Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Nuoširdūs sveikinimai monsinjorui (2008-08-03)

Paskelbta: 2008-08-05

 

Rugpjūčio 3 d. iškilmingai prasidėjo šv. Mišios. Šv. Mišioms vadovavo parapijos klebonas dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo parapijos kunigai Julius Grigonis ir Mindaugas Pukštys.

Įžanginį žodį tarė kun. Julius Grigonis, kuris priminė pagrindines šv. Mišių intencijas, taip pat pasveikino monsinjorą švenčiantį 45 -ąjį gimtadienį.

Homilijoje klebonas komentuodamas Šv. Rašto skaitinius ir Evangeliją sakė, kad Dievui rūpi dvasinis žmogaus gyvenimas, bet ir materialusis. Taip esame Dievo sutverti, kad rūpestis dvasiniais reikalais neišlaisvina nuo poreikio maitintis. Ir vis dėl to tik Dievo žodis gali išlaisvinti iš visų gyvenimo negandų, nevilties ir nusiminimo.

Po palaiminimo parapijos pastoracinės tarybos, I dekanato institucijų, katechetų, Palemono parapijos, Arkivyskupijos Carito atstovai, Sumos choro nariai išsakė daug gražių, nuoširdžių padėkos žodžių už uolų rūpinimąsi ne tik sielovados, bet ir kultūriniu, bažnyčios turtinimo bei gražinimo reikalais.

Nepaisant vasaros, atostogų meto, gausiai susirinkusieji tikintieji nuoširdžiais plojimais prisijungė prie sveikintojų, kartu su choru vieningai giedojo „Ilgiausių metų“.

Mąstant apie įvairias laikas nuo laiko iškylančias peripetijas, širdy aidi šventi mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus žodžiai, pasakyti apaštalui Petrui, kartu visų laikų kunigams: „Tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės“ (Mt 16,18). Iš tiesų kol Bažnyčioje pasiaukojančiai dirbs kunigai, kurių valios ir pasiryžimų nepajėgs palaužti piktos valios žmonės, Bažnyčia vis stiprės ir klestės ne tik išoriškai, bet ir dvasiniu žmonių pakylėjimu. Apie tai byloja jaunėjantis mūsų mylimos Kristaus Prisikėlimo Bažnyčios veidas.

„Mielas klebone, ir toliau skleiskite Evangelijos šviesą, kaip Luko Evangelijoje sėjėjas berkite į savo žmonių sielas gėrio, tikėjimo, vilties ir tiesos žodžius. Į mūsų ištiestas rankas, į atvertas širdis dėkite Mesijo kančios pažinimo dovaną...“, „Saugokite akimirką kaip neužpūstą šventą žiburį, saugokite gerumą, kaip spurdantį paukštį, saugokite širdį, kad galėtume pakelti, paguosti, sušildyti ..., “Te laimina Jus didžiosios paslapties būtis, te laimina Jus Dievas ir siunčia Jums gausių malonės dovanų ...“ – tai žodžiai išsakyti visų tikinčiųjų vardu  mūsų klebonui dekanui mons. Vytautui Grigaravičiui.

                                                                      B.Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021