Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šventosios Dvasios Atsiuntimo (Sekminių) iškilmė ir Pirmosios Šv. Komunijos šventė bazilikoje (2016-05-15)

Paskelbta: 2016-05-16

Gegužės 15 d., sekmadienį, Šventosios Dvasios Atsiuntimo (Sekminių) iškilmė ir Pirmosios Šventos Komunijos šventė bazilikoje prasidėjo Himnu į Šventąją Dvasią.


11.00 val. šv. Mišių liturgijai vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Po himno monsinjoras, suteikęs pirmą kartą Švč. Sakramentą priimantiems vaikams bei jų tėveliams palaiminimą, pasveikino visą susirinkusią į Dievo namus bendruomenę su dviguba švente - Sekminėmis ir Pirmosios Komunijos švente.Homilijos pradžioje klebonas, kreipdamasis į vaikus, linkėjo: „Šiandien Pirmosios Komunijos šventė ir norėčiau, kad ją švęstumėte visą gyvenimą. Jūs ruošėtės daugiau kaip pusę metų, mokėtės tikėjimo tiesų, jas išgyvenote savo vidumi ir dabar turėsite jas įgyvendinti vadovaudamiesi sąžine, kuri kalba per jūsų širdeles." Jis ragino vaikus ir jų tėvelius kiekvieną sekmadienį dalyvauti šv. Mišiose, kuo dažniau stiprintis Bažnyčios teikiamais sakramentais.


Toliau homilijoje klebonas kalbėjo: „Kaip patirti Šventąją Dvasią, kurią gauname per Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentus? Kaip mums išgyventi, atpažinti Šventosios Dvasios veikimą? Šventoji Dvasia padeda mums brandinti tokius jausmus, kaip meilę, džiaugsmą, ramybę, pakantumą, švelnumą, gerumą, tikėjimą, nuolankumą, susivaldymą. Jei leisime mumyse veikti Šventajai Dvasiai, kuri padės gyventi Kristaus gyvenimą, tai suprantama nuodėmė nebeturės mums galios. Apaštalas Paulius Laiške galatams rašo: „Aš sakau: gyvenkite Dvasia, ir jūs nepasiduosite kūno geismams“ (Gal 5,16). Jis tvirtina, kad kūno geismai veda į nuodėmę, tuo tarpu Dvasios darbai yra kilnūs, garantuojantys Dievo karalystę“, - baigė homiliją monsinjoras. (Visą homiliją skaityti >>>)


12.30 val. šv. Mišioms vadovavo kun. J. Grigonis. Jis taip pat palaimino dar vieną grupę Pirmąją Komuniją priimančių vaikų kartu su jų tėveliais.


„Šiandien Šv. Raštas kalba apie Šventąją Dvasią, kaip Šventoji Dvasia nusileido ant apaštalų ir jie tapo liudytojais. Šiandien jums Viešpats atsiuntė globėją, Šventąją Dvasią, su kuria jūs būsite per visą gyvenimą.


Kaip mes patirsime Šventosios Dvasios veikimą? Stenkimės atsiliepti Viešpačiui į Jo meilę. Būkime kartu tikėjimo kelyje, tegul Dievas laimina jus ir jūsų tėvelius“, - baigė homiliją vikaras kun. Julius Grigonis.


Šv. Mišių metu vaikai ir jų tėveliai dalyvavo liturgijoje: skaitė skaitinius, nešė atnašas.

 


Po šv. Mišių vaikams buvo įteikti Pirmosios Komunijos pažymėjimai.Pirmąją Šv. Komuniją priėmė apie 70 vaikų, juos ruošė tikybos mokytoja V. Juodpusienė.

Fotografijos Kunigų seminarijos klieriko  Emilio Vasiliausko  ir parapijos referentės Aldonos Narušienės.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021