Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kun. Arvydo Petro Žygo 5-ųjų mirties metinių paminėjimas Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2016-05-07)

Paskelbta: 2016-05-09

Gegužės 6 d., 18.00 val., Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios už kun. Arvydą Petrą Žygą, minint 5-ąsias mirties metines.


Prieš Mišias į kolumbariumą, kuriame jis palaidotas, pasimelsti, uždegti žvakutę atėjo sesės vienuolės, ateitininkai ir visi, kuriems buvo brangus kunigas A. P. Žygas.


Šv. Mišių liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupijos vyskupas Kęstutis Kėvalas, koncelebravo Kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas ir parapijos vikaras kun. Virginijus Lenktaitis.


Homilijoje vyskupas apžvelgė po sunkios ligos 2011 metų gegužės 7 dieną Saint Louis (JAV) ligoninėje mirusio kun. Arvydo Petro Žygo žemiškojo kelio prasmingą gyvenimą, pašvęstą Dievui ir žmonėms.


Kun. Arvydas visuomet jautė pašaukimą į dvasinį luomą, jis nuo mažų dienų dalyvavo ateitininkų veikloje, bendravo su seserimis kazimierietėmis. Būdamas 10-ties metų sakė: „Aš tarnausiu Lietuvai“.


Kun. Arvydas išgyveno daug sunkumų, jis negailėjo savęs, darė visiems gera. Kun. A. Žygo netikėta mirtis visų jį pažinojusių žmonių širdyse paliko liūdesį. Šiandien dėkojame jam už tarnystę Dievui, atsidavimą Tėvynei ir prašome Dievo gailestingumo. Jis vertas dangaus karalystės“, - baigė homiliją vyskupas K. Kėvalas.


Po šv. Mišių visi dar kartą atėjo į kolumbariumą pasimelsti už kun. Arvydą Petrą Žygą.

Priglauski, Gailestingasis Viešpatie, savo uolųjį ir ištikimąjį tarną Dangaus Karalystėje!

                                                               Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021