Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos ir Lietuvos Vyskupų Konferencijų atstovų viešnagė Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2016-09-14)

Paskelbta: 2016-09-14


Jau nebe pirmi metai Lietuvoje vyksta bendri Lenkijos ir Lietuvos Vyskupų Konferencijų atstovų susitikimai tarpusavio santykiams palaikyti bei plėtoti, dalyvaujant vyskupams iš Baltarusijos ir Latvijos.


Rugsėjo 13-ąją šie garbingi svečiai iš kaimyninių šalių po broliško priėmimo Kauno kunigų seminarijoje apsilankė ir mūsų šventovėje.

Konferencijų salėje klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius pasveikino atvykusius į šį susitikimą vyskupus, padėkodamas už jų norą susipažinti su mūsų parapijos veikla.

Tarpusavio ryšių grupės pirmininkas iš Lietuvos Vyskupų Konferencijos pusės Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila pristatė susitikimo dalyvius: Lenkijos grupės pirmininką Elko vyskupo augziliarą vysk. Romuald Kaminski, Lomžos vyskupo augziliarą Tadeuš Bronakowski, Kunigų marijonų vienuolijos Lenkijoje provinciolą kun. Pawel Naumowicz MIC, Rygos arkivyskupą metropolitą Zbignievs Stankievičs, Liepojos vyskupą Viktor’s Stulpin’s, Kaišiadorių vyskupą Joną Ivanauską ir Vilniaus arkivyskupo augziliarą vysk. Arūną Poniškaitį.


Po pristatymo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius pateikė išsamią informaciją apie mūsų parapijos, kurioje iš 35 tūkstančių gyventojų apie 30 tūkstančiai laiko save katalikais, veiklą.

Monsinjoras trumpai priminė mūsų bažnyčios istoriją, prasidėjusią nuo mažos bažnytėlės, papasakojo, kaip atgimė ir kilo dabartinė bazilika. Jis plačiai pateikė duomenis apie šiandienį parapijos gyvenimą, veikiančias institucijas, apžvelgė liturginę, evangelizacijos sritis, komunikacijos ir katalikiškos kultūros sklaidą bei kt.


Apie Caritas, Socialinės pagalbos centro veiklą, jo teikiamas paslaugas, organizuojamus parapijiečiams mokymus bei pagalbą svečiams papasakojo parapijos Carito vedėja Jūratė Matikovienė.


„Esame labai dėkingi už pasisakymus, nesitiki, ar esate tik parapijos židinys, ar Lietuvos?, - kalbėjo Elko vyskupo augziliaras vysk. Romuald Kaminski, - labai svarbu visa, ką jūs darote, kad kiekvienas parapijietis gali įsijungti į grupių veiklą. Ačiū Jums.“

„Esu nustebintas parapijoje vykstančia veikla ir gyvenimu, - sakė Rygos arkivyskupas metropolitas Zbignievs Stankievičs, - manyčiau, viskas vyksta pagal Dievo planus. Jūs atsivėrėte Dievui.“


„Labai miela buvo klausyti ir girdėti mano gimtojoje parapijoje vykstančiu gyvenimu,- džiaugėsi Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, - Dieve, padėk Jūsų darbuose.“


Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, apibendrindamas susitikimą, kalbėjo apie tikinčiųjų santykį Lietuvoje, Lenkijoje, Latvijoje. Jis pabrėžė, kad Lenkija mums yra didelė pagalba bei parama, mes turime ir galime daug ko pasimokyti, ko netekome sovietmečiu. “Ten labai stiprus visuomenės užnugaris, - pabrėžė vyskupas, - mums verta juos pažinti iš arčiau, linkiu aplankyti kaimynus, jų šventoves, surengti išvykas, atverti jų dvasios klodus. Tai mums atvira mokykla, mes, gyvendami šalia, nepažįstame šio krašto.“


Po šilto susitikimo, kuriame dalyvavo ir parapijiečiai, buvo aukojamos  šv. Mišios bazilikoje lietuvių, lenkų ir lotynų kalbomis.

Šv. Mišioms vadovavo Elko vyskupo augziliaras vysk. Romuald Kaminski, koncelebravo svečiai vyskupai, svečias kun. Nerijus Šmerauskas iš Kanados  ir parapijos kunigai.


Šv. Mišių pradžioje monsinjoras V. Grigaravičius pasidžiaugė, kad turime gausų būrį svečių, kurie jungsis bendroje maldoje. Kvietė melstis vieni už kitus, prašyti Dievo palaimos sau ir ganytojams, kad jie ištikimai vadovautų savo vyskupijoms.


 

Ganytojas homilijoje kalbėjo: „Šiandien šis susitikimas maldoje išskirtinis, kadangi šie metai yra Dievo Gailestingumo metai. Sunku įsivaizduoti, kad neužilgo šitie metai užsibaigs. Iš tikrųjų labai turime įsidėmėti į turinį, kadangi Gailestingumo metai yra pilni Dievo malonės. Aš kaip tik turiu progą padėkoti Jums už tą didelį darbą, į kurį jungiatės Dievo Gailestingumo metuose."

Vyskupas su dideliu džiaugsmu prisiminė savo dalyvavimą pavasarį vykusiame Dievo Gailestingumo kongrese Vilniuje, dėkojo kad kiekvieną dieną žmonės meldžiasi prie Dievo Gailestingumo Motinos paveikslo. Jis kvietė, kad visą gyvenimą turime sekti Dievo Gailestingumu pavyzdžiu, nes Jėzus sako: „Būkite gailestingi kaip dangiškasis Tėvas gailestingas.“

Vyskupas patarė įsidėmėti į Dievo Gailestingumo paveikslą, kalbėjo apie Gailestingojo Dievo bruožus, kad širdyje būtų ramybė, nuolankumas ir, kad tuos dalykus mes galėtume perduoti kitam artimui žmogui. Jis atkreipė dėmesį, kad labai dažnai mes mėgstame kalbėti apie gėrį, apie maldą, apie pagalbą, o vėliau, kada darome sąžinės sąskaitą, jei tai darome, matome, kad šie dalykai liko tik žodžiuose.

Baigdamas homiliją vyskupas dar kartą paragino visus, pasibaigus šiems liturginiams Šventojo Tėvo paskelbtiems Gailestingumo jubiliejaus metams, ir ateityje priimti gailestingumo iššūkį - visą gyvenimą daryti gailestingumo darbus pagal Dievo paveikslą.


Po šv. Mišių  nuotrauka prisiminimui, o vėliau  aukštieji svečiai apžiūrėjo kolumbariumą, parapijos namus, koplyčią terasoje.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021