Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pirmosios piligrimų grupės įspūdžiai iš Gailestingumo jubiliejaus piligrimystės Romoje (2016-01-25)

Paskelbta: 2016-01-25

Jau 2015 m. gruodžio mėnesį, vos popiežius  Pranciškus paskelbė Dievo Gailestingumo jubiliejinius metus, klebonas mons. Vytautas Grigaravičius paskelbė trejas piligrimines keliones į Romą ir vieną į Šv. Žemę.

Sausio 18 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius  ir pirmoji grupelė parapijiečių, išskridome į Romą. Kartu su mumis skrido Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas, vicedekanas, teol. lic. Saulius Paliūnas ir grupelė jo bažnyčios choristų.

Oro uoste mūsų laukė pirmasis malonus netikėtumas – pasirodo, kad tuo pačiu lėktuvu skrido taip pat Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ su grupe jaunuolių iš Vilijampolės socialinės globos namų ir juos lydinčiais  savanoriais.


Nusileidome oro uoste, kur mus plačiai šypsodamasis, tarsi svečius kaip tikras šeimininkas pasitiko kun. Algirdas Akelaitis. Labai greitai buvome visi susodinti į didžiulį autobusą ir nugabenti į svečių namus „Villa Lituania“.

Rytojaus dieną mūsų grupė kartu su kuršėniškiais, lydimi kun. Algirdo išskubėjome į Šv. Petro baziliką. Einant į Vatikaną kunigas Algirdas trumpai pasakojo apie objektus, pro kuriuos praeidavome. Atkreipė dėmesį į puošnius keturių aukštų namus, kurie priklausė vienai šeimai; Tiberio upės krantai bylojo apie tai, kiek aukštai yra iškilęs Romos miestas; išgirdome istoriją apie Angelo pilį ir vieną gražiausių angelų statulomis papuoštą Angelų tiltą.

Nepajutome, kaip atsidūrėme prie Vatikano prieigų, kur praėjome griežtą apžiūrą. Apskritai pastebėjome, kad Romoje sustiprinta apsauga. Praėjus apžiūrą, mums buvo įteiktas kryžius, lankstinukas su maldomis italų kalba, bet tai problemų kun. Algirdui nesudarė. Prieš pradedant kelią į baziliką, kun. Algirdas pakvietė susikaupti, besimelsdami iš lėto priartėjome prie bazilikos. Čia kun. Algirdas pasiūlė einant pro Šventąsias duris su savimi pasiimti artimiausius žmones, kuriuos norėtume kartu vestis. Tas labai sujaudino, nes tai tarsi įsipareigojimas jiems ištikimai tarnauti bei aukotis vardan jų. Taip pasiruošę su jauduliu širdy žengėm pro puošnias Šventąsias duris, jas bučiuodami, su ašaromis dėkodami, šlovindami Dievą.Kai išėjome iš bazilikos, prie kunigo Algirdo priėjo italė ir ji pasakė: „ Šiandien jūs esate mūsų pirmoji delegacija apsilankiusi bazilikoje“. Po to mums buvo išdalinti puošnūs su pop. Pranciškaus nuotrauka pažymėjimai, liudijantys apie šį neeilinį įvykį.


Toliau iš Vatikano vykstame į Šv. Pauliaus baziliką. Pakeliui kun. Algirdas pasakoja apie objektus, pro kuriuos praeiname, aplankome Panteoną , Šv. Ignaco Lojolos bažnyčią, Šv. Andriejaus bažnyčią (deja jau buvo pietų pertrauka ir nei į vieną jų negalėjome patekti, nors išgirdome kiekvienos istoriją); Taip nejučiomis atvykstame prie Šv. Pauliaus Bazilikos, vėl griežta patikra, tas pats iškilmingas su maldomis atėjimas prie Šventųjų durų. Mums bebūnant į baziliką iškilminga procesija atėjo benediktinai. Pasirodo šioje bazilikoje, šią maldų už krikščionių vienybę savaitę, kiekvieną vakarą vyksta pamaldos. Ir mes kažkiek pasimeldėme kartu.


Vakare „Villa Lituania“ koplyčioje visoms grupėms kartu buvo aukojamos šv. Mišios, joms vadovavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, koncelebravo Popiežiškosios Lietuvių šv. Kazimiero kolegijos rektorius, kun. teol.lic. Audrius Arštikaitis, Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas kun. teol. lic. Saulius Paliūnas ir  studijuojantis Romoje kun. Algirdas Akelaitis.

Sausio 20-oji prasidėjo šv. Kazimiero kolegijos koplyčioje šv. Mišiomis. Prieš tai kun. Algirdas papasakojo apie kolegijos įtaką lietuvybei palaikyti, koplyčioje visada buvo aukojamos Šv. Mišios lietuvių kalba. Tame pačiame pastate gyvena studijuojantis kunigai iš Lietuvos bei keletas vienuolių, kurios rūpinasi maitinimu, tvarka (šiuo metu jų yra penkios). Šv. Mišioms vadovavo dvasios tėvas, prelat. teol. dr.  Stasys Žilys, koncelebravo kolegijos rektorius, kun. Audrius Arštikaitis , mons. Vytautas Grigaravičius, kun. Saulius Paliūnas, kun. Algirdas Akelaitis ir kolegijos magistrantas.Po šv. Mišių su gide Neringa išvykome į kitas dvi bazilikas. Pirmiausia ėjome į Šv. Jono baziliką Laterane. Tai Romos katedra, visų Romos ir pasaulio bažnyčių motina. Patikra čia ir einant į Didžiąją Šv. Marijos Baziliką nebuvo tokia griežta, kaip į pirmąsias. Maldas pravedė mons. Vytautas.

Neringa trumpai papasakojo apie bazilikų istoriją, taip pat apie objektus, kuriuos praėjome pro šalį. O praėjome labai daug, nes visą dieną vaikščiojome pėsčiomis. Labiau įsimintini jų: Šventieji laiptai, jais einama keliais (mes į viršų pakilome šoniniais laiptais). Viršuje pro langelį žvelgėme į Kristaus veidą (sakoma, kad jis nutapytas nežemiška ranka); surakinto Šv. Petro bazilika, kurioje saugomos grandinės, (jomis Erodas buvo surakinęs Šv. Petrą), praėjome Antikos rajoną, kur gyvena vargingesni gyventojai; praėjome Koliziejų, Rožių parką (net dabar yra žydinčių krūmų); praėjome pro šalį kalvos, ant kurios daug bažnyčių, vienuolijų; Kapitolijaus kalvą, įvairias šventyklas, arkas, aikštes, kuriose puikavosi obeliskai, kažkada kaip grobis pargabenti iš Egipto, fontanai; nuo Jono kalvos grožėjomės Romos panorama; pakeliui į namus kiek ilgiau pabuvome prie gražiausio Romoje Trevi fontano; kelionę baigėme aplankydami Šv. Marijos Dangaus aukuro bažnyčią.

Paskutiniąją dieną kun. Algirdas nuvedė į Jeruzalės bažnyčią, kur saugojamos šv. Elenos surasto Kristaus kryžiaus relikvijos ir išgirdome iki to neįsivaizduojamą Kristaus kryžiaus nešimo istoriją.

Grįžę į viešbutį pasiimti daiktų,  vėl sulaukėme malonios staigmenos – gavome mūsų arkivyskupo Liongino Virbalo SJ palaiminimą su gero kelio palinkėjimu. Kun. Algirdo palydėti į  oro uostą, kartu su juo pasimeldę ir gavę antrą palaiminimą, susijaudinę atsisveikinome su kun. Algirdu ir su Roma.

Dėkoju visiems, kurie buvo šalia, dėka kurių širdis prisipildė džiaugsmo, dėka kurių išgyvenimai buvo skaidrūs, realūs, nepameluoti.

P. S. Išsamiai apie  šią piligriminę kelionę prašome skaityti parapijos laikraštyje  „Prisikėlimas" vasario mėn.

Fotografijos:  Z. Mieliulienės ir E.  Sabaliauskienės

 

Pastoracinės tarybos narė B. Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021