Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo bazilikoje tikintiesiems pristatyta Šv. Antano Paduviečio relikvija (2018-06-14)

Paskelbta: 2018-06-14


Birželio 13 d., Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje minint šv. Antaną Paduvietį, į vakaro šv. Mišias atėję tikintieji pastebėjo tarp gėlių esantį relikvijorių su šv. Antano Paduviečio relikvija.


Iškilmingas šv. Mišias aukojo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, Marijos radijo direktorius kun. P. Narijauskas ir svečias iš Kanados - Misisogos m. Lietuvos kankinių parapijos klebonas kun. N. Šmerauskas (pastaraisiais metais tarnaujantis lietuvių sielovadoje Kanadoje).

Pasmilkinęs altorių, kryžių ir relikviją, parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius  kalbėjo: „Šiandien, kai prieš mus yra šv. Antano Paduviečio relikvija, turime gerą progą kreiptis į šį daugelio tikinčiųjų gerbiamą šventąjį. Būdami prie šios relikvijos, su pasitikėjimu galėsime prašyti šv. Antaną užtarimo, kad jis kiekvienam padėtų įveikti įvairius gyvenimo iššūkius.

Kiekvieną antradienį per 7.00 val. šv. Mišias kalbėsime šv. Antano litaniją, būsime laiminami šia relikvija, kurią mums padovanojo Mažesnieji broliai konventualai iš Šv. Antano Paduvos provincijos Italijoje."

Klebonas supažindino su brolių laišku, kuriame rašoma: „Siunčiame relikviją ex massa corporis S. Antonii su autentiškumo dokumentu, kurį pasirašė provincijos ministras tėvas Giovanni Voltan. Relikvija skirta parapijiečiams. Esame įsitikinę, kad mūsų Šventasis įkvėps, paguos ir suteiks drąsos krikščionių bendruomenės nariams, kurioje bus šios relikvijos. Esame įsitikinę, kad jų buvimas bus įkvėpimo šaltinis visiems tiems, kas prie jų galės melstis.

Mūsų brangus Šventasis teužtaria mus visus, vesdamas mus į stipresnę meilę Viešpačiui ir šviesų krikščioniško gyvenimo liudijimą. Siunčiu tau ir tavo tikintiesiems, kuriuos pasieks šios relikvijos, Viešpaties palaiminimą Šv. Antano iš Paduvos vardu.“

Homilijos metu monsinjoras priminė tikintiesiems šv. Antano Paduviečio gyvenimą, jo veiklą. Tai didis stebukladarys, kurio pagalbos meldžiama bet kuria proga. Dėl jo ginčijasi Lisabona, kurioje jis gimė, ir Paduva, kurioje mirė. Jis yra vienas iš populiariausių ir labiausiai gerbiamų šventųjų, didis Bažnyčios mokytojas, pamokslininkas, misionieriaus.

„Šv. Antanai, globok mūsų žmones, mūsų parapiją ir laimink mūsų ateitį!" - kreipėsi klebonas į šv. Antaną ir kartu kvietė melstis už brolius pranciškonus, vienuolius, pašaukimus.

Šv. Mišių pabaigoje buvo sukalbėta Šv. Antano litanija ir visi buvo palaiminti dovanotąja Šv. Antano relikvija.


Po Mišių prie išstatyto Švč. Sakramento vyko birželinės pamaldos.


 Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021