Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šv. Mišios už taiką pasaulyje, Dievo tautą, gyvus ir mirusius vyskupus, kunigus, diakonus (2016-09-22)

Paskelbta: 2016-09-23

Rugsėjo 22 d., 10.00 val., Kristaus Prisikėlimo bazilikos konferencijų salėje vyko Kauno I dekanato kunigų  konferencija „Kunigystė ir gailestingumas“, skirta Gailestingumo metams.


Į konferenciją susirinko ne tik Kauno parapijų klebonai, rektoriai, kunigai, bet ir dvasininkai iš kitų vyskupijų.

Konferencijoje taip pat dalyvavo Kauno arkivyskupijos arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas ir ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Ekonomikos ir politikos programos direktoriaus doc. dr. Vincentas Vobolevičius.Pranešimus skaitė vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas ir ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Ekonomikos ir politikos programos direktoriaus doc. dr. Vincentas Vobolevičius.


Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas,  remdamasis kardinolo Valterio Kasperio mintimis, išdėstytomis neseniai lietuvių kalba pasirodžiusioje knygoje „Gailestingumas. Pamatinė evangelijos sąvoka ir krikščioniškojo gyvenimo raktas“, dalijosi mintimis apie gailestingumą kunigystės tarnystėje.

Po kiekvieno pranešimo kunigai pasiskirstę į grupes diskutavo girdėtomis temomis.

Po konferencijos, 13.00 val. bazilikoje apie 50 dvasininkų procesija žengė prie altoriaus švęsti Eucharistijos kartu  su surinkusiais tikinčiais.


Šv. Mišių liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas L. Virbalas SJ, koncelebravo Kauno arkivyskupas emeritas S. Tamkevičius SJ, Šiaulių vyskupas E. Bartulis, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, prel. dr. V. S. Vaičiūnas, mons. A. Jagelavičius, Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. A. Žukauskas, Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris mons. A. Grušas, Tauragės dekanas, Švč. Trejybės bažnyčios klebonas V. Gedvainis ir gausu būrys kunigų.


Arkivyskupas L. Virbalas SJ, nuoširdžiai pasveikinęs visus šv. Mišių dalyvius, pakvietė drauge melstis už taiką, gyvus ir mirusius vyskupus, kunigus: „Malda visuomet turi didelę galią, šiandien meldžiamės už taiką. Popiežius Pranciškus taip pat neseniai meldėsi už šalis, kuriose vyksta karas.


Melskimės už iškeliavusius pas Viešpatį dvasininkus ir vieni už kitus. Šiandien taip pat yra graži proga pasveikinti Panevėžio vyskupą emeritą Juozą Preikšą, švenčiantį 65 metų kunigystės jubiliejų ir kunigus, švenčiančius sidabrinį kunigystės jubiliejų – tai mons. Vytautą Grigaravičių, mons. Kęstutį Grabauską, kun. Albertą Stanulį ir kun. Ričardą Rutkauską, tarnaujantį Vokietijoje. Junkimės į bendrą maldą, patikėdami visa Viešpačiui ir Jam dėkodami.“


Per homiliją arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ komentavo pirmąjį skaitinį iš Koheleto knygos, retoriškai klausdamas, ar tikrai nieko naujo nėra po saule, ar tie klausimai, kurie iškyla žmogui, vėl tokie patys, kaip ir pačios pirmosios Šv. Rašto knygos? Jis kalbėjo, kad vis dėlto mes, kaip krikščionys, turime kai ką naujo – tai Kristaus Prisikėlimo naujovę, naujovę, kuri perkeičia žmogų ir pasaulį, keičia Bažnyčios situaciją.


Šiandien mums svarbu girdėti žmonių lūkesčius, su atvira širdimi jų klausyti, kad savo ruožtu galėtume prabilti apie Jėzaus Prisikėlimą. Bažnyčia yra kūnas, ir ji bus gyva, kai mes būsime jos gyvi nariai, Kristaus Kūno nariai.

Arkivyskupas kvietė kunigus nepriklausomai nuo kunigystes metų leistis būti šaukiamiems Jėzaus bei linkėjo, kad niekas nenustelbtų tylaus kviečiančio Jėzaus balso: „Palik visa ir sek paskui mane!“ ir nenustabdytų šiame kelyje.

„Pasitikėkime Dievu, tenesutrikdo eiti drąsiai pradėtu keliu, pasitikėkime Jėzumi, Jo žodžiu. Iš tikrųjų gera juo pasikliauti”, – baigė homiliją Kauno arkivyskupas metropolitas.

Šv. Mišios baigėsi iškilmingu vyskupų palaiminimu, jubiliatų pasveikinimu ir agape.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021