Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos jaunų šeimų ratelio nariai švenčia Prano Žiauberio 100 metų jubiliejų (2017-02-26)

Paskelbta: 2017-02-27

2017 m. vasario 26 d., 12.00 val., Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje į jaunoms šeimoms su mažamečiais vaikais skirtas šv. Mišias (jos būna aukojamos paskutinį mėnesio sekmadienį) surinko ne tik tėveliai su vaikučiais, bet ir prigūžėjo svečių net iš kitų Lietuvos miestų. Mat proga buvo neeilinė: parapijos jaunų šeimų ratelis sukvietė visus melsti Dievo palaimos 100-ąsias gimimo metines švenčiančiam Pranui Žiauberiui - garbingam Lietuvos sūnui, partizanui, tremtiniui.


Į šv. Mišias padėkoti Dievui už Tėvynės laisvę, jos gynėjus ir pasidžiaugti bendryste su Pranu Žiauberiu kartu atvyko jo sūnus, dukra, vaikaičiai ir bendražygiai - politiniai kaliniai, tremtiniai, savanoriai bei visi geros valios žmones.

Šv. Mišių liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ.


Homiliją arkivyskupas pradėjo šiais žodžiais: „Šiandien susirinkome malda padėkoti Dievui už Prano Žiauberio ilgus gyvenimo metus, kurių tikriausiai nebūtų galima sutalpinti į vieną knygą. Jis gimė beveik vienu metu su nepriklausoma Lietuvos valstybe, jaunuolį formavo laisvos Lietuvos padangė ir labai sveika anuometinė kaimo dvasia.“ 

Arkivyskupas minėjo, kad prasidėjus sovietų okupacijai Pranas pasitraukė į miškus, vykdė užduotis, praėjo ilgą kančių kelią, kurio kaina - 5 metai lagerio ir 25 metai tremties.


Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius taip pat prisiminė ir savo tremtį, kalėjimo kamerą, bejėgiškumą, nerimą dėl ateities, tačiau išliko tvirtas, nes buvo Dievo rankose. Pasitikėjimas Dievu, Dievo Žodis gali išsklaidyti visas sutemas: jis švietė ir arkiv. Teofiliui Matulioniui, ir visiems, kovojusiems už tikėjimo ir tautos laisvę.

Baigdamas homiliją, arkivyskupas kvietė statyti laisvos Lietuvos gyvenimą pasitikint Dievo Apvaizdos veikimu. 


Po šv. Mišių vyko pobūvis. Prisiminimais dalijosi sūnus Remigijus ir dukra Aida, pabrėžę, kad iš tėvelio gavo gilų tikėjimą ir meilę tėvynei.


Jubiliatą sveikino Šilalės politinių tremtinių sąjungos atstovai, Šilalės Stepono Girėno III kuopos šauliai, Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugijos narės.

 

Savo mylimam seneliui baltų rožių puokštę padovanojo vaikaičiai, mažieji parapijos jaunų šeimų ratelio nariai.

“Ilgiausių metų, ilgiausių” – nuoširdžiai ir viltingai iš visų lūpų veržėsi giesmė …

... ir   bendra fotografija prisiminimui

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021