Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šventosios Dvasios Atsiuntimo (Sekminių) iškilmė ir Pirmosios Šventosios Komunijos šventė Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2018-05-21)

Paskelbta: 2018-05-21


Sekminės – Šventosios Dvasios Atsiuntimo iškilmė ir Pirmosios Šv. Komunijos šventė bazilikoje prasidėjo Himnu į Šventąją Dvasią. 11.00 val. šv. Mišių liturgijai vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, patarnavo diakonas Benas Ulevičius ir Kunigų seminarijos klierikas Edgaras. Šv. Mišių metu vaikai ir jų tėveliai dalyvavo liturgijoje: skaitė skaitinius, nešė atnašas.


Po himno monsinjoras pakvietė tėvelius suteikti palaiminimą, pirmą kartą Švč. Sakramentą priimantiems vaikams, prašant Dievo palaimos apsaugojant juos nuo pavojų.


„Šiandien didelė šventė ne tik Jums, šiandien švenčiame ir Bažnyčios gimtadienį. Šiandien Šv. Raštas kalba apie Šventąją Dvasią, kaip Šventoji Dvasia nusileido ant apaštalų ir jie tapo liudytojais. Šiandien jums Viešpats atsiuntė globėją, Šventąją Dvasią, su kuria jūs būsite per visą gyvenimą. Tai išskirtinė šventė bendruomenės gyvenime“, - kalbėjo klebonas.


Ypač jos liks įsimintinos beveik šešioms dešimtims vaikučių, kurie tarsi balti angelai susirinko mūsų šventovėje Sekminių sekmadienį. Nuo spalio mėnesio kiekvieną sekmadienį vaikai kartu su tėvais dalyvaudavo šv. Mišių šventime Kristaus Prisikėlimo bažnytėlėje.


Klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, mokytoja katechetė Virginija Juodpusienė aiškino vaikams pagrindines tikėjimo tiesas.


Pagaliau – egzaminas išlaikytas. Atėjo Atgailos šventė – pirmosios išpažinties šventė. Susijaudinę ir susirūpinę vaikai išsirikiavo prie klausyklų. Ir kaip suspindo jų akutės, kai galėjo išmesti savo akmenėlį…Net bažnyčia skambėjo…Koks džiaugsmas - klebonas kiekvienam padovanojo kryželį…


Monsinjoras  priminė visiems: ir tėvams, ir seneliams, jog krikščionio tikslas - dvasinis gyvenimas, vykdyti Dievo valią: „Linkiu iš širdies gyventi pagal Dievo įsakymus, kad būtume laimingi ir padarytume kitus laimingais. Jėzus mūsų laukia ir tiesia ranką, jei suklumpame, kad pakiltume.


Nepalikite, tėveliai, vaikų likimo valiai, padėkite vieni kitiems. Vaikai, siekite, kad jūsų širdelės išliktų tokios pat, kad gerumas jumyse gyvuotų, mylėkite Dievą ir kiekvieną žmogų. Ši šventė turi tęstis kiekvieną sekmadienį”.


Jaudinančios minutės. Koks džiaugsmas – Pirmosios šv. Komunijos sakramentas, rankose žvakutės, simbolizuojančios prisikėlusį Kristų. Vaikai pakylėti, tėvelių, senelių, draugų sveikinimai. Kiek daug gerumo ir meilės.


Tėveliai ir vaikai širdingai dėkoja klebonui mons. Vytautui Grigaravičiui, tikybos mokytojai Virginijai  Juodpusienei už pamokas apie tikėjimo tiesas ir kantrybę, diakonui Benui Ulevičiui už suteiktas žinias tėveliams.


Po iškilmingų šv. Mišių šventoriuje vaikai ir jų artimieji susirinko agapei. Klebonas mons. Vytautas Grigaravičius palaimino kuklų vaišių stalą.


Visiems buvo gera, jauku ir visko pakako. O gerumo ir bendrystės šilumos su kaupu. Prašykime Dievo, kad šių Sekminių šventė niekada neišblėstų ne tik iš vaikučių, bet ir tėvų atminties.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021