Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus skulptūros pašventinimo iškilmė (2016-09-25)

Paskelbta: 2016-09-26

Rugsėjo 25 d., į 11.00 val. Sumos šv. Mišias Kristaus Prisikėlimo bazilikoje gausiai susirinko ne tik mūsų parapijiečiai, bet ir svečiai, atvykę pasveikinti gerbiamo monsinjoro sidabrinio kunigystės jubiliejaus proga.


Šv. Mišias už parapiją aukojo klebonas mons. V. Grigaravičius. Mišių pradžioje klebonas, pasveikinęs tinkinčiuosius, o ypač susirinkusius ruoštis Pirmajai šv. Komunijai vaikučius su tėveliais, tarė: „Šiandien aš melsiuosi už savo tėvelius, dėstytojus ir už jus. Dėkoju Dievui, dėkoju Jums visiems. Jei Viešpats grąžintų laiką atgal, aš vėl pasirinkčiau kunigystę. Dėkoju, kad esate Jūs, Bažnyčios bendruomenė, nes aš esu tik įrankis ir darau man pavestus darbus.“


Homilijoje monsinjoras, komentuodamas Evangelijos skaitinį apie turtuolį ir prie jo vartų gulintį vargšą Lozorių, kvietė pamąstyti apie tai, kas laukia žmogaus, kai baigsis jo žemiškasis gyvenimas.

Baigęs homiliją, klebonas pašventino naująją Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus skulptūrą, kurią iš balto marmuro nukaldino skulptorė Asta Vasilauskaitė.


Po to kun. Linas Šipavičius paaiškino skulptūros apačioje esantį užrašą: „Sek paskui mane“ (Jn 21, 19): - Jėzus taria „pašaukimo“ žodžius įvairiose gyvenimiškose žmonių situacijose. Pačioje Evangelijos pradžioje Jis nusprendžia pašaukti pirmuosius mokinius ir sako Pilypui: „Sek paskui mane“ (Jn 1, 43). Tai ne šiaip sau pasakyti žodžiai, tačiau tai yra pašaukimo raktas. Šiuo raginimu Jėzus kviečia tapti Jo mokiniu, Jo Evangelijos šaukliu. Kada pirmoji krikščionių bendruomenė patiria įvairius pašaukimo sunkumus, Jėzus juos stiprina šiais ištartais žodžiais: „Sek paskui mane“ (Mt 8, 22; Lk 9, 59). Sinoptiniai evangelistai aprašo muitininko – nusidėjėlio Levio (t. y. Mato) – pašaukimą tais pačiais Jėzaus ištartais žodžiais (Mt 9, 9; Mk 2, 14; Lk 5, 27). Turtingas jaunuolis, kuris klausia Jėzaus: „Ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?“ (Mk 10, 17), sulaukia iš Mokytojo to paties atsakymo – „Sek paskui mane” (Mt 19, 21; Mk 10, 21; Lk 18, 22). Ir paskutinėje scenoje po prisikėlimo Jėzus tarytum vėl atgaivina mokinių tikėjimą ir apaštalui Petrui taria: „Sek paskui mane“ (Jn 21, 19. 22). Šis Jėzaus kvietimas turi labai aiškią tarnystės liniją: sekti Jėzumi – tai reiškia Jį lydėti, draugauti, bendrauti, bičiuliuotis.


Skulptūros  pašventinimo apeigas klebonas mons. Vytautas baigė malda: „Nuolankiai tave, Viešpatie, prašome, kad tavo tikintieji, garbindami šį Kristaus atvaizdą, būtų tokio nusistatymo, kaip Kristus Jėzus, ir tie, kurie nešiojo žemiško žmogaus atvaizdą, kada nors nešiotų ir dangiškojo. Tebūna tavo Sūnus jiems, Tėve, kelias, kuriuo pas tave eina, tiesa, apšviečianti jų širdis, gyvenimas, kuriuo stiprinasi ir gyvena; tebūna jiems šviesa, išsklaidanti kelio šešėlius, uola, ant kurios ilsėtųsi pavargę, durys, kurios atsiveria į naująją Jeruzalę. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius.”


Pasibaigus šv. Mišioms, choras užgiedojo „Ilgiausių metų”: sveikino bei dėkojo parapijos jaunos šeimos su savo mažyliais, tiesiančiais gėles klebonui, tikybos mokytojai, pagyvenusių žmonių sambūris „Senjorai“, Marijos legiono narės, Žaliakalnio seniūnijos atstovai su seniūnu B. Girdausku ir bendruomenės „Žaliakalnio aušra“ atstovai.Visokeriopos Dievo palaimos, Šventosios Dvasios dovanų ir Švč. Mergelės Marijos globos, mielas klebone!


                                Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021