Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Visų Šventųjų šventė ir Maldos už mirusius (Vėlinių) diena parapijoje (2015-11-02)

Paskelbta: 2015-11-04


Lapkričio 1 d., Visų Šventųjų dieną, 11.00 val. Sumos šv. Mišios, kurioms vadovavo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, prasidėjo procesija, giedant Visų Šventųjų litaniją.

Homilijoje klebonas kreipėsi tikinčiuosius: „Kas gali padėti kelionėje į šventumą? -  Tik atkakli, nuoširdi malda. Visi šventieji buvo maldos žmonės.

Šventasis apaštalas Paulius kolosiečius ragino: „Būkite atsidėję maldai, budėkite su ja dėkodami“ ( Kol 4,2), o tesalonikiečiams rašė: „Be paliovos melskitės!“ (1 Tes 5,17), arba efiziečius kvietė: „Kiekvienu metu melskitės Dievo dvasioje“ (Ef 6,18).

Taip ir mes, mielieji, būkime maldos žmonės, siekdami vienybės Kristuje Jėzuje, kuris sėdi Dievo Tėvo dešinėje ir užtaria mus.“ (Homiliją išsamiau skaityti >>>)


Tradiciškai šią dieną 14.00 val. Eigulių kapinėse buvo surengta Maldavimų procesija. Procesijai vadovavo parapijos vikaras kun. Linas Šipavičius.

Šiomis dienomis ir kiti parapijos kunigai šv. Mišių metu homilijose kalbėjo apie krikščionio kelionę šventumo keliu link pagrindinio tikslo – gyvenimo amžinybėje. Svarbiausia – šv. Mišių auka ir malda už mirusiuosius, mūsų pareiga melstis ir prašyti Dievo gailestingumo ne tik savo artimiausiems, bet ir tiems, kurie iškeliavo kažką įskaudinę, įžeidę, kažko neatsiprašę...

Šias dvi dienas 17.00 val. buvo giedamas Rožinis už mirusius, o po 18.00 val. šv. Mišių Maldavimų procesijos vyko bazilikoje. Joms vadovavo klebonas mons. V. Grigaravičius.


Visi kartu pasimeldėme  už šios Šventovės statytoją kan. Feliksą Kapočių,  minėdami 44-ąsias jo  mirties metines  ir  kitus kunigus, kurie yra palaidoti bazilikos kolumbariume bei  šventoriuje, o taip pat  ir   už savo artimuosius, kurie paliko žemiškąjį gyvenimą.

Visą Vėlinių aštuondienį 8.00 ir 18.00 val. yra aukojamos sudėtinės šv. Mišios už mirusiuosius.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021