Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenės narių piligriminė kelionė į Kaišiadorių vyskupiją (2017-03-18)

Paskelbta: 2017-03-19

Kovo 18 d., atsiliepdami į Lietuvos vyskupų raginimą tinkamai pasirengti garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai, Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius ir parapijos bendruomenės nariai vyko  į piligriminę kelionę - aplankant ark. Teofiliaus gyvenimo ir veiklos vietas Kaišiadorių vyskupijoje.


Apie šimtas piligrimų, tarp jų pastoracinės tarybos nariai, maldos grupių atstovai, seserys vienuolės, choristai, pirmiausia nuvyko į Kristaus Atsimainymo katedrą Kaišiadoryse.

Piligrimus svetingai sutikusios seserys salezietės pakvietė visus į parapijos namų salę pažiūrėti dokumentinį filmą apie šį iškilų Lietuvos vyskupą.


11.30 val. dalyvavome šv. Mišiose, kurias aukojo Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Mišių pradžioje klebonas kvietė melstis ir prašyti Dievo malonės, kad kuo daugiau pasitikėtume Dievu savo gyvenime. Homilijos pagrindinė mintis buvo skirta atgailai.


Monsinjoras kvietė visus apmąstyti, su kokiomis mintimis, kaip pasipuošę susirenkame prie bendro Eucharistijos stalo į puotą, kuriai sukviečia mus pats Jėzus.

Po šv. Mišių apžiūrėjome katedros Gailestingumo koplyčią. Joje yra garbingojo ark. Teofiliaus užsakymu nutapytas Gailestingojo Jėzaus paveikslas ir šv. Jono Pauliaus, šv. Faustinos ir pal. kun. Mykolo Sopočkos relikvijos.


Katedros kriptoje, kurioje ilsisi žemiškieji garbingojo Teofiliaus palaikai, bendrai sukalbėjome maldą Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio paskelbimui šventuoju išmelsti.

Seserų saleziečių pavaišinti arbata ir kava, pasistiprinę suneštinėje agapėje ir apdovanoti liudijimais “Piligriminei kelionei į Kaišiadorių katedrą atminti”, išvykome į Birštono sakralinį muziejų.


Muziejininkė Daiva Valatkienė nuoširdžiai pasakojo apie Dievo tarno kankinio T. Matulionio gyvenimą, jo vaikystę, kaip jis žavėjosi kunigais su sutana, kaip studijavo ir dirbo, kaip buvo teisiamas, kalinamas ir tremiamas. Ji papasakojo, kad ark. Teofilius labai vertino atgailos sakramentą, jo, kaip nuoširdaus nuodėmklausio, garsas sklido už parapijos ribų, kad už uolumą, pamaldumą jį mylėjo ir gerbė žmonės.

Garbingojo Teofiliaus Matulionio gyvenimas liudija drąsą ir tvirtumą, kuriais jis galėjo atsilaikyti prieš sąžinės ir religijos laisvę niekinančią sistemą. Šešiolika metų kalėjime ir ketveri namų arešte – toks arkivyskupo “uždarbis”, kurį gavo iš ateistinės valdžios už savo krikščioniškąjį tikėjimą, ganytojo pareigų vykdymą. Savo kankinyste arkivyskupas Matulionis paliudijo ištikimybę Evangelijai ir meilę Bažnyčiai. Jo stiprybės šaltinis buvo Eucharistinis pamaldumas ir begalinis pasitikėjimas Viešpačiu, jo nuolat kartojami žodžiai: „Tokia Dievo valia“.

Po paskaitos apžiūrėjome muziejaus ekspozicijas, skirtas garbingajam arkivyskupui Teofiliui Matulioniui (1873-1962) ir Lietuvos kardinolui Vincentui Sladkevičiui (1920-2000). Grožėjomės liturginiais indais ir altoriaus reikmenims, XVII – XX a. dailininkų paveiksluose pavaizduotais šventaisiais bei medinių skulptūrėlių kolekcija.

Per šią kelionę daug sužinojome apie vyskupo Teofiliaus Matulionio asmenybę ir dėkojome Dievui už paskelbimą palaimintuoju – išskirtinę Viešpaties dovaną, kuri atnaujina mūsų tikėjimą, stiprina viltį, ugdo meilę Dievui ir artimui.

Nuoširdžiai dėkojame svetingiems Kaišiadorių vyskupijos žmonėms, dėkojame parapijos  klebonui Vytautui, kuris organizavo šią išvyką, dėkojame  ir už bendruomeninę maldą autobuse bei nuoširdžius dvasinius mąstymus kelyje. Tai buvo tikra atgaiva sielai ir kūnui.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021