Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kun. A. Paškaus (1922 - 2008) palaikų palaidojimas (2008-05-23)

Paskelbta: 2008-05-26

 

Gegužės 23 d. amžinojo poilsio Lietuvoje atgulė kun. prof. Antanas Paškus. Š. m. vasario 14 d. JAv, kur ir praleido didžiąją savo gyvenimo dalį, mirusio dvasininko, erudito, psichologijos ir filosofijos profesoriaus, daugybės knygų autoriaus palaikai urnoje į Lietuvą parvežti gegužės 21 d. Gegužės 23 d. urna su velionio palaikais palaidota Kristaus Prisikėlimo bažnyčios kolumbariume.

Ceremonija prasidėjo šv. Mišiomis, kurioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, LVK delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai prel. Edmundas Putrimas, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, mons. Adolfas Grušas, parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, dvi dešimtys dvasininkų – VDU KTF dėstytojų, seminarijos vadovų, dekanų ir parapijose tarnaujančių kunigų. Šv. Mišių pradžioje kreipdamasis į šviesaus atminimo dvasininko palydėti susirinkusius tikinčiuosius arkivyskupas pakvietė melstis už mirusįjį ir prašyti Viešpaties brandžių pašaukimų Lietuvai.

Pradėdamas homiliją arkiv. S. Tamkevičius atkreipė dėmesį, jog žemiškojo žmogaus gyvenimo pabaigoje į susitikimą su Viešpačiu svarbu ateiti su degančiu žibintu – tikėjimo dovana ir alyva – gerais darbais. Pasak ganytojo, toks degantis žibintas, kupinas geriausios alyvos, buvo kun. A. Paškaus gyvenimas. Homilijoje pabrėžtas svarus velionio pasirengimas kunigystei, kurios kelyje jis garbingai ėjo 60 metų. „Jo kunigiškos tarnystės vaisiai labai svarbūs Lietuvai“, – sakė ganytojas, atkreipdamas dėmesį į A. Paškaus mokslinę pagalbą atkurtos nepriklausomybės metais, gilios dvasinės minties knygas. Homilijoje ypač išskirtas velionio kunigo sugebėjimas atviromis akimis žvelgti į nūdienos pasaulį, skaityti jo laiko ženklus, teikti krikščionišką atsaką pražūtingosioms tiek Rytų, tiek Vakarų totalitarinėms ir liberaliosioms idėjoms išdrįstant gyventi Evangelija, praktikuojant krikščioniškąsias dorybes, atveriant gyvenimą Dievui.

Šv. Mišių pabaigoje šiltą žemiškojo atsisveikinimo žodį tarė Panevėžio vysk. J. Kauneckas, išsakydamas dėkingumą Viešpačiui už gražų pašaukimo liudijimą, maldos ir intelektualaus gyvenimo pavyzdį, kurį paliko kun. A. Paškus.

Procesija atlydėta į kolumbariumą, urna su palaikais malda ir giesme čia ir buvo palaidota. Amžinojo poilsio velionis kun. A. Paškus atgulė greta Kristaus Prisikėlimo bažnyčios statytojo kan. Felikso Kapočiaus, kurio sekretoriumi kitados buvo darbavęsis.

                          

 

                                                                                                            Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021