Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija




m_linija
Įvykiai

Piemenėlių šv. Mišios Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2015-12-24)

Paskelbta: 2015-12-27

Kaip įprasta, Piemenėlių šv. Mišios bazilikoje prasidėjo 22 val., nors tikintieji pradėjo rinktis net prieš 21 val. Vieni skubėjo prie prakartėlės, kuri priminė įrengtą oloje gyvulėlių tvartelį, kiti gėrėdamiesi apžiūrinėjo skoningai papuoštą altorių bei per visą bazilikos ilgį kybančius puošnius kalėdinius vainikus. Tai mūsų floristės Janinos Balasevičienės ir jos dukros Joanos kruopštaus, beveik mėnesį trukusio darbo rezultatas.

Lygiai 22 val. bazilikos erdves sudrebino sodrus solo partiją atliekančio žinomo solisto Mindaugo Zimkaus balsas. Skambant giesmei „Tyliąją naktį“ patarnautojų ir parapijos kunigų procesija nuo presbiterijos pro gausiai susirinkusiųjų tikinčiųjų būrį iš lėto priartėjo prie prakartėlės.


Klebonui mons. Vytautui Grigaravičiui ją pašventinus, bazilikos skliautus užliejo giesmės „Sveikas, Jėzau gimusis" garsai.

Po prakartėlės pašventinimo prasidėjo šv. Mišios, kurioms vadovavo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo parapijos kunigai – kun. Julius Grigonis, kun. Virginijus Lenktaitis ir  kun. Linas Šipavičius.

Vietoje homilijos klebonas, taręs sveikinimo žodį ir palinkėjęs ramybės, bendrystės, atjautos bei gailestingumo stokojančiam, perskaitė Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo SJ ir jo pagalbininko vyskupo Kęstučio Kėvalo kalėdinį sveikinimą

Pasibaigus šv. Mišioms, monsinjoras paskelbė, kad Pastoracinės tarybos sprendimu kasmet, minint šios Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios  (bazilikos) konsekracijos metines, padėkos ženklu „Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia“ yra apdovanojami aktyviausi parapijiečiai ir bazilikos  rėmėjai.

Šį vakarą klebonas mons. Vytautas Grigaravičius įteikė padėkos ženklą IĮ „TG technika“ vadovui Tadui Gecevičiui, dėkodamas jam bei jo įmonei už dosnų bazilikos rėmimą.

Po palaiminimo klebonas paklausė, ar visi įeidami į baziliką, gavo parapijos kunigų sveikinimo žodį su giesmės „Sveikas, Jėzau gimusis!“ tekstu. Pakilus rankų miškui, jis paragino giesmę džiaugsmingai visiems kartu sugiedoti.

Iš bazilikos besiskirstančius šventinės džiugios nuotaikos kupinus žmones į stebuklingosios nakties tylą lydėjo nuostabi George Frydricho Hendelio giesmė "Džiaugsmas šiandien aplankė mus".

Šv. Kalėdų proga iš širdies taip pat veržiasi padėkos žodžiai už nuoširdžią tarnystę mūsų parapijos kunigams: klebonui mons. Vytautui Grigaravičiui ir  vikarams – kun. Juliui Grigoniui, Šv. Rašto magistrui kun. Linui Šipavičiui, altaristai kun. Virginijui Lenktaičiui ir rezidentui prof. Robertui Pukeniui.

Dėkojame Viešpačiui, kad turime jus, brangieji, ir linkime Dievo palaimos, Šventosios  Dvasios dovanų, kunigų Motinos, Švč. M. Marijos globos sėkmingai skleidžiant Evangelijos žinią, mokant mus melstis, rodant teisingą kryptį kelyje pas Dievą.

Pastoracinės tarybos narės Birutė Vasylienė ir Dalė Starkutė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021