Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių sambūrio "Senjorai" dešimtmečio šventė (2017-06-22)

Paskelbta: 2017-06-27

Birželio 22-oji senjorams liks labai įsimintina diena. Tai šventė, skirta pagyvenusių žmonių sambūrio „Senjorai“ dešimtmečiui. Beveik penkios dešimtys senjorų susirinko mūsų Šventovės terasoje - Šiluvos Švč. Mergelės Marijos koplyčioje.


Šventė prasidėjo šv. Mišiomis. Jas aukojo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, vikarai - kun. Julius Grigonis ir kun. Virgilijus Dudonis, kan. prof. kun. Robertas Pukenis ir Kauno kunigų seminarijos auklėtinis Stasys Blinstrubis.


Homilijoje klebonas, pasidžiaugdamas sambūrio bendryste, akcentavo Bažnyčios požiūrį į pagyvenusius žmones. “Jūs esate stiprioji bendruomenės dalis, turinti patirtį, sukaupę išmintį, - sakė klebonas, - nenuvertinkite savęs, kiekvienam Dievas suteikė dideles galimybes. Jūs savo patirtimi galite stiprinti ryšius tarp kartų, parapijoje jūs laukiami ir Bažnyčiai labai reikalingi. Labai ačiū visiems“. Tai buvo labai gilaus susikaupimo valanda.


Šv. Mišiose smuikavo Kauno muzikinio teatro koncertmeisteris Povilas Grigas. Kai rinkomės į koplyčią švietė saulė, prasidėjus Mišioms pakilo audra, pasiautėjo... Ir vėl nušvito saulė... Tarsi ženklas, primenantis, kad niekuomet gyvenime nereikia nusiminti, nes visos bėdos ir vargai praeina. Juk mus visur ir visada saugo Dievas...


Su pakilia nuotaika susirinkome konferencijų salėje prie kukliai papuoštų šventiškų stalų. Kartu su mumis klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, mūsų dvasios tėvas vikaras kun. Julius Grigonis ir buvę senjorų sambūrio dvasios tėvai – kanauninkas kun. Robertas Pukenis ir Šv. Antano Paduviečio bažnyčios klebonas kun. Tomas Trečiokas. Taip pat mūsų bičiuliai, daug kartų apsilankę popietėse, – Kalniečių poliklinikos šeimos gydytoja Violeta Platūkienė, „Gimtinės“ choro vadovas Rimantas Vaičekonis, kanklininkė Gražina Večerskienė. Sukalbėjome a. a. už pas Dievą iškeliavusį mūsų dvasios tėvą kun. Juozą Gražulį.


Sambūrio vardu padėkojau klebonui mons. Vytautui Grigaravičiui, visiems dvasios tėvams ir bičiuliams bei mūsų parapijos referentei Aldutei Narušienei už žinias, pagalbą ir rūpestį bei skyrėme koncertą, kurį atliko smuikininkas Povilas Grigas.


Kiekvieno senjoro širdį jaudino šilti, nuoširdūs klebono mons. Vytauto Grigaravičiaus , vikaro kun. Juliaus Grigonio, kanauninko kun. Roberto Pukenio, Šv. Antano Paduviečio bažnyčios klebono kun. Tomo Trečioko žodžiai, taip pat mūsų svečių sveikinimai.


„Mes labai dėkingi klebonui ir visiems kunigams, kad turėjome galimybę susirinkti ne kokiame nors klube, bet Šventovės erdvėje, išgirsti daug naujo, mokytis ir tobulėti, čia jaučiamės dvasiškai pakylėti, kas padeda sielos atgaivai, brandina artimo meilę ir atjautą, - kalbėjo sambūrio narė Vida Petkevičienė, - taip pat turėjome galimybę aplankyti ne tik Kauno bažnyčias bei muziejus, bet ir pakeliauti po Lietuvą“.


Ekrane beveik trys šimtai nuotraukų pasakojo apie mūsų sambūrio gyvenimą. Nors ir kuklios vaišės, bet bendravimas su kunigais, šypsenos, širdingi žvilgsniai ir dainos sukūrė labai šventišką nuotaiką.


Visi jautėsi pakylėti, pajuto bendrystės džiaugsmą ir pilnatvę. Mūsų sambūrio dešimtmetį apibendrina Vidos Petkevičienės žodžiai: „Mūs likimas Aukščiausiojo rankoj/ Ir tų metų nereikia skaičiuoti/ Prasidėjusi sielos jaunystė/ Mums čia leidžia prasmingai gyvuoti.“

                                                 Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021