Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai parapijoje (2017-09-18)

Paskelbta: 2017-09-18

Rugsėjo 15 dieną, švenčiant Švč. Mergelę Mariją Sopulingąją, baigėsi 2017-ųjų, Palaimintojo Teofiliaus Matulionio metų, Šilinės. Per visas atlaidų dienas atvykę į Šiluvą piligrimai išsakė savo rūpesčius, skausmą, maldomis ir giesmėmis dėkojo Mergelei Marijai, Dievo Motinai, už patirtas malones bei globą.


O sekmadienį, rugsėjo 17 d., mūsų parapijos tikintieji Kristaus Prisikėlimo bazilikoje taip pat šventė Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus. Iškilmingai Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas emeritas S. Tamkevičius SJ, koncelebravo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, vikaras kun. V. Dudonis, patarnavo diakonas B. Ulevičius ir Kunigų seminarijos klierikas Edgaras Versockis.


Diakonui paskelbus Evangeliją, homiliją pasakė arkivyskupas emeritas S. Tamkevičius SJ.

„Šiandien švenčiame Mergelės Marijos Gimimo atlaidus Jūsų parapijoje. Mergelės Marijos Gimimą Bažnyčia švenčia visame pasaulyje, Jos vardas įrašytas gražiausiais žodžiais, Ji - mūsų viltis ir paguoda. Marija yra mums pavyzdys, kaip suprasti ir priimti artimą, jo skausmą, padėti iš jo išsivaduoti“, – kalbėjo arkivyskupas.

Komentuodamas šios dienos Evangeliją, kurioje kalbama apie atleidimą, arkivyskupas kvietė priimti į savo širdis Jėzaus žodžius, nusakančius iki tol negirdėtą atleidimo mastą: atleisti „septyniasdešimt septynis kartus“, vadinasi, atleisti reikia visuomet.

Peržvelgdamas Švč. Mergelės Marijos gyvenimą, arkivyskupas akcentavo didelį Dievo Sūnaus Motinos paklusnumą: tobulai vykdydama Dievo valią, Ji kantriai nešė savo pažeminimo kryžių, visiškai susivienijusi su kenčiančiu Sūnumi stovėjo prie Jo kryžiaus.


Šv. Mišios baigėsi Ganytojo palaiminimu, o atlaidai - Švenčiausiojo Sakramento pagarbinimo procesija aplink baziliką.

Parapijos klebonas padėkojo arkivyskupui emeritui S. Tamkevičiui SJ, visiems kunigams ir tikintiesiems, dalyvavusiems šiuose atlaiduose.


Bazilikoje šį sekmadienį svečiavosi Marijos radijo savanoriai. Jie  kvietė  auka prisidėti prie Marijos radijo pastato statybos, o parapijos institucijų atstovai, jau kelintą sekmadienį, laukė tikinčiųjų prie stendų ir  kvietė juos įsijungti į parapijos institucijų veiklą.


                                                     Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021