Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šventų Kalėdų iškilmė Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2016-12-28)

Paskelbta: 2016-12-27

Gruodžio 24 d., Kūčių  vakarą,  į Kristaus Prisikėlimo baziliką prie Betliejaus prakartėlės dalintis šv. Kalėdų džiaugsmu rinkosi Prisikėlimo parapijos bendruomenės nariai bei Kauno miesto  svečiai.


22.00 val. Piemenėlių šv. Mišioms vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo parapijos kunigai – kun. Julius Grigonis, kun. Virginijus Lenktaitis ir kun. Povilas Narijauskas.

Mons. Vytautui Grigaravičiui pašventinus prakartėlę, bazilikos skliautus užliejo giesmės „Sveikas, Jėzau gimusis" garsai.

„ Mielieji, tegul Betliejaus prakartėlė  tepadeda mums pilniau išgyventi Dievo meilę ir ja dalytis su kiekvienu žmogumi“, - kreipėsi parapijos klebonas į tikinčiuosius ir, pasveikinęs visus su šv. Kalėdomis,  linkėjo  palaimingų Naujųjų 2017 metų.

Vėliau perskaitė Lietuvos vyskupų ganytojiškąjį laišką šv. Kalėdų proga, skelbiant arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metus Lietuvoje. (skaityti >>>)

Visiems tikintiesiems, dalyvavusiems šv. Mišiose, buvo įteiktas parapijos kunigų sveikinimas ir bukletas, išleistas artėjančios Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos proga.


Gruodžio 26 d., antrąją šv. Kalėdų dieną, Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenė minėjo Tautos šventovės  konsekracijos 12-ąsias metines.

Jau tapo tradicija, kad  šias šv. Mišias tiesiogiai transliuoja LRT televizija ir Marijos radijas.

12.00 val., skambant F. Mendelsono giesmei „Giesmę skelbia angelai“, prie altoriaus iškilmingai atėjo bazilikos patarnautojai, būrelis Kauno kunigų seminarijos klierikų, mūsų parapijos kunigai: kun. Povilas Narijauskas kun. Julius Grigonis, alt. kun. Virginijus Lenktaitis, kun. prof. Robertas Pukenis, klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, svečiai kunigai: kun. Artūras Kazlauskas, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas, arkivyskupijos kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, vyskupai: Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas ir tikinčiuosius laiminantis Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, kuris vadovavo iškilmingoms šv. Mišioms.


Arkivyskupas kreipėsi į tikinčiuosius: „ Mieli tikintieji, brangūs Lietuvos žmonės, švęsdami Jėzaus, Dievo Sūnaus, Gimimą esame apsupti šventinės nuotaikos... Šv. Kalėdos primena ir Šv. Steponą pirmąjį kankinį, kuris pirmasis dalyvavo Kristaus prisikėlimo pergalėje.“  (Visą homiliją prašome skaityti >>>)


Šv. Mišių pabaigoje arkivyskupas suteikė iškilmingą palaiminimą.


Šv. Mišiose giedojo parapijos Sumos choras, vadovaujamas Ramūno Baranausko.

Po palaiminimo vyko padėkos ženklo „Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia“ įteikimo ceremonija.

Padėkos ženklai įteikti Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenės narei Kristinai Rozalijai Jasilionienei už aktyvią, nuoširdžią pagalbą rūpinantis bendruomenės dvasiniu tobulėjimu ir projekto „Dialogas – žodis ir spalva“ organizatoriui, Lietuvos dailininkų sąjungos nariui, Kauno dailininkų klubo „Meno sparnai" įkūrėjui ir prezidentui Vytautui Stasiui Lagunavičiui už nuopelnus kūrybingai puoselėjant kultūrinį gyvenimą parapijoje.

16.00 val. parapijiečiams ir bazilikos svečiams kalėdinį koncertą surengė Kauno mišrus choras „Leliumai“, vadovas Dainius Druskis.


                                                         Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021