Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Velyknaktis ir Velykų ryto iškilmės Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2016-03-26)

Paskelbta: 2016-03-27


Kovo 26 d. Didysis šeštadienis - laukimo diena, tylos diena. Bažnyčia budi, laukdama Kristaus Prisikėlimo.

Didžiojo šeštadienio vakaras bazilikoje. Dar gerokai prieš Velyknakčio pamaldų pradžią jau buvo gausu žmonių. Susirinkę tikintieji tyloje meldėsi ir laukė džiugiausios krikščionims naujienos – Viešpaties Prisikėlimo, pergalės prieš nuodėmę, tamsą ir mirtį.

Prieš pamaldas parapijos klebonas supažindino su Didžiojo šeštadienio liturgija, keturiomis jos dalimis ir eiga. Velyknakčio liturgijai vadovavo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, koncelebravo parapijoje dirbantys kunigai: J. Grigonis, L. Šipavičius, V. Lenktaitis, kan. dr. R. Pukenis ir svečias kun. Petras Pich.

Liturgijos pradžioje parapijos klebonas pašventino ugnį (šventoriuje kūrenamas laužas, simbolizuojantis, kad šviesa atėjo į pasaulį. Nuo pat Įsikūnijimo momento kalbama, kad Jėzus yra ta šviesa, kuri nušviečia tamsybes, ir į tai turime orientuotis. Jėzus yra naujoji šviesa, naujasis žiburys, kurį simbolizuoja naujai uždegta ugnis ir žvakė, plg. kun. M. Malinauską), nuo ugnies uždegęs Velykinę žvakę ir ją iškėlęs procesijos priešakyje klebonas žengė vidun į tamsoje skendinčią bažnyčią giedodamas „Kristus mums šviečia".


Pakeliui eidami kunigai su uždegtomis žvakėmis uždegė tikinčiųjų žvakes. Bazilika nušvito tarsi žiburių jūra. Tai buvo žiburių ir ugnies pašventinimo liturgija.

Kauno muzikinio teatro solistas Mindaugas Zimkus atliko Šlovinimo giesmę.


Žodžio liturgijoje parapijos bendruomenės, pastoracinės tarybos atstovai skaitė skaitinius iš Senojo ir Naujojo Testamento.

Po išklausytos išganymo istorijos ir didžių Dievo darbų Senojo Testamento skaitiniuose, vėliau sugiedoto Garbės himno, nuskambėjo geroji Evangelijos naujiena: „Nenusigąskite! Jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus Nazarėno. Jis prisikėlė, jo čia nebėra“ ( Mk 16, 1–8), kurią perskaitė parapijos vikaras kun. L.Šipavičius.


Homiliją sakė parapijos klebonas. Jis kvietė: "Mielieji, Velykų laikotarpiu melskime Šventosios Dvasios dar labiau apreikšti mums Prisikėlimo slėpinį, prašykime Dievo malonės išgirsti angelą, kai jis užkalbina ir priverčia nusigręžti nuo visų tų, kurie nori įtikinti, kad šiame pasaulyje viešpatauja tamsybių karalius, kad pasaulyje nieko naujo nėra. Netiesa! Jėzus nugalėjo tamsą, Jis prisikėlė ir šį prisikėlimo stebuklą kasdien išgyvenkime veikiami Šventosios Dvasios ir Prisikėlimo angelo. (Homiliją išsamiai žr. >>>)


Po to prasidėjo Krikšto liturgija, kurios metu vyko vandens šventinimas ir Krikšto pažadų atnaujinimas. Krikšto vandens šventinimo maldoje prisimenamas sukūrimo vanduo, tvano vanduo, Raudonosios jūros perėjimas. Vanduo, ištryškęs iš perverto ant kryžiaus Kristaus šono, ir prisikėlusio Kristaus apaštalams patikėta misija: eiti ir krikštyti mokinius „Vardan Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios“. Visi esantys bažnyčioje dar kartą užsidegė savo žvakes, kad atnaujintų savo Krikšto pažadus.

Velyknakčio kulminacija buvo Eucharistijos šventimas.


Iškilmių pabaigoje tikintiesiems buvo suteiktas iškilmingas Bažnyčios palaiminimas. Parapijos klebonas nuoširdžiai padėkojo visiems dalyvavusiems ir pasveikino sulaukusius džiugiųjų Viešpaties Prisikėlimo švenčių, o tikinčiųjų širdyse aidėjo: „Kristus prisikėlė! Kristus gyvas! Aleliuja!“

Šias Velyknakčio pamaldas galėjo klausyti ir Marijos radijo klausytojai, nes vyko Marijos radijo tiesioginė transliacija.

Kovo 27 d., Velykų sekmadienio rytą,  iškilmės Kristaus Prisikėlimo bazilikoje prasidėjo triskart aplink šventovę einama Velykine procesija.
Iškilmingai procesijai ir Eucharistijai (joje giedojo solistas Mindaugas Zimkus ir parapijos Sumos choras) vadovavęs parapijos klebonas mons. V.Grigaravičius pasveikino visus, kurie atėjo dalyvauti šį Velykų rytą iškilmėje. „Kristus mirė už visus žmones, Jis, nugalėjęs nuodėmę ir mirtį, kviečia į šventumą – būti Jo, Prisikėlusiojo, liudytojais, nuosekliai ir ištikimai sekti Jo pėdomis, kad aplink būtų daugiau šviesos ir tiesos“, -  kvietė parapijos klebonas.Po himno „Tave Dieve garbinu“, buvo skaitomas velykinis arkivyskupijos ganytojų laiškas (išsamiai skaityti >>>)Šv. Mišių pabaigoje parapijos klebonas padėkojo  parapijos kunigams, patarnautojams, bazilikos chorui, institucijoms, parapijiečiams prisidėjusiems prie iškilmių ruošimo.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021