširdžią pagalbą rūpinantis bendruomenės dvasiniu tobulėjimu.

Ypač noriai ir gausiai draugijos nariai kartą per mėnesį (spalio – gegužės mėn.) renkasi į susitikimus su mylimu dvasios vadovu kunigu Algirdu Akelaičiu, kurio bendravimo būdas ir įžvalgios bei naują matymo langą atveriančios katechezės padeda prasmingiau dalyvauti šv. Mišių liturgijoje, skatinte skatina skaityti Šventąjį Raštą ir brandina tikėjimą.
Per 2014 m. vykusius mūsų susitikimus dvasios vadovas kun. Algirdas padėjo gilintis į šv. Mišių eigą. Vyko įdomūs pokalbiai apie pasirengimą šv. Mišioms bei atėjimą laiku į bažnyčią, ką reiškia kalbamas kiekvienų šv. Mišių pradžioje atgailos aktas ir kaip jį atlikti, kaip giedant ar kalbant Garbės himną tikintieji savo laikysena turi išreikšti pagarbą, buvo kalbama apie pirmosios šv. Mišių maldos – kolektos esmę, gavome patarimų, kaip per Žodžio liturgiją pasirengti klausyti Dievo Žodžio ir juo maitintis.

2015 m. pirmąjį pusmetį kun. Algirdas vedė „progines“ katechezes, nes mūsų susitikimų data vis sutapdavo su šventėmis. Lapkričio mėn. aptarėme, kas yra šventieji, kad mes visi esame kviečiami į šventumą, per Viešpaties Apsireiškimo šventę privertė susimąstyti naujos įžvalgos apie Tris karalius, kovo mėn. kalbėjomės apie prasidėjusios Gavėnios prasmę. Gegužės mėn. kun. Algirdas pakvietė pokalbiui apie Šv. Dvasios slėpinį. Šiame paskutiniame prieš vasarą susitikime sužinojome liūdną naujieną, kad rudenį mūsų dvasios vadovas kun. Algirdas išvyksta iš parapijos.
Kviečiame prie mūsų būrio prisijungti ir jus, kurie perskaitę susidomėjote mūsų kuklia veikla.

Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos Prisikėlimo bazilikoje koordinatorė Dalė Starkutė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021