Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Viešpaties Kančios (verbų) sekmadienis Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2018-03-25)

Paskelbta: 2018-03-26

Kovo 25 d., Viešpaties Kančios sekmadienį, su verbų šakelėmis rankose ir giesmėmis lūpose įžengėme į svarbiausią liturginių metų savaitę, kai, širdimi liesdamiesi prie mūsų Viešpaties Jėzaus Kančios įvykių, per Kryžių keliausime į Prisikėlimą.


Kristaus Kančios šv. Mišioms vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, patarnavo diakonas Benas Ulevičius ir Kunigų seminarijos klierikas Edgaras Versockis.

Šv. Mišių pradžioje buvo pašventintos gausiai susirinkusių tikinčiųjų atsineštos verbos.


Diakonas Benas kalbėjo: „Jėzus yra pergalingas. Jis ne tik žmonių, bet ir kūrinijos Viešpats. Žmonės renka šakeles, skina palmių šakas, kloja ant žemės ir pasitinka savo Viešpatį, jojantį ant asilaičio. Palmių šakomis liaudis pasitikdavo savo valdovą karalių, kai jis grįždavo iš pergalingo žygio į savo sostą. Mes taip pat pasitinkame Karalių - tik naują Karalių, mūsų Viešpatį, kuris į sosto šlovę žengs tik per Kryžiaus kančią".


Po Verbų pašventinimo klebonas pakvietė visus tikinčiuosius pagarbinti Viešpatį einant procesiją, kurioje buvo džiugu matyti ir gausų būrį vaikų, besiruošiančių Pirmajai šv. Komunijai.

Žodžio liturgijos metu ypač jaudinančiai buvo perteikta Viešpaties Jėzaus Kristaus kančia iš Morkaus Evangelijos (Mk 14), kurią skelbė klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, diakonas Benas Ulevičius ir kunigų seminarijos klierikas Edgaras.


Homiliją monsinjoras pradėjo kreipimusi į tikinčiuosius: „Mieli tikintieji, Verbų, arba Kristaus Kančios, sekmadienį prasideda Didžioji savaitė, kurios paskutinėmis dienomis – ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį – Bažnyčia minės svarbiausius išganymo istorijos įvykius: Paskutinę vakarienę, Kristaus Kančią, Mirtį ir Prisikėlimą. O šiandien, Verbų sekmadienį, kartu su maldininkų minia Jėzus įžengia į Jeruzalę, kur švęs Perėjimo šventės – Paschos – vakarienę.


Šią dieną Bažnyčios liturgija kupina simbolių: tikinčiųjų ir kunigų rankose žaliuoja verbos, vyksta iškilminga procesija, mininti Jėzaus įžengimą į Jeruzalę, skaitomas Kristaus Kančios aprašymas. Kristaus Kančios skaitymas mums primena, kad, Jėzui iškilmingai įžengiant į Jeruzalę, mokiniams ir minioms džiūgaujant, Jo širdį kaip kalavijas jau vėrė artėjanti kančia". Klebonas kvietė žvelgti į Jėzaus sielos kančias, kurios nepalyginamai skaudesnės už kiekvieno mūsų kančią, negalvoti apie savo žaizdas, apie savo sielos kančias, ypač tas, kurias sukėlė kiti žmonės, kad nekiltų pagundų kerštui.


„Jėzus kviečia mus: „Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėt į pagundą“ (Mk 14,38). Todėl kiekvieną dieną, dėkodami Jėzui už Jo kančią ir mirtį už mus ant kryžiaus, stiprinkime savo tikėjimą Jo kryžiaus galia. Visą savaitę žvelkime į Nukryžiuotąjį ir prašykime, kad jis perkeistų visus mūsų skausmus ir išmokytų mus savo meilės, nuolankumo bei paklusnumo dangiškajam Tėvui,“ - baigė homiliją monsinjoras. (Homiliją  skaityti >>>)


Verbų sekmadienį Visuotinė Bažnyčia minėjo ir Pasaulinę jaunimo dieną. Todėl per visuotinę maldą buvo kviečiama melstis už viso pasaulio jaunimą.


Bazilikos šventoriuje nuo pat ryto šurmuliavo tradicinė velykinė mugė. Po šv. Mišių parapijiečiai buvo kviečiami atsigerti karštos arbatos, įsigyti velykinių margučių, verbų, susipažinti su parapijos karitatyvine veikla.

Visi suvenyrai ir verbos buvo pagaminti parapijos Socialinės pagalbos centro darbuotojų, lankytojų ir savanorių. Mugės metu buvo galima užsirašyti į mokymus, mankštas, rankdarbių grupeles.

Mugės metu surinktos aukos bus skirtos paremti parapijoje vykdomoms socialinėms ir karitatyvinėms veikloms - ligonių lankymui ir socialinės pagalbos centre teikiamoms paslaugoms plėsti.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie padėjo pasiruošti mugei ir savo aukomis parėmė mūsų veiklas!

                                                           Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021