Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Didžiojo penktadienio pamaldos Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2018-03-30)

Paskelbta: 2018-03-31


Kovo 30 d., Didijį penktadienį, bažnyčiose nėra Mišių, ant altoriaus nedega žvakės, nėra kryžiaus, neskamba varpai.

Prieš 18.00 val. Kryžiaus pagerbimo pamaldas parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius tikintiesiems aiškino Kristaus Kančios pamaldų liturgijos prasmę. Jis kvietė, jog kontempliuodami Nukryžiuotąjį, apmąstytume Jo pavyzdį, kuris ragina mus kitaip išgyventi savo kančią. Šiandien įsiklausydami į Jėzaus kančios istoriją, išgyvenkime ją ir stenkimės suprasti, ką Jėzus yra iškentėjęs. Baigdamas katechezę, klebonas paragino einant kryžiaus kelią atsiprašyti Dievo už padarytas nuodėmes.


Pamaldos prasidėjo tylia procesija - prie altoriaus atėjo patarnautojai, dvylika vyrų parapijiečių, diakonas Benas Ulevičius, kun. Povilas Narijauskas ir klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Atmenant Jėzaus maldą Alyvų sode prieš savo kančios valandą, jo nusižeminimą ir klusnumą iki kryžiaus mirties, kunigai ir diakonas prie altoriaus atsigulė kniūpstomis ir tyliai meldėsi.

Žodžio liturgijoje dalyvavo parapijos sambūrio „Senjorai“ atstovai, kurie skaitė skaitinius.

Viešpaties kančios istoriją iš Evangelijos pagal Joną jaudinančiai dialogais perteikė parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, Nacionalinio Kauno dramos teatro vadovas, aktorius E. Stancikas ir diakonas Benas Ulevičius.


Homiliją sakė diakonas Benas Ulevičius, remdamasis evangelistų komentarais. Pagrindinė jos tema buvo apie Jėzaus nukryžiavimą. „Kas yra Jis, kybantis ant kryžiaus? Kas aš esu, kai į žvelgiu į Jį?" - uždavė tikintiesiems klausimą diakonas. Jis kvietė, su dėkingumu žvelgiant į Nukryžiuotąjį, melstis: „Viešpatie Jėzau Kristau, neleisk mums pamiršti, ką dėl mūsų esi padaręs, kad nuolatos dėkotume Tau. Padėk mums pakilti iš savo kasdieninės rutinos, savo vargų, kančių, kurios nepalyginamai lengvesnės nei Tavo. Leisk Tavo Kryžiuje matyti šviesią viltį ir prisikėlimo džiaugsmą".

Visuotinėje maldoje Didžiojo penktadienio vakarą melstasi už visą Bažnyčią, už popiežių, vyskupus, kunigus, diakonus, katechumenus, visą Dievo tautą, už visus krikščionis, kitų religijų išpažinėjus, už žydų tautą, kuriai Dievas pirmas prakalbėjo, už visą žmoniją, taip pat už tuos, kurie netiki Kristaus, ir tuos, kurie Dievo visai nepripažįsta.


Liturgijos centras Kristaus kančios pamaldose buvo Šventojo Kryžiaus pagarbinimas. Chorui giedant „Štai kryžiaus medis“, parapijos klebonas nudengė kryžių, kurį bučiuodami pagarbino kunigai, patarnautojai, 12 parapijiečių vyrų.

Po komunijos, giedant „Verkit, angelai šventieji“, Švč. Sakramentas iškilminga procesija buvo nuneštas į Kristaus kapą.


Po pamaldų dalis tikinčiųjų išskubėjo prie Įgulos bažnyčios, kad galėtų dalyvauti Kryžiaus kelio procesijoje, o likusieji dar ilgokai nesiskirstė: visi norėjo pagerbti ir pabučiuoti kryžių, pasimelsti, padėkoti už didžią Atpirkimo malonę, už tai, kad Jėzus visada šalia.


                                        Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021